പൊന്നി

Ponni

പന്തുവരാളി (51) ജന്യം
S G3 M2 P N3 S
S N3 P M2 G3 R1 S

ഈ രാഗത്തിൽ ഉള്ള ഗാനങ്ങൾ