ബഹുമാരിണി

Bahumarini

46-ാമത് മേളമായ ഷഡ് വിധമാർഗിണി ജന്യം
ആരോഹണം - സ രി1 ഗ2 മ2 ധ2 നി2 സ
അവരോഹണം: സ നി2 ധ2 മ2 ഗ2 രി1 സ

ഈ രാഗത്തിൽ ഉള്ള ഗാനങ്ങൾ