പൂർണ്ണചന്ദ്രിക

Poornachandrika

29 shankarAbharaNam ശങ്കരാഭരണം ജന്യ
Aa: S R2 G3 M1 P D2 P S
Av: S N3 P M1 R2 G3 M1 R2 S

ഈ രാഗത്തിൽ ഉള്ള ഗാനങ്ങൾ