രഘുപ്രിയ

RaghuPriya

42-)മത് മേളകർത്താ രാഗം

ആരോഹണം സ രി1 ഗ1 മ2 പ ധ3 നി3 സ

അവരോഹണം സ നി3 ധ3 പ മ2 ഗ1 രി1 സ

ഈ രാഗത്തിൽ ഉള്ള ഗാനങ്ങൾ