ഐരാവതി

Airavathi

ശുഭപന്തുവരാളി (45) ജന്യം
ആരോ: S R1 G2 M2 P N3 S
അവ: S N3 P M2 G2 R1 S

ഈ രാഗത്തിൽ ഉള്ള ഗാനങ്ങൾ