പ്രസാദം

Released
Prasadam
സംവിധാനം: 
നിർമ്മാണം: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Thursday, 1 April, 1976