വാതം പിത്തകഫങ്ങളാല്‍

ആ ആ ആ..... വാതം പിത്തകഫങ്ങളാല്‍ വലയിതം മര്‍ത്ത്യന്റെ രോഗങ്ങള്‍ സംഗീതം താന്‍ പരമൗഷധം വെറുതെയാണോപ്രേഷനും മറ്റുമേ ഗുന്മം ശൂലവിസര്‍പ്പവും കൃമികടി വിസ്പോടവും മാറ്റിടാം കാസം സന്നി കടുത്തതാം ജ്വരമിതും കണ്ഠത്തിനാല്‍ നീക്കിടാം ഉദരവേദന മാറ്റിടുമൗഷധം ഉലകിതില്‍ സംഗീത സാധനാ മലബന്ധം നീക്കുന്നു മധുരസ്വരാമൃതം മനുജനു നല്‍കുന്നു ശോധനാ ഉദരവേദന മാറ്റിടുമൗഷധം ഉലകിതില്‍ സംഗീത സാധനാ അര്‍ബുദം പോലും അകറ്റും അത്ഭുതങ്ങള്‍ കാട്ടും സംഗീതം വായുവിൻ ക്ഷോഭം നില വയറുകടി വീക്കവും പാണ്ടും ശമിയ്ക്കും ശമിയ്ക്കും ശമിയ്ക്കും ശമിയ്ക്കും സരിഗപധ വീക്കവും പാണ്ടും ശമിയ്ക്കും

നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
0
No votes yet
Vaatham pitham kafam

Additional Info

Year: 
1976