കെ എസ് നമ്പൂതിരി

KS Namboothiri
എഴുതിയ ഗാനങ്ങൾ: 6
കഥ: 1
സംഭാഷണം: 2
തിരക്കഥ: 2