ലക്ഷ്മി വിജയം

Lakshmi Vijayam
സംവിധാനം: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 23 July, 1976