മലർവെണ്ണിലാവോ

മലർവെണ്ണിലാവോ മധുരക്കിനാവോ
മധുമാസ രാവോ നീയാരോ (2)

തുടിക്കുന്നകണ്ണിൽ പിടയ്ക്കുന്ന മീനോ
തുടുക്കുന്ന ചുണ്ടിൽ വഴിയുന്ന തേനോ
ലാലാലലാ... ആഹാഹഹാ.....  (മലർവെണ്ണിലാവോ )

മലർമഴമാറിൽ ചൊരിയുന്നതാരോ
പുളകങ്ങൾ നെഞ്ചിൽ വിടർത്തുന്നതാരോ
ലാലാലലാ... ആഹാഹഹാ.....(മലർവെണ്ണിലാവോ)

നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
0
No votes yet
Malar Vennilaavo

Additional Info