അമൃതവാഹിനി

Released
Amruthavahini
കഥാസന്ദർഭം: 

മാനസീകനില തെറ്റിയ യുവാവിനെ പരിചരിച്ച് ഗുണപ്പെടുത്താൻ ഒരു സാധുപെൺക്കുട്ടിയെ വാടകയ്‌ക്കെടുക്കുന്നു.  അവൾ അവന്റെ പ്രാണനിൽ അമൃതവാഹിനിയായ് ഒഴുകുമോ? 

മൂലകഥ: 
സംവിധാനം: 
നിർമ്മാണം: