സുബൈർ

Subair
പുഷ്പശരം കാമിനി 1976,78
അൻവർ സുബൈർ കൂട്ടുകെട്ടിലെ സുബൈർ
എഴുതിയ ഗാനങ്ങൾ: 18
സംവിധാനം: 1
കഥ: 6
സംഭാഷണം: 3
തിരക്കഥ: 5