നിമിഷങ്ങൾ നിമിഷങ്ങൾ

നിമിഷങ്ങൾ നിമിഷങ്ങൾ

നിൽക്കാതെ പാറുന്ന ശലഭങ്ങൾ

കാലമാം കടലിലെ ഓളങ്ങൾ

കമനീയതയുടെ പൈതങ്ങൾ

 

 

ഒന്നു തൊടാൻ ഞാനണയും മുമ്പേ

ഓടുന്നു മറയുന്നൂ നിങ്ങൾ

പതിവായ് പലവിധ ജീവിത ശില്പങ്ങൾ

പണിയുന്നൂ തകർക്കുന്നൂ നിങ്ങൾ

പണിയുന്നൂ തകർക്കുന്നൂ നിങ്ങൾ

 

വിണ്ണിലുലാവുന്ന കല്പക വൃക്ഷത്തിൻ

വിടരുന്ന മുകുളങ്ങൾ നിങ്ങൾ

വിശ്വൈകശില്പിക്കു സ്വർഗ്ഗ മുഹൂർത്തത്തിൽ

വികസിച്ച പുളകങ്ങൾ നിങ്ങൾ

വികസിച്ച പുളകങ്ങൾ നിങ്ങൾ

 

 

നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
0
No votes yet
Nimishangal nimishangal

Additional Info

അനുബന്ധവർത്തമാനം