ചെല്ലക്കാറ്റ് വരണുണ്ട്

ചെല്ലക്കാറ്റ് വരണുണ്ട്
കാറ്റിനു പൂമണം നീ
ചെല്ലക്കാറ്റ് വരണുണ്ട്
കാറ്റിനു പൂമണം നീ
ചെമ്മാനക്കാടുണരുണുണ്ട്
കാടിന് പുഞ്ചിരി നീ
കന്നിപ്പെണ്ണ് കിനാകണ്ട്‌
പെണ്ണിന് *
കന്നിപ്പെണ്ണ് കിനാകണ്ട്‌
പെണ്ണിന് പൂമെത്ത നീ
പൂമണം പുഞ്ചിരി പൂമെത്ത
പൂക്കണ മുല്ലേ നീളെത്താ
പൂമണം പുഞ്ചിരി പൂമെത്ത
പൂക്കണ മുല്ലേ നീളെത്താ

ചെല്ലക്കാറ്റു വരണുണ്ട്
കാറ്റിനു പൂമണം നീ
ചെമ്മാനക്കാടുണരുണുണ്ട്
കാടിന് പുഞ്ചിരി നീ
കാറ്റിനു പൂമണം നീ
കാടിന് പുഞ്ചിരി നീ 

നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
0
No votes yet
Chellakkattu varanundu

Additional Info

Year: 
1976

അനുബന്ധവർത്തമാനം