ശബരിമല അയ്യപ്പന്‍ (ആല്‍ബം)

Sabarimala Ayyappan - album

ദേവസ്വം ബോറ്ഡ് സ്പോണ്‍സര്‍ ചെയ്ത് EMI (Gramaphone Company of India) പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്