പുഷ്പതല്പത്തിൽ

പുഷ്പതല്പത്തിൽ നീ വീണുറങ്ങി
സ്വപ്നമായ് നിദ്രയിൽ ഞാൻ തിളങ്ങി
വീണയായോമനേ നീയൊരുങ്ങി
ഗാനമായ് നിന്നുള്ളിൽ ഞാനുറങ്ങി (പുഷ്പ...)

വാസര സങ്കല്പ ലോകത്ത്  കണ്മണി
വാടാമലർ പൂക്കും വാടിയായ്
വർണ്ണങ്ങൾ ചിന്തി നിൻ മേനിയിൽ ആടാൻ ഞാൻ
വാസന ചിന്തും വസന്തമായി
ആരോരുമാരോരുമറിയാതെ (പുഷ്പ..)

പ്രേമഗാനത്തിന്റെ വാനപഥങ്ങളിൽ
ഓമനേ നീ രാഗമേഘമായ്
അ ലജ്ജാസൂനമെന്നാത്മാവിൽ ചൂടുവാൻ
ആരോമലേ ഞാൻ തൃസന്ധ്യയായ്
ആരോരുമാരോരുമറിയാതെ (പുഷ്പ..

Abhinandhanam | Pushpa Thalpathil song