പ്രണയമലര്‍ക്കാവില്‍

പ്രണയമലര്‍ക്കാവില്‍ വിരിഞ്ഞു പൊന്തിയ
കനകസൗഗന്ധിക പുഷ്പമ്മേ
പാടു പുഷ്പമ്മേ...
പ്രണയമലര്‍ക്കാവില്‍ വിരിഞ്ഞു പൊന്തിയ
കനകസൗഗന്ധിക പുഷ്പമ്മേ
പുഷ്പമ്മേ... ഈ പ്രണയമലര്‍ക്കാവില്‍
വിരിഞ്ഞു പൊന്തിയ...

തായേ പുഷ്പമ്മേ ഇന്നീ നായര്‍കുലത്തില്‍ വന്ന
താതന്‍ ഈ ആനബോറന്‍ ചെയ്യും
ദ്രോഹത്തെ കാണെടി തായേ പുഷ്പമ്മേ
സരിസനി ധനിസനി ധപമഗ മപധനി
തായേ പുഷ്പമ്മേ
പധനിധ നിധമഗരി സരിഗമപധനി
തായേ യശോദേ
പധനിസാനി ധനിസനീ ധപമ ഗമ
പധനി സരിസനിധ നീ നിധനിധപ ധാ ധനിധപമ പാ ഗമപധനി തായേ പുഷ്പമ്മേ

നിനിധധനി മധനിധമധമഗരിസനി
സരിഗമപധനിസരിഗമഗരിസനിധപ
ഗരിസനിധ രിസനിധപ സനിപധനി
തായേ യശോദേ
സാ.. സരിസനീ സഗരിസനിധനി
സരിസനിധപധനി ശനീ ശനീ ശനീ
നീധപ നിധാപമ പാരിസനി സരിസാ
രിഗമപധനി സനീ സനീ സനീ
പാധനി സരിഗരി ശനീ ശനീ
നീ ധപധനി സരി സനീ സനീ
ഇതാ ഇതാ
ശനി ശനി ശനീ
ഇരീ ഇരീ
സനി സനി സനി
നീ ശനീ
സനി
ദാസ നീ
സനി
സനി
ശനി
സനി
ധനി
ഇതാ
ഇതാ
ഇതാ

തായേ പുഷ്പമ്മേ ഇന്നീ നായര്‍ കുലത്തില്‍ വന്ന
താതന്‍ ഈ ആനബോറന്‍ ചെയ്യും ദ്രോഹത്തെ കാണെടീ തായേ പുഷ്പമ്മേ

ങ്ഹും.....പഴയ തമിഴ് സാഹിത്യം
തന്തയെ അയച്ചു വാടി അങ്ങേപ്പുറത്തേ
ചെന്തെങ്ങിന്‍ തൈയ്യീന്നു് തടമെടുത്തീടട്ടേ
നിന്‍ തന്തയെ അയച്ചു വാടീ

ഇനി മതി പോവുക ആനബോറാ
ഇനീ മതി പോവുക പധപമ ഗരിഗമ പമ-ഗാരി
ഇനി മതി പോവുക
പധ പസ നിരി സഗരിസനിധപമ
ഇനീ മതി
ഗമപാ ധപ
മപ
ധപ
ഗമ
അമ്മാ...

നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
0
No votes yet
Pranayamalarkkavil

Additional Info

Year: 
1976

അനുബന്ധവർത്തമാനം