1974 ലെ ഗാനങ്ങൾ

Sl No. ഗാനം ചിത്രം/ആൽബം രചന സംഗീതം ആലാപനം
1 അംഗനമാർ മൗലേ അങ്കത്തട്ട് വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
2 അങ്കത്തട്ടുകളുയർന്ന നാട് അങ്കത്തട്ട് വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ അയിരൂർ സദാശിവൻ, പി മാധുരി, പി ലീല
3 അല്ലിമലർക്കാവിൽ അങ്കത്തട്ട് വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ പി മാധുരി
4 തങ്കപ്പവൻ കിണ്ണം അങ്കത്തട്ട് വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ പി മാധുരി, കോറസ്
5 വള്ളുവനാട്ടിലെ വാഴുന്നോരേ അങ്കത്തട്ട് വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്, പി മാധുരി, കോറസ്
6 സ്വപ്നലേഖേ നിന്റെ സ്വയംവരപന്തലിൽ അങ്കത്തട്ട് വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ പി ജയചന്ദ്രൻ, പി മാധുരി
7 ചിത്രവർണ്ണ പുഷ്പജാലമൊരുക്കി അയലത്തെ സുന്ദരി മങ്കൊമ്പ് ഗോപാലകൃഷ്ണൻ ശങ്കർ ഗണേഷ് വാണി ജയറാം
8 ത്രയമ്പകം വില്ലൊടിഞ്ഞു അയലത്തെ സുന്ദരി മങ്കൊമ്പ് ഗോപാലകൃഷ്ണൻ ശങ്കർ ഗണേഷ് കെ ജെ യേശുദാസ്
9 നീലമേഘക്കുട നിവർത്തി അയലത്തെ സുന്ദരി മങ്കൊമ്പ് ഗോപാലകൃഷ്ണൻ ശങ്കർ ഗണേഷ് കെ ജെ യേശുദാസ്
10 ലക്ഷാർച്ചന കണ്ടു മടങ്ങുമ്പോൾ അയലത്തെ സുന്ദരി മങ്കൊമ്പ് ഗോപാലകൃഷ്ണൻ ശങ്കർ ഗണേഷ് കെ ജെ യേശുദാസ്
11 സ്വർണ്ണച്ചെമ്പകം പൂത്തിറങ്ങിയ അയലത്തെ സുന്ദരി മങ്കൊമ്പ് ഗോപാലകൃഷ്ണൻ ശങ്കർ ഗണേഷ് പി ജയചന്ദ്രൻ, ശ്രീവിദ്യ, എൽ ആർ ഈശ്വരി, കെ പി ചന്ദ്രമോഹൻ
12 ഹേമമാലിനീ അയലത്തെ സുന്ദരി മങ്കൊമ്പ് ഗോപാലകൃഷ്ണൻ ശങ്കർ ഗണേഷ് പി ജയചന്ദ്രൻ, ശ്രീവിദ്യ
13 കനകസിംഹാസനത്തിൽ അരക്കള്ളൻ മുക്കാൽ കള്ളൻ പി ഭാസ്ക്കരൻ വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി കെ ജെ യേശുദാസ്, പി ജയചന്ദ്രൻ
14 കാത്തില്ലാ പൂത്തില്ല തളിർത്തില്ലാ അരക്കള്ളൻ മുക്കാൽ കള്ളൻ പി ഭാസ്ക്കരൻ വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി ശ്രീലത നമ്പൂതിരി, കോറസ്
15 കാമന്‍ പുഷ്പദലങ്ങള്‍ കൊണ്ടു അരക്കള്ളൻ മുക്കാൽ കള്ളൻ പി ഭാസ്ക്കരൻ വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി
16 തിങ്കൾമുഖീ തമ്പുരാട്ടീ അരക്കള്ളൻ മുക്കാൽ കള്ളൻ പി ഭാസ്ക്കരൻ വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി എസ് ജാനകി, കോറസ്
17 നരനായിങ്ങനെ അരക്കള്ളൻ മുക്കാൽ കള്ളൻ പി ഭാസ്ക്കരൻ വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി എസ് ജാനകി
18 നിന്റെ മിഴിയിൽ നീലോല്പലം അരക്കള്ളൻ മുക്കാൽ കള്ളൻ പി ഭാസ്ക്കരൻ വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി കെ ജെ യേശുദാസ്
19 പച്ചമലപ്പനംകുരുവീ അരക്കള്ളൻ മുക്കാൽ കള്ളൻ പി ഭാസ്ക്കരൻ വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി എസ് ജാനകി
20 പഞ്ചബാണനെൻ ചെവിയിൽ അരക്കള്ളൻ മുക്കാൽ കള്ളൻ പി ഭാസ്ക്കരൻ വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി പി സുശീല
21 മുല്ലപ്പൂം പല്ലിലോ മുക്കുറ്റി കവിളിലോ അരക്കള്ളൻ മുക്കാൽ കള്ളൻ പി ഭാസ്ക്കരൻ വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി കെ ജെ യേശുദാസ്, എസ് ജാനകി
22 വിനുതാസുതനേ അരക്കള്ളൻ മുക്കാൽ കള്ളൻ പി ഭാസ്ക്കരൻ വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി പി ജയചന്ദ്രൻ, കോറസ്
23 അഷ്ടമിപ്പൂത്തിങ്കളേ അലകൾ മങ്കൊമ്പ് ഗോപാലകൃഷ്ണൻ വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി കെ ജെ യേശുദാസ്
24 ചന്ദനക്കുറിചാര്‍ത്തി അലകൾ മങ്കൊമ്പ് ഗോപാലകൃഷ്ണൻ വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി കെ ജെ യേശുദാസ്, എസ് ജാനകി, അയിരൂർ സദാശിവൻ
25 പ്രേമാനുഭൂതിയുമായെന്നില്‍ അലകൾ മങ്കൊമ്പ് ഗോപാലകൃഷ്ണൻ വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി പി ലീല
26 പൗര്‍ണ്ണമി ചന്ദ്രികയില്‍ അലകൾ മങ്കൊമ്പ് ഗോപാലകൃഷ്ണൻ വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി എസ് ജാനകി
27 വാസനക്കുളിരുമായ് അലകൾ മങ്കൊമ്പ് ഗോപാലകൃഷ്ണൻ വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി കെ ജെ യേശുദാസ്
28 എന്റെ സുന്ദര സ്വപ്നമയൂരമേ അശ്വതി പി ഭാസ്ക്കരൻ വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി കെ ജെ യേശുദാസ്
29 കാവ്യപുസ്തകമല്ലോ ജീവിതം അശ്വതി പി ഭാസ്ക്കരൻ വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി പി ജയചന്ദ്രൻ
30 ചിരിക്കൂ ഒന്നു ചിരിക്കൂ അശ്വതി പി ഭാസ്ക്കരൻ വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി പി സുശീല
31 പേരാറിൻ തീരത്തോ അശ്വതി പി ഭാസ്ക്കരൻ വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി കെ ജെ യേശുദാസ്, എസ് ജാനകി
32 താരാപഥങ്ങളേ ഉദയം കിഴക്കു തന്നെ (താളപ്പിഴ) ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി കെ ജെ യേശുദാസ് കെ ജെ യേശുദാസ്
33 തെണ്ടിത്തെണ്ടി തേങ്ങിയലയും ഉദയം കിഴക്കു തന്നെ (താളപ്പിഴ) ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി കെ ജെ യേശുദാസ് കെ ജെ യേശുദാസ്
34 മദമിളകി തുള്ളും ഉദയം കിഴക്കു തന്നെ (താളപ്പിഴ) ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി കെ ജെ യേശുദാസ് കെ ജെ യേശുദാസ്
35 അടുത്ത രംഗം ആരു കണ്ടു ഒരു പിടി അരി പി ഭാസ്ക്കരൻ എ ടി ഉമ്മർ പി ജയചന്ദ്രൻ
36 അത്തം പത്തിനു പൊന്നോണം ഒരു പിടി അരി പി ഭാസ്ക്കരൻ എ ടി ഉമ്മർ എസ് ജാനകി
37 ഇന്നു രാത്രി പൂർണ്ണിമാരാത്രി ഒരു പിടി അരി പി ഭാസ്ക്കരൻ എ ടി ഉമ്മർ പി ജയചന്ദ്രൻ
38 പൂമരപ്പൊത്തിലെ താമരക്കുരുവീ ഒരു പിടി അരി പി ഭാസ്ക്കരൻ എ ടി ഉമ്മർ എസ് ജാനകി
39 ശരണം തേടുന്നോർക്കവിടുന്നേ രക്ഷ ഒരു പിടി അരി പി ഭാസ്ക്കരൻ എ ടി ഉമ്മർ എസ് ജാനകി
40 അയാം ഇൻ ലവ് കന്യാകുമാരി എം ബി ശ്രീനിവാസൻ എം ബി ശ്രീനിവാസൻ ഉഷാ ഉതുപ്പ്
41 ആയിരം കണ്ണുള്ള മാരിയമ്മാ കന്യാകുമാരി വയലാർ രാമവർമ്മ എം ബി ശ്രീനിവാസൻ കെ ജെ യേശുദാസ്, പി ലീല, എൽ ആർ ഈശ്വരി, കോറസ്
42 ചന്ദ്രപ്പളുങ്കു മണിമാല കന്യാകുമാരി വയലാർ രാമവർമ്മ എം ബി ശ്രീനിവാസൻ കെ ജെ യേശുദാസ്, എസ് ജാനകി
43 ആശിച്ച കടവിൽ കാമിനി സുബൈർ എം എസ് ബാബുരാജ് എസ് ജാനകി
44 മന്മഥൻ ഒരുക്കും കാമിനി സുബൈർ എം എസ് ബാബുരാജ് കെ ജെ യേശുദാസ്
45 മുരളികയൂതുന്ന കാമിനി സുബൈർ എം എസ് ബാബുരാജ് എസ് ജാനകി
46 വെണ്ണ കൊണ്ടോ കാമിനി സുബൈർ എം എസ് ബാബുരാജ് കെ ജെ യേശുദാസ്
47 ഉഷസ്സിന്റെ രഥത്തിൽ കുഞ്ഞിക്കൈകൾ കരിങ്കുന്നം ചന്ദ്രൻ കെ കെ ആന്റണി ജോളി എബ്രഹാം
48 കാറ്റിൻ കരവാൾ കുഞ്ഞിക്കൈകൾ ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് കെ കെ ആന്റണി ജോളി എബ്രഹാം, കോറസ്
49 കുന്നിമണിക്കുഞ്ഞേ നിന്റെ കുഞ്ഞിക്കൈകൾ ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് കെ കെ ആന്റണി ജെൻസി
50 അഞ്ജനമിഴികളിൽ ആയിരമായിരം കോളേജ് ഗേൾ ഡോ ബാലകൃഷ്ണൻ എ ടി ഉമ്മർ കെ ജെ യേശുദാസ്, എസ് ജാനകി
51 അമൃതപ്രഭാതം വിരിഞ്ഞു കോളേജ് ഗേൾ ഡോ ബാലകൃഷ്ണൻ എ ടി ഉമ്മർ കെ പി ചന്ദ്രഭാനു, ദേവി ചന്ദ്രൻ
52 അരികത്ത് ഞമ്മളു ബന്നോട്ടേ കോളേജ് ഗേൾ ഡോ ബാലകൃഷ്ണൻ എ ടി ഉമ്മർ യശോദ
53 കിങ്ങിണികെട്ടി കുണുങ്ങിയെത്തിയ കോളേജ് ഗേൾ ഡോ ബാലകൃഷ്ണൻ എ ടി ഉമ്മർ കെ ജെ യേശുദാസ്, കോറസ്
54 ചന്ദനക്കുറിയിട്ട ചന്ദ്രലേഖേ കോളേജ് ഗേൾ ഡോ ബാലകൃഷ്ണൻ എ ടി ഉമ്മർ കെ ജെ യേശുദാസ്
55 മുത്തിയമ്മ പോലെ വന്ന് കോളേജ് ഗേൾ ഡോ ബാലകൃഷ്ണൻ എ ടി ഉമ്മർ പി ജയചന്ദ്രൻ, പി മാധുരി, കോറസ്
56 ഗഗനമേ ഗഗനമേ ചക്രവാകം വയലാർ രാമവർമ്മ ശങ്കർ ഗണേഷ് കെ ജെ യേശുദാസ്
57 പടിഞ്ഞാറൊരു പാലാഴി ചക്രവാകം വയലാർ രാമവർമ്മ ശങ്കർ ഗണേഷ് കെ ജെ യേശുദാസ്, ലതാ രാജു
58 പമ്പാനദിയിലെ പൊന്നിനു പോകും ചക്രവാകം വയലാർ രാമവർമ്മ ശങ്കർ ഗണേഷ് പി സുശീല
59 മകയിരം നക്ഷത്രം (D) ചക്രവാകം വയലാർ രാമവർമ്മ ശങ്കർ ഗണേഷ് കെ ജെ യേശുദാസ്, എസ് ജാനകി
60 മകയിരം നക്ഷത്രം മണ്ണിൽവീണു (F) ചക്രവാകം വയലാർ രാമവർമ്മ ശങ്കർ ഗണേഷ് എസ് ജാനകി
61 വെളുത്തവാവിനും മക്കൾക്കും ചക്രവാകം വയലാർ രാമവർമ്മ ശങ്കർ ഗണേഷ് കെ ജെ യേശുദാസ്, അടൂർ ഭാസി, ശ്രീലത നമ്പൂതിരി
62 ഋതുകന്യകളേ ചഞ്ചല ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് എം കെ അർജ്ജുനൻ ജൂനിയർ മെഹബൂബ്
63 എന്റെ നെഞ്ചിലെ ചൂടിൽ ചഞ്ചല പി ഭാസ്ക്കരൻ എം കെ അർജ്ജുനൻ കൊച്ചിൻ ഇബ്രാഹിം
64 കല്യാണരാവിലെൻ പെണ്ണിന്റെ ചഞ്ചല പി ഭാസ്ക്കരൻ എം കെ അർജ്ജുനൻ മെഹ്ബൂബ്
65 രാഗതുന്ദിലനീലനേത്രത്താൽ ചഞ്ചല പി ഭാസ്ക്കരൻ എം കെ അർജ്ജുനൻ പി ജയചന്ദ്രൻ, പി സുശീല
66 സ്ത്രീയേ നീയൊരു സുന്ദരകാവ്യം ചഞ്ചല ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് എം കെ അർജ്ജുനൻ എസ് ജാനകി
67 ജൂലി ഐ ലവ് യൂ ചട്ടക്കാരി വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്, പി മാധുരി
68 നാരായണായ നമഃ നാരായണാ‍യ നമഃ ചട്ടക്കാരി വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ പി ലീല
69 മന്ദസമീരനിൽ ചട്ടക്കാരി വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
70 യുവാക്കളേ യുവതികളേ ചട്ടക്കാരി വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ പി മാധുരി
71 ലവ് വാസ് ജസ്റ്റ് എറൌണ്ട് ചട്ടക്കാരി ഉഷാ ഉതുപ്പ് ഉഷാ ഉതുപ്പ് ഉഷാ ഉതുപ്പ്
72 ആ നിമിഷത്തിന്റെ നിര്‍വൃതിയില്‍ ചന്ദ്രകാന്തം ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി എം എസ് വിശ്വനാഥൻ എസ് ജാനകി
73 ആ നിമിഷത്തിന്റെ നിർവൃതിയിൽ ചന്ദ്രകാന്തം ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി എം എസ് വിശ്വനാഥൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
74 എങ്ങിരുന്നാലും നിന്റെ ചന്ദ്രകാന്തം ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി എം എസ് വിശ്വനാഥൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
75 ചിരിക്കുമ്പോൾ നീയൊരു ചന്ദ്രകാന്തം ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി എം എസ് വിശ്വനാഥൻ കെ പി ബ്രഹ്മാനന്ദൻ
76 പുഷ്പാഭരണം വസന്തദേവന്റെ ചന്ദ്രകാന്തം ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി എം എസ് വിശ്വനാഥൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
77 പ്രഭാതമല്ലോ നീ ചന്ദ്രകാന്തം ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി എം എസ് വിശ്വനാഥൻ എം എസ് വിശ്വനാഥൻ
78 രാജീവ നയനേ നീയുറങ്ങൂ ചന്ദ്രകാന്തം ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി എം എസ് വിശ്വനാഥൻ പി ജയചന്ദ്രൻ
79 സുവർണ്ണമേഘ സുഹാസിനി ചന്ദ്രകാന്തം ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി എം എസ് വിശ്വനാഥൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
80 സ്വർഗ്ഗമെന്ന കാനനത്തിൽ ചന്ദ്രകാന്തം ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി എം എസ് വിശ്വനാഥൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
81 ഹൃദയവാഹിനീ ഒഴുകുന്നു നീ ചന്ദ്രകാന്തം ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി എം എസ് വിശ്വനാഥൻ എം എസ് വിശ്വനാഥൻ
82 കല്ലുവളയിട്ട കയ്യാല്‍ ചെക്ക്പോസ്റ്റ് പി ഭാസ്ക്കരൻ പി എസ് ദിവാകർ പട്ടം സദൻ
83 താമരത്തോണിയിൽ ചെക്ക്പോസ്റ്റ് വയലാർ രാമവർമ്മ പി എസ് ദിവാകർ കെ ജെ യേശുദാസ്
84 താലോലക്കിളിയുടെ ചെക്ക്പോസ്റ്റ് പി ഭാസ്ക്കരൻ പി എസ് ദിവാകർ എസ് ജാനകി
85 പൂതച്ചെടയന്‍ കാട് ചെക്ക്പോസ്റ്റ് പി ഭാസ്ക്കരൻ പി എസ് ദിവാകർ കെ ജെ യേശുദാസ്, കല്യാണി മേനോൻ
86 സെപ്റ്റംബർ മൂൺലൈറ്റ് ചെക്ക്പോസ്റ്റ് വയലാർ രാമവർമ്മ, പി ഭാസ്ക്കരൻ പി എസ് ദിവാകർ കെ ജെ യേശുദാസ്, ലതാ രാജു
87 അഷ്ടപദിയിലെ നായികേ ജീവിക്കാൻ മറന്നു പോയ സ്ത്രീ വയലാർ രാമവർമ്മ എം എസ് വിശ്വനാഥൻ പി ജയചന്ദ്രൻ
88 ബ്രഹ്മനന്ദിനീ‍ സരസ്വതീ ജീവിക്കാൻ മറന്നു പോയ സ്ത്രീ വയലാർ രാമവർമ്മ എം എസ് വിശ്വനാഥൻ കെ ജെ യേശുദാസ്, ബി വസന്ത
89 മാലിനിതടമേ ജീവിക്കാൻ മറന്നു പോയ സ്ത്രീ വയലാർ രാമവർമ്മ എം എസ് വിശ്വനാഥൻ എസ് ജാനകി
90 വീണപൂവേ (F) ജീവിക്കാൻ മറന്നു പോയ സ്ത്രീ വയലാർ രാമവർമ്മ എം എസ് വിശ്വനാഥൻ എസ് ജാനകി
91 വീണപൂവേ (M) ജീവിക്കാൻ മറന്നു പോയ സ്ത്രീ വയലാർ രാമവർമ്മ എം എസ് വിശ്വനാഥൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
92 ശില്പീ ദേവശില്പീ ജീവിക്കാൻ മറന്നു പോയ സ്ത്രീ വയലാർ രാമവർമ്മ എം എസ് വിശ്വനാഥൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
93 ഒന്നാമന്‍ കൊച്ചുതുമ്പീ തച്ചോളി മരുമകൻ ചന്തു പി ഭാസ്ക്കരൻ വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി അമ്പിളി, ശ്രീലത നമ്പൂതിരി, കോറസ്
94 ഇന്ദുചൂഡൻ ഭഗവാന്റെ തച്ചോളി മരുമകൻ ചന്തു പി ഭാസ്ക്കരൻ വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി എസ് ജാനകി
95 ഇല്ലം നിറ വല്ലം നിറ തച്ചോളി മരുമകൻ ചന്തു പി ഭാസ്ക്കരൻ വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി കല്യാണി മേനോൻ, കോറസ്
96 കന്നൽമിഴി കണിമലരേ തച്ചോളി മരുമകൻ ചന്തു പി ഭാസ്ക്കരൻ വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി കെ ജെ യേശുദാസ്, എസ് ജാനകി
97 കുടകുമല കുന്നിമല തച്ചോളി മരുമകൻ ചന്തു പി ഭാസ്ക്കരൻ വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി അമ്പിളി, എസ് റ്റി ശശിധരൻ
98 തച്ചോളി ഓമന കുഞ്ഞിച്ചന്തു തച്ചോളി മരുമകൻ ചന്തു പരമ്പരാഗതം വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി പി ജയചന്ദ്രൻ, കോറസ്
99 പച്ചമലക്കിളിയേ പവിഴമലക്കിളിയേ തച്ചോളി മരുമകൻ ചന്തു പി ഭാസ്ക്കരൻ വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി ശ്രീലത നമ്പൂതിരി, കോറസ്
100 വടക്കിനി തളത്തിലെ വളർത്തു തത്ത തച്ചോളി മരുമകൻ ചന്തു പി ഭാസ്ക്കരൻ വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി എസ് ജാനകി
101 വൃശ്ചിക പൂനിലാവേ തച്ചോളി മരുമകൻ ചന്തു പി ഭാസ്ക്കരൻ വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി കെ ജെ യേശുദാസ്
102 അത്തം രോഹിണി തുമ്പോലാർച്ച വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ എൽ ആർ ഈശ്വരി, ലതാ രാജു
103 അരയന്നക്കിളിച്ചുണ്ടൻ തോണി തുമ്പോലാർച്ച വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ പി മാധുരി
104 ആകാശം മുങ്ങിയ പാൽപ്പുഴയിൽ തുമ്പോലാർച്ച വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ പി സുശീല
105 കണ്ണാന്തളി മുറ്റം തുമ്പോലാർച്ച വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ പി സുശീല
106 തൃപ്പംകോട്ടപ്പാ ഭഗവാനേ തുമ്പോലാർച്ച വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ പി സുശീല
107 പാണന്റെ വീണയ്ക്കു മണി കെട്ടി തുമ്പോലാർച്ച വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്, ലതാ രാജു, പി മാധുരി
108 മഞ്ഞപ്പളുങ്കൻ മലയിലൂടെ തുമ്പോലാർച്ച വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ പി സുശീല
109 മല്ലാക്ഷീ മദിരാക്ഷീ തുമ്പോലാർച്ച വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്, പി മാധുരി
110 അമ്മേ മാളികപുറത്തമ്മേ ദുർഗ്ഗ വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ എൽ ആർ ഈശ്വരി, പി ബി ശ്രീനിവാസ്, കോറസ്
111 കാറ്റോടും മലയോരം ദുർഗ്ഗ വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്, പി സുശീല
112 ഗുരുദേവാ ഗുരുദേവാ ദുർഗ്ഗ വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്, പി മാധുരി, കോറസ്
113 ചലോ ചലോ ദുർഗ്ഗ വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്, പി മാധുരി, കോറസ്
114 മന്മഥമാനസ പുഷ്പങ്ങളേ ദുർഗ്ഗ വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്, കോറസ്
115 ശബരിമലയുടെ താഴ്വരയിൽ ദുർഗ്ഗ വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ പി സുശീല
116 സഞ്ചാരീ സ്വപ്നസഞ്ചാരീ ദുർഗ്ഗ വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ പി സുശീല
117 സഹ്യന്റെ ഹൃദയം മരവിച്ചൂ ദുർഗ്ഗ വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
118 കണ്ണാ ആലിലക്കണ്ണാ ദേവി കന്യാകുമാരി വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ പി മാധുരി
119 ജഗദീശ്വരീ ജയജഗദീശ്വരീ ദേവി കന്യാകുമാരി വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ പി ജയചന്ദ്രൻ, പി മാധുരി, കോറസ്
120 ദേവീ കന്യാകുമാരി ദേവി കന്യാകുമാരി വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്, കോറസ്
121 നീലാംബുജാക്ഷിമാരെ ദേവി കന്യാകുമാരി വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ പി സുശീല, കോറസ്
122 മധുചഷകം ദേവി കന്യാകുമാരി വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ എൽ ആർ ഈശ്വരി
123 ശക്തിമയം ശിവശക്തിമയം ദേവി കന്യാകുമാരി വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
124 ശുചീന്ദ്രനാഥാ നാഥാ ദേവി കന്യാകുമാരി വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ പി മാധുരി
125 ശ്രീഭഗവതി ശ്രീപരാശക്തീ ദേവി കന്യാകുമാരി വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ പി ബി ശ്രീനിവാസ്, കോറസ്
126 എന്റെ ഹൃദയം നഗരം സാഗരം ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി ജി ദേവരാജൻ പി മാധുരി
127 ചഞ്ചലമിഴിയൊരു കവിത നഗരം സാഗരം ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി ജി ദേവരാജൻ പി ജയചന്ദ്രൻ
128 ജീവിതമാം സാഗരത്തിൽ നഗരം സാഗരം ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
129 തെന്നലിൻ ചുണ്ടിൽ നഗരം സാഗരം ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി ജി ദേവരാജൻ പി ജയചന്ദ്രൻ, പി മാധുരി
130 പൊന്നോണക്കിളിക്കാറു കടക്കാൻ നഗരം സാഗരം ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി ജി ദേവരാജൻ അമ്പിളി
131 ചഞ്ചലമിഴി ചഞ്ചലമിഴി നടീനടന്മാരെ ആവശ്യമുണ്ട് വയലാർ രാമവർമ്മ ആർ കെ ശേഖർ കെ പി ബ്രഹ്മാനന്ദൻ, ഗോപാലകൃഷ്ണൻ
132 ചെണ്ടുമല്ലീ ചന്ദ്രമദം നടീനടന്മാരെ ആവശ്യമുണ്ട് വയലാർ രാമവർമ്മ ആർ കെ ശേഖർ പി സുശീല
133 പച്ചനെല്ലിക്ക നെല്ലിക്ക നടീനടന്മാരെ ആവശ്യമുണ്ട് വയലാർ രാമവർമ്മ ആർ കെ ശേഖർ പി ജയചന്ദ്രൻ, കസ്തൂരി ശങ്കർ
134 പാഹി ജഗദംബികേ നടീനടന്മാരെ ആവശ്യമുണ്ട് വയലാർ രാമവർമ്മ ആർ കെ ശേഖർ കെ പി ബ്രഹ്മാനന്ദൻ, രാജലക്ഷ്മി
135 വൃന്ദാവനം ഇതു വൃന്ദാവനം നടീനടന്മാരെ ആവശ്യമുണ്ട് വയലാർ രാമവർമ്മ ആർ കെ ശേഖർ കെ ജെ യേശുദാസ്
136 സുമുഖീ സുന്ദരീ നടീനടന്മാരെ ആവശ്യമുണ്ട് വയലാർ രാമവർമ്മ ആർ കെ ശേഖർ കെ ജെ യേശുദാസ്
137 അല്ലിമലർക്കിളിമകളേ നീലക്കണ്ണുകൾ ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് ജി ദേവരാജൻ പി മാധുരി
138 കല്ലോലിനീ വനകല്ലോലിനീ നീലക്കണ്ണുകൾ ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് ജി ദേവരാജൻ പി ജയചന്ദ്രൻ
139 കവിത കൊണ്ടുനിൻ കണ്ണുനീരൊപ്പുവാൻ നീലക്കണ്ണുകൾ ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
140 കുറ്റാലം കുളിരരുവി നീലക്കണ്ണുകൾ വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
141 മയൂരനർത്തനമാടി നീലക്കണ്ണുകൾ വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
142 മരിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സില്ലാ നീലക്കണ്ണുകൾ വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്, പി മാധുരി, കോറസ്
143 വിപ്ലവം ജയിക്കട്ടേ നീലക്കണ്ണുകൾ വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്, പി മാധുരി, കോറസ്
144 കദളി കൺകദളി ചെങ്കദളി നെല്ല് വയലാർ രാമവർമ്മ സലിൽ ചൗധരി ലതാ മങ്കേഷ്ക്കർ
145 കല്യാണപ്രായത്തിൽ പെണ്ണുങ്ങൾ ചൂടുന്ന നെല്ല് വയലാർ രാമവർമ്മ സലിൽ ചൗധരി പി സുശീല
146 ചെമ്പാ ചെമ്പാ നെല്ല് വയലാർ രാമവർമ്മ സലിൽ ചൗധരി പി ജയചന്ദ്രൻ, മന്നാഡേ, കോറസ്
147 നീലപ്പൊന്മാനേ എന്റെ നീലപ്പൊന്മാനേ നെല്ല് വയലാർ രാമവർമ്മ സലിൽ ചൗധരി കെ ജെ യേശുദാസ്, പി മാധുരി
148 അന്തിമലരികൾ പൂത്തു പൂത്തു നൈറ്റ് ഡ്യൂട്ടി വയലാർ രാമവർമ്മ വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി കെ ജെ യേശുദാസ്
149 ആയിരം മുഖങ്ങൾ ഞാൻ കണ്ടൂ നൈറ്റ് ഡ്യൂട്ടി വയലാർ രാമവർമ്മ വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി കെ ജെ യേശുദാസ്
150 ഇന്നു നിന്റെ യൗവനത്തിനേഴഴക് നൈറ്റ് ഡ്യൂട്ടി വയലാർ രാമവർമ്മ വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി എൽ ആർ ഈശ്വരി, ശ്രീലത നമ്പൂതിരി
151 പുഷ്പസായകാ നിൻ തിരുനടയിൽ നൈറ്റ് ഡ്യൂട്ടി വയലാർ രാമവർമ്മ വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി പി സുശീല
152 മനസ്സൊരു ദേവീക്ഷേത്രം നൈറ്റ് ഡ്യൂട്ടി വയലാർ രാമവർമ്മ വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി കെ ജെ യേശുദാസ്, പി സുശീല
153 വില്വമംഗലം കണ്ടു നൈറ്റ് ഡ്യൂട്ടി വയലാർ രാമവർമ്മ വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി എസ് ജാനകി
154 ശ്രീ മഹാഗണപതിയുറങ്ങി നൈറ്റ് ഡ്യൂട്ടി വയലാർ രാമവർമ്മ വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി ജയശ്രീ, കോറസ്, ശ്രീലത നമ്പൂതിരി
155 ആവണിപ്പൊൻ പുലരി പഞ്ചതന്ത്രം ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
156 കസ്തൂരിമണം വേണോ പഞ്ചതന്ത്രം ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി ജി ദേവരാജൻ പി മാധുരി
157 ജീവിതമൊരു മധുശാല പഞ്ചതന്ത്രം ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്, കോറസ്
158 രാജമല്ലികൾ പൂമഴ തുടങ്ങി പഞ്ചതന്ത്രം ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്, പി മാധുരി
159 ശാരദരജനീ ദീപമുയർന്നൂ പഞ്ചതന്ത്രം ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
160 ആകാശത്തിനു ഭ്രാന്തു പിടിച്ചു പട്ടാഭിഷേകം ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി ആർ കെ ശേഖർ കെ ജെ യേശുദാസ്
161 താരകേശ്വരി നീ പട്ടാഭിഷേകം ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി ആർ കെ ശേഖർ കെ ജെ യേശുദാസ്, ബി വസന്ത
162 പഞ്ചപാണ്ഡവസോദരർ നമ്മൾ പട്ടാഭിഷേകം ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി ആർ കെ ശേഖർ കെ പി ബ്രഹ്മാനന്ദൻ, സോമൻ
163 പഞ്ചമിസന്ധ്യയിൽ പട്ടാഭിഷേകം ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി ആർ കെ ശേഖർ പൊൻ‌കുന്നം രവി
164 പല്ലവി മാത്രം പറഞ്ഞു തന്നൂ പട്ടാഭിഷേകം ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി ആർ കെ ശേഖർ പി സുശീല
165 പൂവോടം തുള്ളി വന്നേൻ പട്ടാഭിഷേകം ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി ആർ കെ ശേഖർ പി ജയചന്ദ്രൻ, കോറസ്
166 പ്രേമത്തിൻ വീണയിൽ പട്ടാഭിഷേകം ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി ആർ കെ ശേഖർ പി ജയചന്ദ്രൻ, പി മാധുരി
167 കണ്ണീരാറ്റിലെ തോണി പാതിരാവും പകൽ‌വെളിച്ചവും യൂസഫലി കേച്ചേരി കെ രാഘവൻ കെ പി ബ്രഹ്മാനന്ദൻ
168 ചോദ്യമില്ല മറുപടിയില്ല പാതിരാവും പകൽ‌വെളിച്ചവും യൂസഫലി കേച്ചേരി കെ രാഘവൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
169 നട്ടു നനയ്ക്കാതെ പാതിരാവും പകൽ‌വെളിച്ചവും യൂസഫലി കേച്ചേരി കെ രാഘവൻ എസ് ജാനകി
170 മറിമാൻ മിഴിയുടെ മറിമായം പാതിരാവും പകൽ‌വെളിച്ചവും യൂസഫലി കേച്ചേരി കെ രാഘവൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
171 ഒരു സ്വപ്നത്തിൻ മഞ്ചലെനിയ്ക്കായ് പൂന്തേനരുവി ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി എം കെ അർജ്ജുനൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
172 കുളിരോടു കുളിരെടി പൂന്തേനരുവി ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി എം കെ അർജ്ജുനൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
173 തങ്കക്കുടമേ പൊന്നും കുടമേ പൂന്തേനരുവി ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി എം കെ അർജ്ജുനൻ പി ജയചന്ദ്രൻ, പി ലീല
174 നന്ത്യാർവട്ട പൂ ചിരിച്ചു പൂന്തേനരുവി ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി എം കെ അർജ്ജുനൻ പി ജയചന്ദ്രൻ
175 രംഭാപ്രവേശമോ പൂന്തേനരുവി ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി എം കെ അർജ്ജുനൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
176 വേദന താങ്ങുവാൻ ശക്തി നൽകൂ പൂന്തേനരുവി ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി എം കെ അർജ്ജുനൻ പി മാധുരി
177 ഹൃദയത്തിനൊരു വാതിൽ പൂന്തേനരുവി ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി എം കെ അർജ്ജുനൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
178 ഓച്ചിറക്കളി കാണാൻ ഭൂഗോളം തിരിയുന്നു ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി കെ ജെ യേശുദാസ്
179 കൗരവസദസ്സിൽ കണ്ണീ‍രോടെ ഭൂഗോളം തിരിയുന്നു ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി പി സുശീല
180 ഞാനൊരു പാവം മോറിസ് മൈനർ ഭൂഗോളം തിരിയുന്നു ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി പി ജയചന്ദ്രൻ
181 തുളസിപൂത്ത താഴ്വരയിൽ ഭൂഗോളം തിരിയുന്നു ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി കെ ജെ യേശുദാസ്
182 ചോര തുടിക്കും ഹൃദയങ്ങൾ ഭൂമിദേവി പുഷ്പിണിയായി വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്, കെ പി ബ്രഹ്മാനന്ദൻ
183 തിരുനെല്ലിക്കാട്ടിലോ ഭൂമിദേവി പുഷ്പിണിയായി വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ പി ജയചന്ദ്രൻ, പി മാധുരി
184 ദന്തഗോപുരം തപസ്സിനു ഭൂമിദേവി പുഷ്പിണിയായി വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ പി മാധുരി
185 നദികൾ നദികൾ നദികൾ ഭൂമിദേവി പുഷ്പിണിയായി വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്, പി മാധുരി, കോറസ്
186 പനിനീർമഴ പൂമഴ ഭൂമിദേവി പുഷ്പിണിയായി വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
187 പന്തയം പന്തയം ഭൂമിദേവി പുഷ്പിണിയായി വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ പി മാധുരി, എൽ ആർ ഈശ്വരി, കോറസ്
188 പാതിരാത്തണുപ്പ് വീണു ഭൂമിദേവി പുഷ്പിണിയായി വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ പി സുശീല
189 ആടാന്‍ വരു വേഗം മാന്യശ്രീ വിശ്വാമിത്രൻ പി ഭാസ്ക്കരൻ ശ്യാം കെ പി ബ്രഹ്മാനന്ദൻ, എസ് റ്റി ശശിധരൻ, എൽ ആർ ഈശ്വരി
190 കനവു നെയ്തൊരു കല്പിതകഥയിലെ മാന്യശ്രീ വിശ്വാമിത്രൻ പി ഭാസ്ക്കരൻ ശ്യാം കെ പി ബ്രഹ്മാനന്ദൻ, എസ് ജാനകി
191 കേട്ടില്ലേ കോട്ടയത്തൊരു മൂത്ത പിള്ളേച്ചൻ മാന്യശ്രീ വിശ്വാമിത്രൻ പി ഭാസ്ക്കരൻ ശ്യാം പി മാധുരി
192 പണ്ടൊരു നാളിൽ ഈ മരുഭൂവിൽ മാന്യശ്രീ വിശ്വാമിത്രൻ പി ഭാസ്ക്കരൻ ശ്യാം പി സുശീല
193 വാടി വീണ പൂമാലയായി മാന്യശ്രീ വിശ്വാമിത്രൻ പി ഭാസ്ക്കരൻ ശ്യാം പി മാധുരി
194 സാരസായിമദനാ മാന്യശ്രീ വിശ്വാമിത്രൻ പി ഭാസ്ക്കരൻ ശ്യാം എൽ ആർ ഈശ്വരി
195 ഹാ സംഗീത മധുര നാദം മാന്യശ്രീ വിശ്വാമിത്രൻ പി ഭാസ്ക്കരൻ ശ്യാം പി ജയചന്ദ്രൻ, എസ് റ്റി ശശിധരൻ, ജയലക്ഷ്മി
196 ആദിപരാശക്തി അമൃതവർഷിണി മിസ്റ്റർ സുന്ദരി വയലാർ രാമവർമ്മ കണ്ണൂർ രാജൻ യശോദ
197 ഉന്മാദം എന്തൊരുന്മാദം മിസ്റ്റർ സുന്ദരി വയലാർ രാമവർമ്മ കണ്ണൂർ രാജൻ കെ പി ബ്രഹ്മാനന്ദൻ, യശോദ
198 മാൻ‌പേട ഞാനൊരു മാൻപേട മിസ്റ്റർ സുന്ദരി വയലാർ രാമവർമ്മ കണ്ണൂർ രാജൻ പ്രേമ
199 ഹണിമൂൺ നമുക്ക് മിസ്റ്റർ സുന്ദരി വയലാർ രാമവർമ്മ കണ്ണൂർ രാജൻ കെ പി ബ്രഹ്മാനന്ദൻ, പ്രേമ
200 ചെപ്പോ ചെപ്പോ കാണട്ടെ മോഹം പി ഭാസ്ക്കരൻ എം കെ അർജ്ജുനൻ പി മാധുരി
201 മദനപുഷ്പവന ശലഭങ്ങളേ മോഹം പി ഭാസ്ക്കരൻ എം കെ അർജ്ജുനൻ പി മാധുരി
202 വിശാല ജീവിത കേദാരത്തില് മോഹം പി ഭാസ്ക്കരൻ എം കെ അർജ്ജുനൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
203 കണ്ണാടിവിളക്കുമായ് യൗവനം ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി കെ ജെ യേശുദാസ്
204 ദൈവമേ ദീപമേ യൗവനം ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി എസ് ജാനകി
205 പുല്ലാങ്കുഴൽ പാട്ടു കേൾക്കുമ്പോൾ യൗവനം ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി കെ ജെ യേശുദാസ്
206 മധുരമീനാക്ഷി അനുഗ്രഹിക്കും യൗവനം ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി എസ് ജാനകി
207 സ്വരരാഗമധുതൂകും യൗവനം ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി കെ ജെ യേശുദാസ്
208 സ്വർണ്ണപൂഞ്ചോല യൗവനം ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി കെ ജെ യേശുദാസ്, എസ് ജാനകി
209 കനകമോ കാമിനിയോ രഹസ്യരാത്രി വയലാർ രാമവർമ്മ എം കെ അർജ്ജുനൻ എൽ ആർ ഈശ്വരി
210 ഗോപകുമാരാ ശ്രീകൃഷ്ണാ രഹസ്യരാത്രി വയലാർ രാമവർമ്മ എം കെ അർജ്ജുനൻ കെ പി ബ്രഹ്മാനന്ദൻ, അയിരൂർ സദാശിവൻ
211 തങ്കഭസ്മക്കുറി(പാരഡി) രഹസ്യരാത്രി വയലാർ രാമവർമ്മ എം കെ അർജ്ജുനൻ മനോഹരൻ, അയിരൂർ സദാശിവൻ, കെ പി ചന്ദ്രഭാനു, ശ്രീലത നമ്പൂതിരി
212 മനസ്സിന്റെ മാധവീലതയിലിരിക്കും രഹസ്യരാത്രി വയലാർ രാമവർമ്മ എം കെ അർജ്ജുനൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
213 കേശഭാരം കബരിയിലണിയും രാജഹംസം വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ മനോഹരൻ
214 ചെമ്പകം പൂക്കുന്ന താഴ്വരയിൽ രാജഹംസം വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ പി മാധുരി
215 പച്ചിലയും കത്രികയും പോലെ രാജഹംസം വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ പി ജയചന്ദ്രൻ
216 പ്രിയേ നിൻ ഹൃദയമൊരു രാജഹംസം വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
217 ശകുന്തളേ ഓ മിസ് ശകുന്തളേ രാജഹംസം വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ അയിരൂർ സദാശിവൻ
218 സന്യാസിനീ നിൻ രാജഹംസം വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
219 ഇടവപ്പാതിക്കോളു വരുന്നൂ വണ്ടിക്കാരി ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി ജി ദേവരാജൻ പി മാധുരി
220 ആറാം വാവിലെ ചന്ദ്രികയോ വസന്തരാവുകൾ ഭരണിക്കാവ് ശിവകുമാർ കോട്ടയം ജോയ് പി ജയചന്ദ്രൻ, അമ്പിളി
221 ആശ്രമദുഃഖമേ വസന്തരാവുകൾ ഭരണിക്കാവ് ശിവകുമാർ കോട്ടയം ജോയ് കെ ജെ യേശുദാസ്
222 തേവിമലക്കാറ്റേ വസന്തരാവുകൾ ഭരണിക്കാവ് ശിവകുമാർ കോട്ടയം ജോയ് പി മാധുരി
223 പ്രഭാതമോ പ്രദോഷമോ വസന്തരാവുകൾ ഭരണിക്കാവ് ശിവകുമാർ കോട്ടയം ജോയ് കെ ജെ യേശുദാസ്
224 എന്നെ നിൻ കണ്ണുകൾ വിഷ്ണുവിജയം വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ പി മാധുരി
225 ഗരുഡപഞ്ചമീ ഗഗനമോഹിനീ വിഷ്ണുവിജയം വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ പി മാധുരി
226 പുഷ്പദലങ്ങളാൽ നഗ്നത മറയ്ക്കും വിഷ്ണുവിജയം വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
227 ഒരു തുള്ളി മധു താ വൃന്ദാവനം ഡോ ബാലകൃഷ്ണൻ എം കെ അർജ്ജുനൻ പി ജയചന്ദ്രൻ, എൽ ആർ ഈശ്വരി
228 ഒരു സ്വപ്നബിന്ദുവിൽ വൃന്ദാവനം ഡോ ബാലകൃഷ്ണൻ എം കെ അർജ്ജുനൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
229 പട്ടുടയാടയുടുത്തോരഴകിന്‍ വൃന്ദാവനം ഡോ ബാലകൃഷ്ണൻ എം കെ അർജ്ജുനൻ പി ജയചന്ദ്രൻ, സെൽമ ജോർജ്
230 മധുവിധുരാത്രിയിൽ മണവറയില്‍ വൃന്ദാവനം ഡോ ബാലകൃഷ്ണൻ എം കെ അർജ്ജുനൻ പി മാധുരി, ചിറയൻകീഴ് സോമൻ
231 സ്വര്‍ഗ്ഗമന്ദാരപ്പൂക്കള്‍ വിടര്‍ന്നു വൃന്ദാവനം ഡോ ബാലകൃഷ്ണൻ എം കെ അർജ്ജുനൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
232 അല്ലിമലർതത്തേ ശാപമോക്ഷം പി ഭാസ്ക്കരൻ ജി ദേവരാജൻ അയിരൂർ സദാശിവൻ, പി മാധുരി
233 ആദ്യത്തെ രാത്രിയെ വരവേൽക്കാൻ ശാപമോക്ഷം പി ഭാസ്ക്കരൻ ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
234 കല്യാണിയാകും അഹല്യ ശാപമോക്ഷം ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി ജി ദേവരാജൻ പി ജയചന്ദ്രൻ, പി മാധുരി
235 അനുരാഗനർത്തനത്തിൻ അരങ്ങേറ്റം സപ്തസ്വരങ്ങൾ ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി എസ് ജാനകി
236 രാഗവും താളവും വേർപിരിഞ്ഞു സപ്തസ്വരങ്ങൾ ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി കെ ജെ യേശുദാസ്
237 ശൃംഗാരഭാവനയോ സപ്തസ്വരങ്ങൾ ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി പി ജയചന്ദ്രൻ
238 സപ്തസ്വരങ്ങൾ വിടരുന്ന സപ്തസ്വരങ്ങൾ ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി കെ പി ബ്രഹ്മാനന്ദൻ
239 സ്വാതിതിരുനാളിൻ കാമിനീ സപ്തസ്വരങ്ങൾ ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി പി ജയചന്ദ്രൻ
240 ഇന്ദീവരങ്ങള്‍ പൂത്തു (F) സുപ്രഭാതം വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ പി മാധുരി
241 ഇന്ദീവരങ്ങൾ പൂത്തു (D) സുപ്രഭാതം വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ പി ജയചന്ദ്രൻ, പി മാധുരി
242 ചൊല്ലു പപ്പാ ചൊല്ല് സുപ്രഭാതം വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ ലതാ രാജു, പി മാധുരി, എം എസ് പദ്മ
243 തുടിക്കൂ ഹൃദയമേ സുപ്രഭാതം വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ പി ജയചന്ദ്രൻ
244 മദ്യമോ ചുവന്ന രക്തമോ സുപ്രഭാതം വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ പി മാധുരി
245 മിണ്ടാപ്പെണ്ണേ കിണ്ടാണ്ടം സുപ്രഭാതം വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
246 കസ്തൂരിഗന്ധികൾ പൂത്തുവോ സേതുബന്ധനം ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്, പി മാധുരി, അയിരൂർ സദാശിവൻ
247 പല്ലവി പാടി നിൻ മിഴികൾ സേതുബന്ധനം ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്, പി മാധുരി
248 പിഞ്ചുഹൃദയം ദേവാലയം സേതുബന്ധനം ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി ജി ദേവരാജൻ ലതാ രാജു
249 പിഞ്ചുഹൃദയം ദേവാലയം 2 സേതുബന്ധനം ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി ജി ദേവരാജൻ പി മാധുരി, ലതാ രാജു, കോറസ്
250 പിടക്കോഴി കൂവുന്ന നൂറ്റാണ്ട് സേതുബന്ധനം ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
251 മഞ്ഞക്കിളീ സ്വർണ്ണക്കിളീ സേതുബന്ധനം ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി ജി ദേവരാജൻ ലതാ രാജു
252 ഹേയ് മുൻ കോപക്കാരീ സേതുബന്ധനം ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
253 നാണം മറയ്ക്കാന്‍ മറന്നവരെ സ്വർണ്ണവിഗ്രഹം മങ്കൊമ്പ് ഗോപാലകൃഷ്ണൻ എം ബി ശ്രീനിവാസൻ കെ ജെ യേശുദാസ്, അടൂർ ഭാസി
254 ഭഗവാന്റെ മുന്നിൽ സ്വർണ്ണവിഗ്രഹം മങ്കൊമ്പ് ഗോപാലകൃഷ്ണൻ എം ബി ശ്രീനിവാസൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
255 മനസ്സേ നീ മറക്കൂ സ്വർണ്ണവിഗ്രഹം തിക്കുറിശ്ശി സുകുമാരൻ നായർ എം ബി ശ്രീനിവാസൻ എൽ ആർ ഈശ്വരി
256 സ്വീകരിക്കൂ സ്വർണ്ണവിഗ്രഹം തിക്കുറിശ്ശി സുകുമാരൻ നായർ എം ബി ശ്രീനിവാസൻ എൽ ആർ ഈശ്വരി
257 സ്വർണ്ണവിഗ്രഹമേ സ്വർണ്ണവിഗ്രഹം മങ്കൊമ്പ് ഗോപാലകൃഷ്ണൻ എം ബി ശ്രീനിവാസൻ കെ ജെ യേശുദാസ്, എസ് ജാനകി
258 ഇന്ദ്രജാലരഥമേറി ഹണിമൂൺ ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി എം കെ അർജ്ജുനൻ പി ജയചന്ദ്രൻ, എൽ ആർ ഈശ്വരി
259 ഗുഡ് മോണിംഗ് രാമാ ഹണിമൂൺ ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി എം കെ അർജ്ജുനൻ എൽ ആർ ഈശ്വരി
260 ഗുഡ് മോണിംഗ് സീതേ ഹണിമൂൺ ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി എം കെ അർജ്ജുനൻ കെ പി ബ്രഹ്മാനന്ദൻ
261 ജലതരംഗമേ പാടൂ ഹണിമൂൺ ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി എം കെ അർജ്ജുനൻ പി ജയചന്ദ്രൻ, പി ലീല
262 തങ്കക്കവിളിൽ കുങ്കുമമോ ഹണിമൂൺ ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി എം കെ അർജ്ജുനൻ കെ പി ബ്രഹ്മാനന്ദൻ, പി മാധുരി
263 മല്ലികപ്പൂവിൻ മധുരഗന്ധം ഹണിമൂൺ ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി എം കെ അർജ്ജുനൻ പി ജയചന്ദ്രൻ
264 സന്മാർഗ്ഗം തേടുവിൻ ഹണിമൂൺ ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി എം കെ അർജ്ജുനൻ പി ജയചന്ദ്രൻ, കോറസ്