ചഞ്ചലമിഴിയൊരു കവിത

ചഞ്ചലമിഴിയൊരു കവിത
ചഞ്ചലമിഴിയൊരു കവിത -അതി
ലഞ്ജനമലങ്കാരമായി
ഉപമയോ ഉൽപ്രേക്ഷയോ
ഉണരുമാ ഭാവം രൂപകമോ
(ചഞ്ചലമിഴി..)

താമരയിതളെന്നു തോന്നി -മധു
സാഗരമാണെന്നു തോന്നി
വാനവും നയനവും ഒന്നാണെന്നാ
ദാഹമുകിലുകൾ ചൊല്ല്ലീ
പെയ്യുക ദാഹത്തിൻ മേഘങ്ങളേ -പ്രേമ യൗവ്വനവാടികൾ പൂത്തിടട്ടേ
(ചഞ്ചലമിഴി..)

ആരാധകനായ് വന്നൂ ഞാൻ
ഭാവനതൻ മുത്തു കാണാൻ
താരുകൾ പൊഴിയും താരകളായ് നിൻ
രാഗമൃദുലമാം ചുണ്ടിൽ
തൂവുക ശോഭകൾ അധരങ്ങളേ -രാഗ
യൗവ്വനം മാലയായ് കോർത്തിടട്ടേ
(ചഞ്ചലമിഴി..)

നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
0
No votes yet
Chanchalamizhiyoru kavitha

Additional Info