പഞ്ചതന്ത്രം

Released
Panchathanthram
സംവിധാനം: 
നിർമ്മാണം: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 22 March, 1974

panchathanthram poster