അയലത്തെ സുന്ദരി

Ayalathe Sundari
തിരക്കഥ: 
സംഭാഷണം: 
സംവിധാനം: 
നിർമ്മാണം: