ചിരിക്കൂ ഒന്നു ചിരിക്കൂ

ചിരിക്കൂ - ഒന്നു ചിരിക്കൂ
എന്റെ ചിരകാലമോഹത്തിന്
മണിച്ചെപ്പു തുറന്നതില്‍
ചിരിയുടെ വെണ്‍മുത്തു നിറയ്ക്കൂ -ചിരിക്കൂ
(ചിരിക്കൂ..)

കടലാം സുന്ദരി വളയിട്ട കൈകളാല്‍
കരയെ പുണരുന്ന പോലേ
കടലാം സുന്ദരി വളയിട്ട കൈകളാല്‍
കരയെ പുണരുന്ന പോലേ
എന്റെ പ്രേമസര്‍വസ്വമേ
എന്മലര്‍ക്കൈകള്‍ നിന്‍
ഓമല്‍കഴുത്തില്‍ മുറുകുമ്പോള്‍
ഓമല്‍ - കഴുത്തില്‍ - മുറുകുമ്പോള്‍
മറക്കൂ - എല്ലാം മറക്കൂ - എന്റെ
മനസ്സിലെ മരുഭൂവില്‍ പ്രേമനീരദത്തിന്‍
മാദകമധുമാരി തളിക്കൂ - ചിരിക്കൂ

നവമീചന്ദ്രലേഖ ഭൂമിതന്‍ മാറത്തു
നറുമലര്‍ ചൊരിയുന്ന പോലെ
നവമീചന്ദ്രലേഖ ഭൂമിതന്‍ മാറത്തു
നറുമലര്‍ ചൊരിയുന്ന പോലെ
എന്റെ പൂമേനിയാകെ നിന്‍ സ്നേഹമാധുരിതന്‍
പുളകപൂവിതള്‍ പൊതിയട്ടേ - പൊതിയട്ടേ
(ചിരിക്കൂ..)

നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
0
No votes yet
Chirikkoo onnu chirikkoo

Additional Info