ഭൂഗോളം തിരിയുന്നു

Released
Bhoogolam Thiriyunnu
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 12 July, 1974