ജീവിക്കാൻ മറന്നു പോയ സ്ത്രീ

Released
Jeevikan marannu poya sthree
സംഭാഷണം: 
നിർമ്മാണം: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 22 February, 1974