ശില്പീ ദേവശില്പീ

Shilpi Deva Shilpi
നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
0
No votes yet

ശിൽപ്പീ...ദേവശിൽപ്പീ..
ശിൽപ്പീ ദേവശിൽപ്പീ
ഒരു ശിലയായ് നഗ്നശിലയായ്
നിൻ ശിൽപ്പ സോപാനത്തിൽ
നിൽക്കുമീ അഹല്യയെ
വിസ്മരിച്ചുവോ - നീ
വിസ്മരിച്ചുവോ

രൂപങ്ങളെ പ്രതിരൂപങ്ങൾ
വേർപിരിഞ്ഞാലോ
ഗന്ധം കാറ്റിനെ മറന്നാലോ
ഗാനം വീണയെ മറന്നാലോ
ജീവിക്കാൻ മറന്നൊരീ വിരഹിണിയെ
നീ വന്നുണർത്തൂ - ഉണർത്തൂ
ഉണർത്തൂ..
(ശിൽപ്പീ..)

ശബ്ദങ്ങളെ പ്രതിശബ്ദങ്ങൾ
വിസ്മരിച്ചാലോ
സ്വപ്നം നിദ്രയെ മറന്നാലോ
ചിത്രം ചുവരിനെ മറന്നാലോ
ജീവിക്കാൻ മറന്നൊരീ തപസ്വിനിയെ
നീ വന്നുണർത്തൂ - ഉണർത്തൂ
ഉണർത്തൂ..
(ശിൽപ്പീ..)

Jeevikkan Marannu Poya Sthree | Shilpi Deva Shilpi song