ആ നിമിഷത്തിന്റെ നിര്‍വൃതിയില്‍

ആ.....ആ.....ആ..... ആ നിമിഷത്തിന്റെ നിര്‍വൃതിയില്‍ ഞാനൊരാവണിത്തെന്നലായ് മാറി ആയിരമുന്മാദരാത്രികള്‍തന്‍ ഗന്ധം ആത്മദളത്തില്‍ തുളുമ്പീ ആത്മദളത്തില്‍ തുളുമ്പി ആ നിമിഷത്തിന്റെ നിര്‍വൃതിയില്‍ ഞാനൊരാവണിത്തെന്നലായ് മാറി നീയുറങ്ങുന്ന നിരാലംബശയ്യയില്‍ നിര്‍നിദ്രമീ ഞാനൊഴുകീ ആ..... നീയുറങ്ങുന്ന നിരാലംബശയ്യയില്‍ നിര്‍നിദ്രമീ ഞാനൊഴുകീ രാഗപരാഗമുലര്‍ത്തുമാ തേന്‍ചൊടി- പ്പൂവിലെന്‍ നാദം മെഴുകി അറിയാതെ... നീയറിയാതെ.. ആ നിമിഷത്തിന്റെ നിര്‍വൃതിയില്‍ ഞാനൊരാവണിത്തെന്നലായ് മാറി ആ നിമിഷത്തിന്റെ നിര്‍വൃതിയില്‍ മനം ആരഭിതന്‍ പദമായി ആ നിമിഷത്തിന്റെ നിര്‍വൃതിയില്‍ മനം ആരഭിതന്‍ പദമായി ദാഹിയ്ക്കുമെന്‍ ജീവതന്തുക്കളില്‍ നവ്യ ഭാവമരന്ദം വിതുമ്പി ദാഹിയ്ക്കുമെന്‍ ജീവതന്തുക്കളില്‍ നവ്യ ഭാവമരന്ദം വിതുമ്പി താഴ്വരയില്‍ നിന്റെ പുഷ്പതല്പങ്ങളില്‍ താരാട്ടുപാട്ടായ് ഒഴുകീ ആ ഹൃദയത്തിന്റെ സ്പന്ദനങ്ങള്‍ക്കെന്റെ താളം പകര്‍ന്നു ഞാന്‍ നല്‍കീ താളം പകര്‍ന്നു ഞാന്‍ നല്‍കി അറിയാതെ... നീയറിയാതെ... ആ നിമിഷത്തിന്റെ നിര്‍വൃതിയില്‍ ഞാനൊരാവണിത്തെന്നലായ് മാറി ആ നിമിഷത്തിന്റെ നിര്‍വൃതിയില്‍ മനം ആരഭിതന്‍ പദമായി

നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
6
Average: 6 (1 vote)
aa nimishathinte

Additional Info

Year: 
1974
Lyrics Genre: 

അനുബന്ധവർത്തമാനം