ആ നിമിഷത്തിന്റെ നിർവൃതിയിൽ

ആ..ആ...ആ...
ആ നിമിഷത്തിന്റെ നിര്‍വൃതിയിൽ
ഞാനൊരാവണി തെന്നലായ്‌ മാറി
ആയിരം ഉന്മാദരാത്രികള്‍ തന്‍ ഗന്ധം
ആത്മദളത്തില്‍ തുളുമ്പി...
ആത്മദളത്തില്‍ തുളുമ്പി...
ആ നിമിഷത്തിന്റെ നിര്‍വൃതിയില്‍
ഞാനൊരാവണി തെന്നലായ്‌ മാറി...

നീയുറങ്ങുന്ന നിരാലംബശയ്യയില്‍
നിര്‍നിദ്രമീ ഞാനൊഴുകീ.....ആ......(2)
രാഗപരാഗമുലര്‍ത്തുമാ തേന്‍ചൊടി
പൂവിലെന്‍ നാദം മെഴുകി..
അറിയാതെ...നീയറിയാതെ... 
ആ നിമിഷത്തിന്റെ നിര്‍വൃതിയിൽ
ഞാനൊരാവണി തെന്നലായ്‌ മാറി
                                                      
ആ നിമിഷത്തിന്റെ നിര്‍വൃതിയിൽ
മനം ആരഭി തന്‍ പദമായി (2)
ദാഹിക്കുമെന്‍ ജീവതന്തുക്കളില്‍ 
നവ്യ ഭാവ  മരന്ദം വിതുമ്പി (2)
താഴ്‌വരയില്‍ നിന്റെ പുഷ്‌പതല്‍പ്പങ്ങളില്‍
താരാട്ടു പാട്ടായ്‌ ഒഴുകീ
ആ ഹൃദയത്തിന്റെ സ്പന്ദനങ്ങള്‍ക്കെന്റെ
താളം പകര്‍ന്നു ഞാന്‍ നല്‍കീ..
താളം പകര്‍ന്നു ഞാന്‍ നല്‍കീ..
അറിയാതെ...നീയറിയാതെ...

ആ നിമിഷത്തിന്റെ നിര്‍വൃതിയില്‍
ഞാനൊരാവണി തെന്നലായ്‌ മാറി
ആ നിമിഷത്തിന്റെ നിര്‍വൃതിയില്‍
മനം ആരഭി തന്‍ പദമായി.....
.

നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
9.4
Average: 9.4 (5 votes)
AA nimishathinte

Additional Info

Year: 
1974

അനുബന്ധവർത്തമാനം