സുവർണ്ണമേഘ സുഹാസിനി

സുവർണ്ണമേഘസുഹാസിനി പാടി
സുന്ദരസന്ധ്യാരാഗം
ചിത്രാംബരമാ മൂകസംഗീതം
നിശ്ചലചിത്രങ്ങളാക്കി
സംഗീതമുറഞ്ഞപ്പോൾ ചിത്രങ്ങളായെന്നു
സാഗരവീണകൾ പാടി

എങ്ങിരുന്നാലും നിൻ മുടിപ്പൂവുകൾക്കുള്ളിൽ
മഞ്ഞുതുള്ളിയായെന്റെ കണ്ണുനീർക്കണം കാണും
നിൻ പ്രേമവാനത്തിൻ താരാപഥത്തിലെ
വെണ്മേഘമായ് ഞാൻ നീന്തിടുന്നു
ആ രാഗനക്ഷത്ര നൂപുരശോഭയിൽ
ആത്മാവിൻ ഹർഷം വിതുമ്പിടുന്നൂ

മഴമേഘമൊരു ദിനം മന്ദഹസിച്ചു
മഴവില്ലെന്നതിനെ ലോകം വിളിച്ചു
മരുഭൂമിയതു കണ്ടു മന്ദഹസിച്ചു
മധുരമാഹാസം മരീചികയായ്

നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
0
No votes yet
Suvarnamegha

Additional Info