സ്വർണ്ണവിഗ്രഹം

Swarna Vigraham
നിർമ്മാണം: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Thursday, 17 October, 1974