പൂന്തേനരുവി

Released
Poonthenaruvi
തിരക്കഥ: 
സംഭാഷണം: 
സംവിധാനം: 
നിർമ്മാണം: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Wednesday, 1 May, 1974

poonthenaruvi movie poster