അയാം ഇൻ ലവ്

ഉം...
അയാം ഇൻ ലവ്
അയാം ഇൻ ലവ്
അയാം ഇൻ ലവ് വിത്ത് ലവ്

മേ പീസ് ഡിസെന്റ് ഫ്രം ഹൈ എബൗ
ആന്റ് ഫിൽ ദി എർത്ത് വിത്ത് ജെന്റിൽ ലവ്
പീസ് - ഐ വാണ്ട് പീസ് ..... ശാന്തി
ശാന്തി ഓം ശാന്തി ശാന്തി ശാന്തി

ഓൾ ഔർ ലൈവ്സ് വി റ്റോയ്ൽ
വി സ്മൈൽ വി വീപ് ഇൻ പെയ്ൻ
കോട്ട് ഇൻ ലൈവ്സ് റ്റ്ർമോയ്ൽ
ഫൈനലി വാട്ട് ഡു വി ഗെയ്ൻ
വാട്ട് ഡു വി ഗെയ്ൻ
വാട്ട് ഡു വി ഗെയ്ൻ
വാട്ട് ഡു വി ഗെയ്ൻ

വാക്സിംഗ് എലക്വന്റ്
വി ഹൈഡ് ഔർ ഇന്നർ തോട്ട്സ്
ദി ഹാർട്ട്സ് ഫൈനെസ്റ്റ് ഫീലിംഗ്സ്
വി സ്മദർ ഇൻ ഔർ സോബ്സ്
സൊ അയാം ഇൻ ലവ്
അയാം ഇൻ ലവ്
അയാം ഇൻ ലവ് വിത്ത് ലവ്