വിഷ്ണുവിജയം

Vishnu Vijayam
സംവിധാനം: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 25 October, 1974