1970 ലെ ഗാനങ്ങൾ

Sl No. ഗാനം ചിത്രം/ആൽബം രചന സംഗീതം ആലാപനം
1 ഗാഗുല്‍ത്താ മലയില്‍ നിന്നും HMV ഗാഗുൽത്താമലയിൽ നിന്നും ഫാദർ ആബേൽ റാഫി ജോസ് കെ ജെ യേശുദാസ്
2 പൂർ‍ണ്ണേന്ദുമുഖിയോടമ്പലത്തിൽ വച്ചു Kurukshetram P Bhaskaran K Raghavan P Jayachandran
3 ഇന്ദുലേഖ തൻ അനാഥ പി ഭാസ്ക്കരൻ എം എസ് ബാബുരാജ് കെ ജെ യേശുദാസ്
4 ഏതോ സുന്ദരസ്വപ്നങ്ങൾ നുകരും അനാഥ പി ഭാസ്ക്കരൻ എം എസ് ബാബുരാജ് എസ് ജാനകി
5 താലോലം കിളി പൂത്താലി അനാഥ പി ഭാസ്ക്കരൻ എം എസ് ബാബുരാജ് എസ് ജാനകി
6 മുല്ലപ്പൂബാണത്താൽ കാമുകൻ അനാഥ പി ഭാസ്ക്കരൻ എം എസ് ബാബുരാജ് പി സുശീല
7 ഹേമന്തനിദ്രയിൽ നിന്നും അനാഥ പി ഭാസ്ക്കരൻ എം എസ് ബാബുരാജ് എസ് ജാനകി
8 അമ്മ തൻ നെഞ്ചിൽ അഭയം ബാലാമണിയമ്മ വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി ബി വസന്ത
9 എന്റെ ഏകധനമങ്ങ് അഭയം ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി ബി വസന്ത
10 എരിയും സ്നേഹാര്‍ദ്രമാം അഭയം ജി ശങ്കരക്കുറുപ്പ് വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി പി ലീല
11 കാമ ക്രോധ ലോഭ മോഹ അഭയം വയലാർ രാമവർമ്മ വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി പി ജയചന്ദ്രൻ, പി ലീല, സി ഒ ആന്റോ, ചിറയൻകീഴ് സോമൻ , കെ സി വർഗീസ് കുന്നംകുളം, ആർ സോമശേഖരൻ
12 ചുംബനങ്ങളനുമാത്രം അഭയം ചങ്ങമ്പുഴ വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി പി ജയചന്ദ്രൻ
13 താരത്തിലും തരുവിലും അഭയം ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി
14 നമ്മുടെ മാതാവു കൈരളി അഭയം വള്ളത്തോൾ വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി ലത രാജു
15 നീരദലതാഗൃഹം അഭയം ജി ശങ്കരക്കുറുപ്പ് വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി എസ് ജാനകി
16 പരസ്പരശൂന്യമാകും അഭയം ചങ്ങമ്പുഴ വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി ബി വസന്ത
17 പാവം മാനവഹൃദയം അഭയം സുഗതകുമാരി വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി പി സുശീല
18 മാറ്റുവിൻ ചട്ടങ്ങളെ അഭയം കുമാരനാശാൻ വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി എം ജി രാധാകൃഷ്ണൻ
19 രാവു പോയതറിയാതെ അഭയം പി ഭാസ്ക്കരൻ വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി പി സുശീല
20 ശ്രാന്തമംബരം അഭയം ജി ശങ്കരക്കുറുപ്പ് വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി കെ ജെ യേശുദാസ്
21 കുപ്പായക്കീശമേൽ കുങ്കുമപ്പൊട്ടുകണ്ടു അമ്പലപ്രാവ് പി ഭാസ്ക്കരൻ എം എസ് ബാബുരാജ് പി ജയചന്ദ്രൻ
22 താനേ തിരിഞ്ഞും മറിഞ്ഞും അമ്പലപ്രാവ് പി ഭാസ്ക്കരൻ എം എസ് ബാബുരാജ് എസ് ജാനകി
23 ദുഃഖങ്ങൾക്കിന്നു ഞാൻ അമ്പലപ്രാവ് പി ഭാസ്ക്കരൻ എം എസ് ബാബുരാജ് കെ ജെ യേശുദാസ്
24 പ്രമദവനത്തിൽ വെച്ചെൻ അമ്പലപ്രാവ് പി ഭാസ്ക്കരൻ എം എസ് ബാബുരാജ് പി ലീല
25 മാവു പൂത്തു മാതളം പൂത്തു അമ്പലപ്രാവ് പി ഭാസ്ക്കരൻ എം എസ് ബാബുരാജ് എസ് ജാനകി
26 അമ്മാ പെറ്റമ്മ അമ്മ എന്ന സ്ത്രീ വയലാർ രാമവർമ്മ എ എം രാജ ജിക്കി
27 ആദിത്യദേവന്റെ കണ്മണിയല്ലോ അമ്മ എന്ന സ്ത്രീ വയലാർ രാമവർമ്മ എ എം രാജ പി സുശീല
28 ആലിമാലി ആറ്റുംകരയിൽ അമ്മ എന്ന സ്ത്രീ വയലാർ രാമവർമ്മ എ എം രാജ പി സുശീല
29 നാളെയീ പന്തലിൽ അമ്മ എന്ന സ്ത്രീ വയലാർ രാമവർമ്മ എ എം രാജ എ എം രാജ
30 പട്ടും വളയും പാദസ്വരവും അമ്മ എന്ന സ്ത്രീ വയലാർ രാമവർമ്മ എ എം രാജ എ എം രാജ
31 മദ്യപാത്രം മധുരകാവ്യം അമ്മ എന്ന സ്ത്രീ വയലാർ രാമവർമ്മ എ എം രാജ കെ ജെ യേശുദാസ്
32 അനുപമേ അഴകേ അരനാഴിക നേരം വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
33 ചിപ്പീ ചിപ്പീ മുത്തുച്ചിപ്പീ അരനാഴിക നേരം വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ സി ഒ ആന്റോ, രേണുക
34 ദൈവപുത്രനു വീഥിയൊരുക്കുവാൻ അരനാഴിക നേരം വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ പി സുശീല
35 സമയമാം രഥത്തിൽ അരനാഴിക നേരം ഫാദർ നാഗേൽ ജി ദേവരാജൻ പി മാധുരി, പി ലീല
36 സ്വരങ്ങളെ സപ്തസ്വരങ്ങളേ അരനാഴിക നേരം വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ പി ലീല
37 കണ്ണനെന്റെ കളിത്തോഴൻ ആ ചിത്രശലഭം പറന്നോട്ടേ വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ പി മാധുരി
38 കരയാതെ മുത്തേ കരയാതെ ആ ചിത്രശലഭം പറന്നോട്ടേ വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ പി സുശീല
39 കുറുക്കൻ രാജാവായി ആ ചിത്രശലഭം പറന്നോട്ടേ വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ പി മാധുരി
40 പ്രകൃതീ യുവതീ രൂപവതീ ആ ചിത്രശലഭം പറന്നോട്ടേ വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
41 അമ്പലമണികൾ മുഴങ്ങീ എഴുതാത്ത കഥ ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി പി ലീല
42 ഉദയതാരമേ ശുഭതാരമേ എഴുതാത്ത കഥ ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി ബി വസന്ത
43 കണ്ണുണ്ടെങ്കിലും കണ്ണാടിയില്ലെങ്കിൽ എഴുതാത്ത കഥ ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി കെ ജെ യേശുദാസ്
44 പ്രാണവീണതൻ ലോലതന്ത്രിയിൽ എഴുതാത്ത കഥ ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി പി ജയചന്ദ്രൻ, ബി വസന്ത
45 മനസ്സെന്ന മരതകദ്വീപിൽ എഴുതാത്ത കഥ ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി കെ ജെ യേശുദാസ്
46 വെണ്‍കൊറ്റക്കുടക്കീഴില്‍ എഴുതാത്ത കഥ ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി പി ലീല, കോറസ്
47 അങ്കപ്പട്ടു ഞൊറിഞ്ഞുടുത്തു ഒതേനന്റെ മകൻ വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
48 ഒന്നാനാം കുളക്കടവിൽ ഒതേനന്റെ മകൻ വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ ബി വസന്ത, കോറസ്
49 കദളീവനങ്ങൾക്കരികിലല്ലോ ഒതേനന്റെ മകൻ വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ പി സുശീല
50 ഗുരുവായൂരമ്പല നടയിൽ ഒതേനന്റെ മകൻ വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
51 ചന്ദ്രനുദിയ്ക്കുന്ന ദിക്കിൽ ഒതേനന്റെ മകൻ വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്, ബി വസന്ത
52 മംഗലംകുന്നിലെ മാന്‍പേടയോ ഒതേനന്റെ മകൻ വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
53 യാമിനി യാമിനി കാമദേവന്റെ ഒതേനന്റെ മകൻ വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ പി സുശീല
54 രാമായണത്തിലെ സീത ഒതേനന്റെ മകൻ വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ എം ജി രാധാകൃഷ്ണൻ, പി ലീല
55 വെള്ളോട്ടു വളയിട്ടു കമ്മലിട്ടു ഒതേനന്റെ മകൻ വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ പി സുശീല
56 ഇടയ്ക്കൊന്നു ചിരിച്ചും ഓളവും തീരവും പി ഭാസ്ക്കരൻ എം എസ് ബാബുരാജ് എസ് ജാനകി
57 ഒയ്യെ എനിക്കുണ്ട് ഓളവും തീരവും മോയിൻ‌കുട്ടി വൈദ്യർ എം എസ് ബാബുരാജ് എം എസ് ബാബുരാജ്, സി എ അബൂബക്കർ
58 കണ്ടാറക്കട്ടുമ്മേല്‍ ഓളവും തീരവും മോയിൻ‌കുട്ടി വൈദ്യർ എം എസ് ബാബുരാജ് എം എസ് ബാബുരാജ്, കോറസ്
59 കവിളിലുള്ള മാരിവില്ലിനു ഓളവും തീരവും പി ഭാസ്ക്കരൻ എം എസ് ബാബുരാജ് പി ലീല, കോറസ്
60 ചാമ്പക്കം ചോലയിൽ ഓളവും തീരവും പി ഭാസ്ക്കരൻ എം എസ് ബാബുരാജ് എസ് ജാനകി
61 മണിമാരൻ തന്നത് ഓളവും തീരവും പി ഭാസ്ക്കരൻ എം എസ് ബാബുരാജ് കെ ജെ യേശുദാസ്, മച്ചാട്ട് വാസന്തി
62 അനുരാഗം അനുരാഗം കല്പന വയലാർ രാമവർമ്മ വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി കെ ജെ യേശുദാസ്
63 അമൃതവർഷിണീ പ്രിയഭാഷിണീ കല്പന വയലാർ രാമവർമ്മ വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി എസ് ജാനകി, എൽ ആർ ഈശ്വരി
64 കുന്നത്തെപ്പൂമരം കുട പിടിച്ചു കല്പന വയലാർ രാമവർമ്മ വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി എസ് ജാനകി
65 പ്രപഞ്ചമുണ്ടായ കാലം കല്പന വയലാർ രാമവർമ്മ വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി പി ലീല
66 വജ്രകിരീടം ശിരസ്സിലണിയും കല്പന വയലാർ രാമവർമ്മ വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി എസ് ജാനകി
67 അമ്പലപ്പുഴ വേല കണ്ടൂ കാക്കത്തമ്പുരാട്ടി ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി കെ രാഘവൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
68 ഉത്രട്ടാതിയിൽ ഉച്ച തിരിഞ്ഞപ്പോൾ കാക്കത്തമ്പുരാട്ടി പി ഭാസ്ക്കരൻ കെ രാഘവൻ എസ് ജാനകി
69 കണ്ണുനീരിൻ പെരിയാറ്റിൽ കാക്കത്തമ്പുരാട്ടി പി ഭാസ്ക്കരൻ കെ രാഘവൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
70 പഞ്ചവർണ്ണപൈങ്കിളികൾ കാക്കത്തമ്പുരാട്ടി ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി കെ രാഘവൻ കെ ജെ യേശുദാസ്, എസ് ജാനകി
71 വെള്ളിലക്കിങ്ങിണിതാഴ്വരയിൽ കാക്കത്തമ്പുരാട്ടി ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി കെ രാഘവൻ പി ജയചന്ദ്രൻ
72 ആമ കടലാമ കുഞ്ഞിക്കൂനൻ പി ഭാസ്ക്കരൻ ബി എ ചിദംബരനാഥ് പി ജയചന്ദ്രൻ
73 തന്തിമിത്താരോ താരോ കുഞ്ഞിക്കൂനൻ പി ഭാസ്ക്കരൻ ബി എ ചിദംബരനാഥ് പി ലീല, കോറസ്
74 പണ്ടു പണ്ടൊരു ദേശത്ത് കുഞ്ഞിക്കൂനൻ പി ഭാസ്ക്കരൻ ബി എ ചിദംബരനാഥ് രേണുക
75 മുന്നിൽ ദൂരം മുതുകില്‍ ഭാരം കുഞ്ഞിക്കൂനൻ പി ഭാസ്ക്കരൻ ബി എ ചിദംബരനാഥ് കെ ജെ യേശുദാസ്
76 കാലം മുടിക്കെട്ടിൽ കുരുക്ഷേത്രം പി ഭാസ്ക്കരൻ കെ രാഘവൻ എസ് ജാനകി
77 കാർമുകിൽ പെണ്ണിന്നലെ കുരുക്ഷേത്രം പി ഭാസ്ക്കരൻ കെ രാഘവൻ എസ് ജാനകി
78 ചെറുപീലികളിളകുന്നൊരു കുരുക്ഷേത്രം പി ഭാസ്ക്കരൻ കെ രാഘവൻ പി ലീല
79 തിരുവേഗപ്പുറയുള്ള കുരുക്ഷേത്രം പി ഭാസ്ക്കരൻ കെ രാഘവൻ എസ് ജാനകി
80 പൂർണ്ണേന്ദുമുഖിയോടമ്പലത്തിൽ കുരുക്ഷേത്രം പി ഭാസ്ക്കരൻ കെ രാഘവൻ പി ജയചന്ദ്രൻ
81 കളഭമഴ പെയ്യുന്ന രാത്രി കുറ്റവാളി വയലാർ രാമവർമ്മ വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി പി സുശീല
82 കൃഷ്ണാ കമലനയനശ്രീകൃഷ്ണാ കുറ്റവാളി വയലാർ രാമവർമ്മ വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി പി സുശീല
83 ജനിച്ചു പോയി മനുഷ്യനായ് ഞാൻ കുറ്റവാളി വയലാർ രാമവർമ്മ വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി കെ ജെ യേശുദാസ്
84 പമ്പയാറിൻ കരയിലല്ലോ കുറ്റവാളി വയലാർ രാമവർമ്മ വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി പി സുശീല
85 മാവേലി വാണൊരു കാലം കുറ്റവാളി വയലാർ രാമവർമ്മ വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി പി സുശീല, കോറസ്
86 കാലം മാറിവരും ക്രോസ്സ് ബെൽറ്റ് ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി എം എസ് ബാബുരാജ് കെ ജെ യേശുദാസ്
87 സിന്ദാബാദ് സിന്ദാബാദ് ക്രോസ്സ് ബെൽറ്റ് ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി എം എസ് ബാബുരാജ് കെ ജെ യേശുദാസ്, രവീന്ദ്രൻ
88 പാല പൂത്തത് കുടകപ്പാല ഡിറ്റക്ടീവ് 909 കേരളത്തിൽ പി ഭാസ്ക്കരൻ എം കെ അർജ്ജുനൻ കെ പി ചന്ദ്രമോഹൻ, ലത രാജു
89 പ്രേമസാഗരത്തിന്നഴിമുഖമാകും ഡിറ്റക്ടീവ് 909 കേരളത്തിൽ പി ഭാസ്ക്കരൻ എം കെ അർജ്ജുനൻ പി ജയചന്ദ്രൻ
90 മന്മഥദേവന്റെ മണിദീപങ്ങൾ ഡിറ്റക്ടീവ് 909 കേരളത്തിൽ പി ഭാസ്ക്കരൻ എം കെ അർജ്ജുനൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
91 മാനസതീരത്തെ ഡിറ്റക്ടീവ് 909 കേരളത്തിൽ പി ഭാസ്ക്കരൻ എം കെ അർജ്ജുനൻ എസ് ജാനകി
92 രംഗപൂജ തുടങ്ങി ഡിറ്റക്ടീവ് 909 കേരളത്തിൽ പി ഭാസ്ക്കരൻ എം കെ അർജ്ജുനൻ ഉഷാ രവി
93 ഉത്തരായനക്കിളി പാടി താര വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
94 കാളിദാസൻ മരിച്ചു താര വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
95 കാവേരിപ്പൂന്തെന്നലേ താര വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ പി സുശീല
96 നുണക്കുഴിക്കവിളിൽ താര വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ പി ജയചന്ദ്രൻ
97 മണ്ണിൽ പെണ്ണായ് പിറന്ന തെറ്റിനു താര വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ ബി വസന്ത
98 കടക്കണ്ണിൻ മുന കൊണ്ടു തുറക്കാത്ത വാതിൽ പി ഭാസ്ക്കരൻ കെ രാഘവൻ എസ് ജാനകി, രേണുക
99 നവയുഗപ്രകാശമേ തുറക്കാത്ത വാതിൽ പി ഭാസ്ക്കരൻ കെ രാഘവൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
100 നാളികേരത്തിന്റെ നാട്ടിലെനിക്കൊരു തുറക്കാത്ത വാതിൽ പി ഭാസ്ക്കരൻ കെ രാഘവൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
101 പാർവ്വണേന്ദുവിൻ ദേഹമടക്കി തുറക്കാത്ത വാതിൽ പി ഭാസ്ക്കരൻ കെ രാഘവൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
102 മനസ്സിനുള്ളിൽ മയക്കം കൊള്ളും തുറക്കാത്ത വാതിൽ പി ഭാസ്ക്കരൻ കെ രാഘവൻ എസ് ജാനകി
103 കെഴക്കു കെഴക്കൊരാന ത്രിവേണി വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ പി ബി ശ്രീനിവാസ്, ലത രാജു
104 കൈതപ്പുഴ കായലിലെ ത്രിവേണി വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
105 പാമരം പളുങ്കു കൊണ്ട് ത്രിവേണി വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ പി സുശീല
106 സംഗമം സംഗമം (pathos) ത്രിവേണി വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
107 സംഗമം സംഗമം ത്രിവേണി ത്രിവേണി വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
108 ആഴി അലയാഴി ദത്തുപുത്രൻ വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
109 തീരാത്ത ദുഃഖത്തിൻ ദത്തുപുത്രൻ വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ പി സുശീല
110 തുറന്നിട്ട ജാലകങ്ങൾ ദത്തുപുത്രൻ വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ പി സുശീല
111 വൈൻ വൈൻ വൈൻ ഗ്ലാസ്സ് ദത്തുപുത്രൻ വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ എൽ ആർ ഈശ്വരി
112 സ്വർഗ്ഗത്തേക്കാൾ സുന്ദരമാണീ ദത്തുപുത്രൻ വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
113 ഈ മരുഭൂവിൽ നാഴികക്കല്ല് ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി കാനുഘോഷ് എസ് ജാനകി
114 ഏതോ രാവിൽ നാഴികക്കല്ല് ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി കാനുഘോഷ് എസ് ജാനകി
115 കണ്ണീരിലല്ലേ ജനനം നാഴികക്കല്ല് ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി കാനുഘോഷ് കമുകറ പുരുഷോത്തമൻ
116 ചന്ദനത്തൊട്ടിൽ ഇല്ലാ നാഴികക്കല്ല് ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി കാനുഘോഷ് എസ് ജാനകി
117 ചെമ്പവിഴച്ചുണ്ടിൽ ചെത്തിപ്പഴക്കവിളിൽ നാഴികക്കല്ല് ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി കാനുഘോഷ് പി ജയചന്ദ്രൻ
118 നിൻ പദങ്ങളിൽ നൃത്തമാടിടും നാഴികക്കല്ല് ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി കാനുഘോഷ് പി ജയചന്ദ്രൻ, ടി ആർ ഓമന
119 അമ്പലപ്പറമ്പിലെ ആരാമത്തിലെ നിങ്ങളെന്നെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റാക്കി വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
120 എല്ലാരും പാടത്ത് സ്വർണ്ണം വിതച്ചൂ നിങ്ങളെന്നെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റാക്കി വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ പി സുശീല
121 ഐക്യമുന്നണി ഐക്യമുന്നണി നിങ്ങളെന്നെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റാക്കി വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്, പി മാധുരി, ബി വസന്ത
122 കൊതുമ്പു വള്ളം തുഴഞ്ഞു വരും നിങ്ങളെന്നെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റാക്കി വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്, പി ലീല, പി മാധുരി, ബി വസന്ത
123 നീലക്കടമ്പിൻ പൂവോ നിങ്ങളെന്നെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റാക്കി വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
124 പല്ലനയാറിൻ തീരത്തിൽ നിങ്ങളെന്നെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റാക്കി വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ എം ജി രാധാകൃഷ്ണൻ, പി സുശീല
125 ദുഃഖ വെള്ളിയാഴ്ചകളേ നിലയ്ക്കാത്ത ചലനങ്ങൾ വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ പി സുശീല
126 പ്രിയംവദയല്ലയോ നിലയ്ക്കാത്ത ചലനങ്ങൾ വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
127 മദ്ധ്യവേനലവധിയായി നിലയ്ക്കാത്ത ചലനങ്ങൾ വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ പി സുശീല
128 ശരത്കാലയാമിനി സുമംഗലിയായി നിലയ്ക്കാത്ത ചലനങ്ങൾ വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ പി മാധുരി
129 ശ്രീനഗരത്തിലെ ചിത്രവനത്തിലെ നിലയ്ക്കാത്ത ചലനങ്ങൾ വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ പി ജയചന്ദ്രൻ
130 ചില്ലാട്ടം പറക്കുമീ കുളിർകാറ്റിൽ നിഴലാട്ടം വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ പി മാധുരി
131 ഡാലിയാപ്പൂക്കളെ ചുംബിച്ചു നിഴലാട്ടം വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ പി സുശീല
132 ദേവദാസിയല്ല ഞാൻ നിഴലാട്ടം വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ എൽ ആർ ഈശ്വരി
133 യക്ഷഗാനം മുഴങ്ങി നിഴലാട്ടം വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ പി സുശീല
134 സ്വർഗ്ഗപുത്രീ നവരാത്രീ നിഴലാട്ടം വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
135 ഒരു പളുങ്കുപാത്രം നിശാഗന്ധി ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് ജി ദേവരാജൻ പി സുശീല
136 നിശാഗന്ധീ നിശാഗന്ധീ നിശാഗന്ധി ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
137 നീലവാനമേ നീലവാനമേ (സങ്കടം) നിശാഗന്ധി ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് ജി ദേവരാജൻ എസ് ജാനകി
138 നീലവാനമേ നീലവാനമേ (സന്തോഷം) നിശാഗന്ധി ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് ജി ദേവരാജൻ എസ് ജാനകി
139 പാതി വിരിഞ്ഞൊരു നിശാഗന്ധി ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
140 പൂവാലൻ കിളീ നിശാഗന്ധി ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് ജി ദേവരാജൻ എസ് ജാനകി
141 മണിവീണയാണു ഞാൻ നിശാഗന്ധി ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് ജി ദേവരാജൻ എസ് ജാനകി
142 ഒരു കൂട്ടം കടംകഥ ചൊല്ലാം പളുങ്കുപാത്രം തിക്കുറിശ്ശി സുകുമാരൻ നായർ വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി പി ലീല
143 കല്യാണം കല്യാണം പളുങ്കുപാത്രം തിക്കുറിശ്ശി സുകുമാരൻ നായർ വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി എസ് ജാനകി
144 കുടിലകുന്തളക്കെട്ടിൽ പളുങ്കുപാത്രം തിക്കുറിശ്ശി സുകുമാരൻ നായർ വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി സി ഒ ആന്റോ
145 കുണുങ്ങിക്കുണുങ്ങിനിന്നു ചിരിക്കും പളുങ്കുപാത്രം തിക്കുറിശ്ശി സുകുമാരൻ നായർ വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി എൽ ആർ ഈശ്വരി, കോറസ്
146 മനസ്സേ ഇളം മനസ്സേ പളുങ്കുപാത്രം തിക്കുറിശ്ശി സുകുമാരൻ നായർ വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി പി സുശീല
147 മാനേ പേടമാനേ പളുങ്കുപാത്രം തിക്കുറിശ്ശി സുകുമാരൻ നായർ വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി കെ ജെ യേശുദാസ്
148 കൈതപ്പൂ വിശറിയുമായ് പേൾ വ്യൂ വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്, പി മാധുരി
149 തങ്കത്താഴികക്കുടമല്ല പേൾ വ്യൂ വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
150 പുഷ്പവിമാനവും പേൾ വ്യൂ വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ മാലതി
151 യവനസുന്ദരീ സ്വീകരിക്കുകീ പേൾ വ്യൂ വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്, ബി വസന്ത
152 വിശുദ്ധനായ സെബസ്ത്യാനോസേ പേൾ വ്യൂ വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്, ബി വസന്ത
153 ആടാനുമറിയാം പ്രിയ യൂസഫലി കേച്ചേരി എം എസ് ബാബുരാജ് എസ് ജാനകി
154 കണ്ണിനു കണ്ണായ കണ്ണാ പ്രിയ യൂസഫലി കേച്ചേരി എം എസ് ബാബുരാജ് ലത രാജു
155 കണ്ണീരാലൊരു പുഴയുണ്ടാക്കി പ്രിയ യൂസഫലി കേച്ചേരി എം എസ് ബാബുരാജ് എസ് ജാനകി
156 കണ്ണൊന്നു തുറക്കൂ ദീപങ്ങളേ പ്രിയ യൂസഫലി കേച്ചേരി എം എസ് ബാബുരാജ് പി ലീല, എസ് ജാനകി
157 ബോംബെ ബോംബെ പ്രിയ യൂസഫലി കേച്ചേരി എം എസ് ബാബുരാജ് മഹേന്ദ്ര കപൂർ
158 വിണ്ണിലെ കാവിൽ പ്രിയ യൂസഫലി കേച്ചേരി എം എസ് ബാബുരാജ് എസ് ജാനകി
159 അഞ്ജലിപ്പൂ പൂ പൂ പൂ ഭീകര നിമിഷങ്ങൾ വയലാർ രാമവർമ്മ എം എസ് ബാബുരാജ് പി സുശീല
160 തുളസീദേവി തുളസീദേവി ഭീകര നിമിഷങ്ങൾ വയലാർ രാമവർമ്മ എം എസ് ബാബുരാജ് പി സുശീല
161 പിറന്നാള്‍ ഇന്നു പിറന്നാള്‍ ഭീകര നിമിഷങ്ങൾ വയലാർ രാമവർമ്മ എം എസ് ബാബുരാജ് എൽ ആർ ഈശ്വരി
162 വൈശാഖ പൂജയ്ക്ക് ഭീകര നിമിഷങ്ങൾ വയലാർ രാമവർമ്മ എം എസ് ബാബുരാജ് കെ ജെ യേശുദാസ്, എസ് ജാനകി
163 ഈ ലോകഗോളത്തിൽ മധുരഗീതങ്ങൾ വോളിയം 1 ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി കെ ജെ യേശുദാസ്
164 ഒരു കരിമൊട്ടിന്റെ മധുരഗീതങ്ങൾ വോളിയം 1 ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി കെ ജെ യേശുദാസ്
165 ഒരു മോഹലതികയിൽ മധുരഗീതങ്ങൾ വോളിയം 1 ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി കെ ജെ യേശുദാസ്
166 ഓണക്കോടിയുടുത്തു മാനം മധുരഗീതങ്ങൾ വോളിയം 1 ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി കെ ജെ യേശുദാസ്
167 കണികണ്ടുണരുവാൻ മധുരഗീതങ്ങൾ വോളിയം 1 ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി കെ ജെ യേശുദാസ്
168 കരളിൻ കിളിമരത്തിൽ മധുരഗീതങ്ങൾ വോളിയം 1 ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി കെ ജെ യേശുദാസ്
169 കരിനീലക്കണ്ണുള്ള പെണ്ണേ മധുരഗീതങ്ങൾ വോളിയം 1 ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി കെ ജെ യേശുദാസ്
170 കലയുടെ സർഗ്ഗമുഖങ്ങളൊരായിരം മധുരഗീതങ്ങൾ വോളിയം 1 ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി കെ ജെ യേശുദാസ്
171 കളിയാക്കുമ്പോൾ കരയും മധുരഗീതങ്ങൾ വോളിയം 1 ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി കെ ജെ യേശുദാസ്
172 തുയിലുണരൂ തുയിലുണരൂ മധുരഗീതങ്ങൾ വോളിയം 1 ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി കെ ജെ യേശുദാസ്
173 മതിലേഖ വീണ്ടും മറഞ്ഞു മധുരഗീതങ്ങൾ വോളിയം 1 ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി കെ ജെ യേശുദാസ്
174 മരതകപ്പട്ടുടുത്തു മധുരഗീതങ്ങൾ വോളിയം 1 ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി കെ ജെ യേശുദാസ്
175 ആതിരക്കുളിരുള്ള രാവിലിന്നൊരു മധുവിധു ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് എം ബി ശ്രീനിവാസൻ എസ് ജാനകി
176 ഉത്സവം മദിരോത്സവം മധുവിധു ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് എം ബി ശ്രീനിവാസൻ എൽ ആർ ഈശ്വരി
177 ഒരു മധുരസ്വപ്നമല്ലാ മധുവിധു ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് എം ബി ശ്രീനിവാസൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
178 യമുനാതീരവിഹാരീ മധുവിധു ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് എം ബി ശ്രീനിവാസൻ എസ് ജാനകി
179 രാവു മായും നിലാവു മായും മധുവിധു ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് എം ബി ശ്രീനിവാസൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
180 അനുരാഗം കണ്ണിൽ (F) മിണ്ടാപ്പെണ്ണ് യൂസഫലി കേച്ചേരി ജി ദേവരാജൻ പി സുശീല
181 അനുരാഗം കണ്ണിൽ മുളയ്ക്കും (M) മിണ്ടാപ്പെണ്ണ് യൂസഫലി കേച്ചേരി ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
182 അമ്പാടിപ്പൈതലേ മിണ്ടാപ്പെണ്ണ് യൂസഫലി കേച്ചേരി ജി ദേവരാജൻ എസ് ജാനകി
183 ഇണക്കിളീ ഇണക്കിളീ മിണ്ടാപ്പെണ്ണ് യൂസഫലി കേച്ചേരി ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
184 കണ്ടാൽ നല്ലൊരു പെണ്ണാണ് മിണ്ടാപ്പെണ്ണ് യൂസഫലി കേച്ചേരി ജി ദേവരാജൻ പി ലീല, കോറസ്
185 പൂമണിമാരന്റെ കോവിലിൽ മിണ്ടാപ്പെണ്ണ് യൂസഫലി കേച്ചേരി ജി ദേവരാജൻ എസ് ജാനകി
186 പ്രേമമെന്നാൽ കരളും കരളും മിണ്ടാപ്പെണ്ണ് യൂസഫലി കേച്ചേരി ജി ദേവരാജൻ സി ഒ ആന്റോ, എൽ ആർ ഈശ്വരി
187 ഉണരൂ വേഗം നീ മൂടൽമഞ്ഞ് പി ഭാസ്ക്കരൻ ഉഷ ഖന്ന എസ് ജാനകി
188 കവിളിലെന്തേ കുങ്കുമം മൂടൽമഞ്ഞ് പി ഭാസ്ക്കരൻ ഉഷ ഖന്ന ബി വസന്ത, കോറസ്
189 നീ മധു പകരൂ മലർ ചൊരിയൂ മൂടൽമഞ്ഞ് പി ഭാസ്ക്കരൻ ഉഷ ഖന്ന കെ ജെ യേശുദാസ്
190 മാനസ മണിവേണുവിൽ മൂടൽമഞ്ഞ് പി ഭാസ്ക്കരൻ ഉഷ ഖന്ന എസ് ജാനകി
191 മുകിലേ വിണ്ണിലായാലും മൂടൽമഞ്ഞ് പി ഭാസ്ക്കരൻ ഉഷ ഖന്ന എസ് ജാനകി
192 ഓരോ തീവെടിയുണ്ടയ്ക്കും രക്തപുഷ്പം ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി എം കെ അർജ്ജുനൻ സി ഒ ആന്റോ, പി ലീല, കോറസ്
193 കാശിത്തെറ്റിപ്പൂവിനൊരു രക്തപുഷ്പം ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി എം കെ അർജ്ജുനൻ എസ് ജാനകി, കോറസ്
194 തക്കാളിപ്പഴക്കവിളിൽ ഒരു താമരമുത്തം രക്തപുഷ്പം ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി എം കെ അർജ്ജുനൻ കെ ജെ യേശുദാസ്, പി മാധുരി
195 നീലക്കുട നിവർത്തീ വാനം രക്തപുഷ്പം ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി എം കെ അർജ്ജുനൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
196 മലരമ്പനറിഞ്ഞില്ലാ മധുമാസമറിഞ്ഞില്ലാ രക്തപുഷ്പം ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി എം കെ അർജ്ജുനൻ എസ് ജാനകി, പി ജയചന്ദ്രൻ
197 വരൂ വരൂ പനിനീരു തരൂ രക്തപുഷ്പം ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി എം കെ അർജ്ജുനൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
198 സിന്ദൂരപ്പൊട്ടു തൊട്ട് രക്തപുഷ്പം ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി എം കെ അർജ്ജുനൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
199 ഒരു രൂപാ നോട്ടു കൊടുത്താൽ ലോട്ടറി ടിക്കറ്റ് ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി അടൂർ ഭാസി
200 ഓരോ കനവിലും ലോട്ടറി ടിക്കറ്റ് ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി പി ലീല
201 കാവ്യനർത്തകി ലോട്ടറി ടിക്കറ്റ് ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി കെ ജെ യേശുദാസ്, പി ലീല
202 കുംഭമാസ നിലാവു പോലെ ലോട്ടറി ടിക്കറ്റ് ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി കെ ജെ യേശുദാസ്
203 പൂമിഴിയാൽ പുഷ്പാഭിഷേകം ലോട്ടറി ടിക്കറ്റ് ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി കെ ജെ യേശുദാസ്
204 മനോഹരീ നിൻ മനോരഥത്തിൽ ലോട്ടറി ടിക്കറ്റ് ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി കെ ജെ യേശുദാസ്
205 ഈ യുഗം കലിയുഗം വാഴ്‌വേ മായം വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
206 കല്യാണസൗഗന്ധിക പൂങ്കാവനത്തിലൊരു വാഴ്‌വേ മായം വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ പി സുശീല
207 കാറ്റും പോയ് മഴക്കാറും പോയ് വാഴ്‌വേ മായം വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ പി മാധുരി
208 ചലനം ചലനം ചലനം വാഴ്‌വേ മായം വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
209 ഭഗവാനൊരു കുറവനായി വാഴ്‌വേ മായം വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ പി ലീല
210 സീതാദേവി സ്വയംവരം ചെയ്തൊരു വാഴ്‌വേ മായം വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ പി ജയചന്ദ്രൻ, പി സുശീല
211 ചുംബിക്കാനൊരു ശലഭമുണ്ടെങ്കിലേ വിവാഹം സ്വർഗ്ഗത്തിൽ വയലാർ രാമവർമ്മ എം എസ് ബാബുരാജ് എസ് ജാനകി
212 പ്രവാചകന്മാർ മരിച്ചൂ വിവാഹം സ്വർഗ്ഗത്തിൽ വയലാർ രാമവർമ്മ എം എസ് ബാബുരാജ് കെ ജെ യേശുദാസ്
213 പ്രവാഹിനീ പ്രവാഹിനീ വിവാഹം സ്വർഗ്ഗത്തിൽ വയലാർ രാമവർമ്മ എം എസ് ബാബുരാജ് കെ ജെ യേശുദാസ്
214 മുറുക്കാൻ ചെല്ലം വിവാഹം സ്വർഗ്ഗത്തിൽ വയലാർ രാമവർമ്മ എം എസ് ബാബുരാജ് പി സുശീല
215 അരയന്നമേ ഇണയരയന്നമേ വിവാഹിത വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
216 ദേവലോക രഥവുമായ് വിവാഹിത വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
217 പച്ചമലയിൽ പവിഴമലയിൽ (സങ്കടം) വിവാഹിത വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ പി സുശീല
218 പച്ചമലയിൽ പവിഴമലയിൽ (സന്തോഷം) വിവാഹിത വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ പി സുശീല
219 മായാജാലകവാതിൽ തുറക്കും വിവാഹിത വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
220 വസന്തത്തിന്‍ മകളല്ലോ മുല്ലവള്ളീ വിവാഹിത വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്, പി സുശീല
221 വസന്തത്തിൻ മകളല്ലോ വിവാഹിത വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്, പി മാധുരി
222 സുമംഗലീ നീയോർമ്മിക്കുമോ വിവാഹിത വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
223 അയ്യപ്പ ശരണം ശബരിമല ശ്രീ ധർമ്മശാസ്താ എം പി ശിവം വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി കെ ജെ യേശുദാസ്
224 ഉന്മാദിനികൾ ശബരിമല ശ്രീ ധർമ്മശാസ്താ വയലാർ രാമവർമ്മ വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി പി ലീല
225 എല്ലാം എല്ലാം ശബരിമല ശ്രീ ധർമ്മശാസ്താ പി ഭാസ്ക്കരൻ വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി കെ പി ബ്രഹ്മാനന്ദൻ, കെ ജി ജയൻ, കെ ജി വിജയൻ, കെ കെ ബാലൻ, എം ഹെൻറി, ആർ സി സുരേഷ്, എസ് ജോസഫ്, വൈക്കം ഗോപിനാഥ്, വി ടി അരവിന്ദാക്ഷമേനോൻ
226 ഓം നമസ്തേ സർവ്വശക്താ ശബരിമല ശ്രീ ധർമ്മശാസ്താ കെ നാരായണ പിള്ള വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി പി ജയചന്ദ്രൻ, കെ പി ബ്രഹ്മാനന്ദൻ, കേശവൻ നമ്പൂതിരി
227 കരാഗ്രേ വസതേ ശബരിമല ശ്രീ ധർമ്മശാസ്താ വയലാർ രാമവർമ്മ വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി നാണു
228 ഞാറ്റുവേലയ്ക്കു ഞാൻ നട്ട പിച്ചകം ശബരിമല ശ്രീ ധർമ്മശാസ്താ വയലാർ രാമവർമ്മ വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി പി സുശീലാദേവി
229 ത്രിപുരസുന്ദരീ നടനം ശബരിമല ശ്രീ ധർമ്മശാസ്താ ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി കെ ജി വിജയൻ, കെ ജി ജയൻ, കെ പി ബ്രഹ്മാനന്ദൻ, കെ കെ ബാലൻ, എം ഹെൻറി, ആർ സി സുരേഷ്, എസ് ജോസഫ്, വൈക്കം ഗോപിനാഥ്, വി ടി അരവിന്ദാക്ഷമേനോൻ
230 ദ്യായേ ചാരു ജടാ ശബരിമല ശ്രീ ധർമ്മശാസ്താ ട്രഡീഷണൽ വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി പി ജയചന്ദ്രൻ
231 ദർശനം പുണ്യ ദർശനം ശബരിമല ശ്രീ ധർമ്മശാസ്താ എം പി ശിവം വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി കെ ജെ യേശുദാസ്
232 നെയ്യിട്ട വിളക്ക് ശബരിമല ശ്രീ ധർമ്മശാസ്താ കെ നാരായണ പിള്ള വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി പി സുശീല
233 പാർവണേന്ദു ചൂഡൻ ശബരിമല ശ്രീ ധർമ്മശാസ്താ പി ഭാസ്ക്കരൻ വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി പി ലീല, അമ്പിളി, ലത രാജു, പി സുശീലാദേവി, ലീലാ വാര്യർ
234 മധുരാപുര നായികേ ശബരിമല ശ്രീ ധർമ്മശാസ്താ ശങ്കരാചാര്യർ വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി പി ലീല
235 മുദകരാത്ത മോദകം ശബരിമല ശ്രീ ധർമ്മശാസ്താ ശങ്കരാചാര്യർ വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി പി ജയചന്ദ്രൻ, അമ്പിളി, കെ പി ബ്രഹ്മാനന്ദൻ, കെ ജി ജയൻ, കെ ജി വിജയൻ, ലത രാജു, പി സുശീലാദേവി
236 ലപനാച്യുതാനന്ദ ശബരിമല ശ്രീ ധർമ്മശാസ്താ ശങ്കരാചാര്യർ വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി പി ലീല, കെ ജെ യേശുദാസ്, അമ്പിളി, ലത രാജു, പി സുശീലാദേവി
237 ശരണം ശരണം ശബരിമല ശ്രീ ധർമ്മശാസ്താ ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി കെ ജി വിജയൻ, കെ ജി ജയൻ കെ ജി വിജയൻ, കെ ജി ജയൻ
238 ശിവ രാമ ഗോവിന്ദാ ശബരിമല ശ്രീ ധർമ്മശാസ്താ ട്രഡീഷണൽ വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി കെ ജെ യേശുദാസ്
239 ഹരിശ്രീയെന്നാദ്യമായ് ശബരിമല ശ്രീ ധർമ്മശാസ്താ വയലാർ രാമവർമ്മ വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി നാണു
240 ഹേമാംബരാഡംബരീ ശബരിമല ശ്രീ ധർമ്മശാസ്താ വയലാർ രാമവർമ്മ വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി പി ലീല
241 ആരു പറഞ്ഞൂ ആരു പറഞ്ഞൂ സരസ്വതി തിക്കുറിശ്ശി സുകുമാരൻ നായർ എം എസ് ബാബുരാജ് എസ് ജാനകി
242 എത്ര തന്നെ ചോദിച്ചാലും സരസ്വതി തിക്കുറിശ്ശി സുകുമാരൻ നായർ എം എസ് ബാബുരാജ് പി ലീല
243 ഓം ഹരിശ്രീഗണപതയേ സരസ്വതി തിക്കുറിശ്ശി സുകുമാരൻ നായർ എം എസ് ബാബുരാജ് കെ ജെ യേശുദാസ്, കോറസ്
244 നീയൊരു രാജാവ് സരസ്വതി തിക്കുറിശ്ശി സുകുമാരൻ നായർ എം എസ് ബാബുരാജ് സി ഒ ആന്റോ, സീറോ ബാബു
245 പെണ്ണു വരുന്നേ സരസ്വതി തിക്കുറിശ്ശി സുകുമാരൻ നായർ എം എസ് ബാബുരാജ് എൽ ആർ ഈശ്വരി
246 മധുരപ്പതിനേഴ് സരസ്വതി തിക്കുറിശ്ശി സുകുമാരൻ നായർ എം എസ് ബാബുരാജ് എൽ ആർ ഈശ്വരി
247 മരതകമണിവ൪ണ്ണാ സരസ്വതി തിക്കുറിശ്ശി സുകുമാരൻ നായർ എം എസ് ബാബുരാജ് എസ് ജാനകി
248 യാകുന്ദേന്ദു തുഷാരഹാര സരസ്വതി മഴമംഗലം നാരായണൻ നമ്പൂതിരി എം എസ് ബാബുരാജ് എസ് ജാനകി
249 അമ്പലവെളിയിലൊരാൽത്തറയിൽ സ്ത്രീ പി ഭാസ്ക്കരൻ വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി എസ് ജാനകി
250 ഇന്നലെ നീയൊരു സുന്ദര (F) സ്ത്രീ പി ഭാസ്ക്കരൻ വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി എസ് ജാനകി
251 ഇന്നലെ നീയൊരു സുന്ദര (M) സ്ത്രീ പി ഭാസ്ക്കരൻ വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി കെ ജെ യേശുദാസ്
252 കവിത പാടിയ രാക്കുയിലിൻ സ്ത്രീ പി ഭാസ്ക്കരൻ വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി എസ് ജാനകി
253 ജന്മം നൽകീ - പാവന ജീവന സ്ത്രീ പി ഭാസ്ക്കരൻ വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി കെ ജെ യേശുദാസ്
254 ജന്മം നൽകീ പാവന സ്ത്രീ പി ഭാസ്ക്കരൻ വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി കെ ജെ യേശുദാസ്
255 അക്കുത്തിക്കുത്താനവരമ്പേൽ സ്വപ്നങ്ങൾ വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ രേണുക, കോറസ്
256 ഉറങ്ങിയാലും സ്വപ്നങ്ങൾ സ്വപ്നങ്ങൾ വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ പി മാധുരി
257 കളിമൺ കുടിലിലിരുന്ന് സ്വപ്നങ്ങൾ വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ പി സുശീല
258 തിരുമയിൽ പീലി സ്വപ്നങ്ങൾ വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ പി ലീല, ലത രാജു
259 തിരുമയിൽപ്പീലി (pathos) സ്വപ്നങ്ങൾ വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ പി ലീല, ലത രാജു
260 പിച്ചളപ്പാൽക്കുടം കൊണ്ടു നടക്കും സ്വപ്നങ്ങൾ വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
261 പൂജ പൂജ സ്വപ്നങ്ങൾ വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ പി സുശീല
262 മദിരാക്ഷി നിൻ മൃദുലാധരങ്ങൾ സ്വപ്നങ്ങൾ വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്, പി മാധുരി
263 അലയുകയായ് നീയിരുളിൽ സർവ്വേക്കല്ല് - നാടകം ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് ജി ദേവരാജൻ
264 ഈ മണ്ണിൽ വീണ സർവ്വേക്കല്ല് - നാടകം ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് ജി ദേവരാജൻ
265 ഒരു ദന്തഗോപുരത്തിൻ സർവ്വേക്കല്ല് - നാടകം ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് ജി ദേവരാജൻ
266 ഒരു മലർമാലയുമായി സർവ്വേക്കല്ല് - നാടകം ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് ജി ദേവരാജൻ
267 ഓടക്കുഴലുമായ് സർവ്വേക്കല്ല് - നാടകം ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് ജി ദേവരാജൻ കെ പി എ സി സുലോചന
268 ഓണപ്പൂവിളിയിൽ സർവ്വേക്കല്ല് - നാടകം ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് ജി ദേവരാജൻ
269 കാണാൻ കൊതിച്ചു കാത്തിരുന്ന സർവ്വേക്കല്ല് - നാടകം ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് ജി ദേവരാജൻ
270 കുഞ്ഞിക്കാറ്റേ കുഞ്ഞിക്കാറ്റേ സർവ്വേക്കല്ല് - നാടകം ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് ജി ദേവരാജൻ കവിയൂർ രേവമ്മ
271 പഞ്ചാരപ്പാട്ടു പാടും സർവ്വേക്കല്ല് - നാടകം ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് ജി ദേവരാജൻ കെ എസ് ജോർജ്
272 പിരിയൂ സഖീ നിൻ സർവ്വേക്കല്ല് - നാടകം ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് ജി ദേവരാജൻ
273 പുലരി വരും സർവ്വേക്കല്ല് - നാടകം ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് ജി ദേവരാജൻ
274 പൊന്നിലഞ്ഞി പൂ പെറുക്കാൻ സർവ്വേക്കല്ല് - നാടകം ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് ജി ദേവരാജൻ
275 മണ്ണിൽ ഈ നല്ല മണ്ണിൽ സർവ്വേക്കല്ല് - നാടകം ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് ജി ദേവരാജൻ
276 മാനം തെളിഞ്ഞല്ലോ സർവ്വേക്കല്ല് - നാടകം ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് ജി ദേവരാജൻ
277 മാരിവില്ലിൻ തെന്മലരേ സർവ്വേക്കല്ല് - നാടകം ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് ജി ദേവരാജൻ
278 വള്ളിക്കുടിലിന്നുള്ളിരിക്കും സർവ്വേക്കല്ല് - നാടകം ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് ജി ദേവരാജൻ കെ എസ് ജോർജ്, കെ പി എ സി സുലോചന
279 വാടിക്കരിയും ചെറുതൈകളെ സർവ്വേക്കല്ല് - നാടകം ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് ജി ദേവരാജൻ