1970 ലെ ഗാനങ്ങൾ

Sl No. ഗാനം ചിത്രം/ആൽബം രചന സംഗീതം ആലാപനം
1 പൂർ‍ണ്ണേന്ദുമുഖിയോടമ്പലത്തിൽ വച്ചു Kurukshetram P Bhaskaran K Raghavan P Jayachandran
2 ഇന്ദുലേഖ തൻ അനാഥ പി ഭാസ്ക്കരൻ എം എസ് ബാബുരാജ് കെ ജെ യേശുദാസ്
3 ഏതോ സുന്ദരസ്വപ്നങ്ങൾ നുകരും അനാഥ പി ഭാസ്ക്കരൻ എം എസ് ബാബുരാജ് എസ് ജാനകി
4 താലോലം കിളി പൂത്താലി അനാഥ പി ഭാസ്ക്കരൻ എം എസ് ബാബുരാജ് പി സുശീല
5 മുല്ലപ്പൂബാണത്താൽ കാമുകൻ അനാഥ പി ഭാസ്ക്കരൻ എം എസ് ബാബുരാജ് പി സുശീല
6 ഹേമന്തനിദ്രയിൽ നിന്നും അനാഥ പി ഭാസ്ക്കരൻ എം എസ് ബാബുരാജ് എസ് ജാനകി
7 അമ്മ തൻ നെഞ്ചിൽ അഭയം ബാലാമണിയമ്മ വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി ബി വസന്ത
8 എന്റെ ഏകധനമങ്ങ് അഭയം ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി ബി വസന്ത
9 എരിയും സ്നേഹാര്‍ദ്രമാം അഭയം ജി ശങ്കരക്കുറുപ്പ് വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി പി ലീല
10 കാമ ക്രോധ ലോഭ മോഹ അഭയം വയലാർ രാമവർമ്മ വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി പി ജയചന്ദ്രൻ, പി ലീല, സി ഒ ആന്റോ, ചിറയൻകീഴ് സോമൻ , കെ സി വർഗീസ് കുന്നംകുളം, ആർ സോമശേഖരൻ
11 ചുംബനങ്ങളനുമാത്രം അഭയം ചങ്ങമ്പുഴ വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി പി ജയചന്ദ്രൻ
12 താരത്തിലും തരുവിലും അഭയം ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി
13 നമ്മുടെ മാതാവു കൈരളി അഭയം വള്ളത്തോൾ വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി ലതാ രാജു
14 നീരദലതാഗൃഹം അഭയം ജി ശങ്കരക്കുറുപ്പ് വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി എസ് ജാനകി
15 പരസ്പരശൂന്യമാകും അഭയം ചങ്ങമ്പുഴ വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി ബി വസന്ത
16 പാവം മാനവഹൃദയം അഭയം സുഗതകുമാരി വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി പി സുശീല
17 മാറ്റുവിൻ ചട്ടങ്ങളെ അഭയം കുമാരനാശാൻ വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി എം ജി രാധാകൃഷ്ണൻ
18 രാവു പോയതറിയാതെ അഭയം പി ഭാസ്ക്കരൻ വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി പി സുശീല
19 ശ്രാന്തമംബരം അഭയം ജി ശങ്കരക്കുറുപ്പ് വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി കെ ജെ യേശുദാസ്
20 കുപ്പായക്കീശമേൽ കുങ്കുമപ്പൊട്ടുകണ്ടു അമ്പലപ്രാവ് പി ഭാസ്ക്കരൻ എം എസ് ബാബുരാജ് പി ജയചന്ദ്രൻ
21 താനേ തിരിഞ്ഞും മറിഞ്ഞും അമ്പലപ്രാവ് പി ഭാസ്ക്കരൻ എം എസ് ബാബുരാജ് എസ് ജാനകി
22 ദുഃഖങ്ങൾക്കിന്നു ഞാൻ അമ്പലപ്രാവ് പി ഭാസ്ക്കരൻ എം എസ് ബാബുരാജ് കെ ജെ യേശുദാസ്
23 പ്രമദവനത്തിൽ വെച്ചെൻ അമ്പലപ്രാവ് പി ഭാസ്ക്കരൻ എം എസ് ബാബുരാജ് പി ലീല
24 മാവു പൂത്തു മാതളം പൂത്തു അമ്പലപ്രാവ് പി ഭാസ്ക്കരൻ എം എസ് ബാബുരാജ് എസ് ജാനകി
25 അമ്മാ പെറ്റമ്മ അമ്മ എന്ന സ്ത്രീ വയലാർ രാമവർമ്മ എ എം രാജ ജിക്കി
26 ആദിത്യദേവന്റെ കണ്മണിയല്ലോ അമ്മ എന്ന സ്ത്രീ വയലാർ രാമവർമ്മ എ എം രാജ പി സുശീല
27 ആലിമാലി ആറ്റുംകരയിൽ അമ്മ എന്ന സ്ത്രീ വയലാർ രാമവർമ്മ എ എം രാജ പി സുശീല
28 നാളെയീ പന്തലിൽ അമ്മ എന്ന സ്ത്രീ വയലാർ രാമവർമ്മ എ എം രാജ എ എം രാജ
29 പട്ടും വളയും പാദസ്വരവും അമ്മ എന്ന സ്ത്രീ വയലാർ രാമവർമ്മ എ എം രാജ എ എം രാജ
30 മദ്യപാത്രം മധുരകാവ്യം അമ്മ എന്ന സ്ത്രീ വയലാർ രാമവർമ്മ എ എം രാജ കെ ജെ യേശുദാസ്
31 അനുപമേ അഴകേ അരനാഴിക നേരം വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
32 ചിപ്പീ ചിപ്പീ മുത്തുച്ചിപ്പീ അരനാഴിക നേരം വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ സി ഒ ആന്റോ, ലതാ രാജു
33 ദൈവപുത്രനു വീഥിയൊരുക്കുവാൻ അരനാഴിക നേരം വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ പി സുശീല
34 സമയമാം രഥത്തിൽ അരനാഴിക നേരം ഫാദർ നാഗേൽ ജി ദേവരാജൻ പി മാധുരി, പി ലീല
35 സ്വരങ്ങളെ സപ്തസ്വരങ്ങളേ അരനാഴിക നേരം വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ പി ലീല
36 കണ്ണനെന്റെ കളിത്തോഴൻ ആ ചിത്രശലഭം പറന്നോട്ടേ വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ പി മാധുരി
37 കരയാതെ മുത്തേ കരയാതെ ആ ചിത്രശലഭം പറന്നോട്ടേ വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ പി സുശീല
38 കുറുക്കൻ രാജാവായി ആ ചിത്രശലഭം പറന്നോട്ടേ വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ പി മാധുരി
39 പ്രകൃതീ യുവതീ രൂപവതീ ആ ചിത്രശലഭം പറന്നോട്ടേ വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
40 അമ്പലമണികൾ മുഴങ്ങീ എഴുതാത്ത കഥ ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി പി ലീല
41 ഉദയതാരമേ ശുഭതാരമേ എഴുതാത്ത കഥ ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി ബി വസന്ത
42 കണ്ണുണ്ടെങ്കിലും കണ്ണാടിയില്ലെങ്കിൽ എഴുതാത്ത കഥ ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി കെ ജെ യേശുദാസ്
43 പ്രാണവീണതൻ ലോലതന്ത്രിയിൽ എഴുതാത്ത കഥ ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി പി ജയചന്ദ്രൻ, ബി വസന്ത
44 മനസ്സെന്ന മരതകദ്വീപിൽ എഴുതാത്ത കഥ ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി കെ ജെ യേശുദാസ്
45 വെണ്‍കൊറ്റക്കുടക്കീഴില്‍ എഴുതാത്ത കഥ ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി പി ലീല, കോറസ്
46 അങ്കപ്പട്ടു ഞൊറിഞ്ഞുടുത്തു ഒതേനന്റെ മകൻ വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
47 ഒന്നാനാം കുളക്കടവിൽ ഒതേനന്റെ മകൻ വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ ബി വസന്ത, കോറസ്
48 കദളീവനങ്ങൾക്കരികിലല്ലോ ഒതേനന്റെ മകൻ വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ പി സുശീല
49 ഗുരുവായൂരമ്പല നടയിൽ ഒതേനന്റെ മകൻ വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
50 ചന്ദ്രനുദിയ്ക്കുന്ന ദിക്കിൽ ഒതേനന്റെ മകൻ വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്, ബി വസന്ത
51 മംഗലംകുന്നിലെ മാന്‍പേടയോ ഒതേനന്റെ മകൻ വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
52 യാമിനി യാമിനി കാമദേവന്റെ ഒതേനന്റെ മകൻ വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ പി സുശീല
53 രാമായണത്തിലെ സീത ഒതേനന്റെ മകൻ വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ എം ജി രാധാകൃഷ്ണൻ, പി ലീല
54 വെള്ളോട്ടു വളയിട്ടു കമ്മലിട്ടു ഒതേനന്റെ മകൻ വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ പി സുശീല
55 ഇടയ്ക്കൊന്നു ചിരിച്ചും ഓളവും തീരവും പി ഭാസ്ക്കരൻ എം എസ് ബാബുരാജ് എസ് ജാനകി
56 ഒയ്യെ എനിക്കുണ്ട് ഓളവും തീരവും മോയിൻ‌കുട്ടി വൈദ്യർ എം എസ് ബാബുരാജ് എം എസ് ബാബുരാജ്, സി എ അബൂബക്കർ
57 കണ്ടാറക്കട്ടുമ്മേല്‍ ഓളവും തീരവും മോയിൻ‌കുട്ടി വൈദ്യർ എം എസ് ബാബുരാജ് എം എസ് ബാബുരാജ്, കോറസ്
58 കവിളിലുള്ള മാരിവില്ലിനു ഓളവും തീരവും പി ഭാസ്ക്കരൻ എം എസ് ബാബുരാജ് പി ലീല, കോറസ്
59 ചാമ്പക്കം ചോലയിൽ ഓളവും തീരവും പി ഭാസ്ക്കരൻ എം എസ് ബാബുരാജ് എസ് ജാനകി
60 മണിമാരൻ തന്നത് ഓളവും തീരവും പി ഭാസ്ക്കരൻ എം എസ് ബാബുരാജ് കെ ജെ യേശുദാസ്, മച്ചാട്ട് വാസന്തി
61 അനുരാഗം അനുരാഗം കല്പന വയലാർ രാമവർമ്മ വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി കെ ജെ യേശുദാസ്
62 അമൃതവർഷിണീ പ്രിയഭാഷിണീ കല്പന വയലാർ രാമവർമ്മ വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി എസ് ജാനകി, എൽ ആർ ഈശ്വരി
63 കുന്നത്തെപ്പൂമരം കുട പിടിച്ചു കല്പന വയലാർ രാമവർമ്മ വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി എസ് ജാനകി
64 പ്രപഞ്ചമുണ്ടായ കാലം കല്പന വയലാർ രാമവർമ്മ വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി പി ലീല
65 വജ്രകിരീടം ശിരസ്സിലണിയും കല്പന വയലാർ രാമവർമ്മ വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി എസ് ജാനകി
66 അമ്പലപ്പുഴ വേല കണ്ടൂ കാക്കത്തമ്പുരാട്ടി ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി കെ രാഘവൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
67 ഉത്രട്ടാതിയിൽ ഉച്ച തിരിഞ്ഞപ്പോൾ കാക്കത്തമ്പുരാട്ടി പി ഭാസ്ക്കരൻ കെ രാഘവൻ എസ് ജാനകി
68 കണ്ണുനീരിൻ പെരിയാറ്റിൽ കാക്കത്തമ്പുരാട്ടി പി ഭാസ്ക്കരൻ കെ രാഘവൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
69 പഞ്ചവർണ്ണപൈങ്കിളികൾ കാക്കത്തമ്പുരാട്ടി ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി കെ രാഘവൻ കെ ജെ യേശുദാസ്, എസ് ജാനകി
70 വെള്ളിലക്കിങ്ങിണിതാഴ്വരയിൽ കാക്കത്തമ്പുരാട്ടി ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി കെ രാഘവൻ പി ജയചന്ദ്രൻ
71 കാലം മുടിക്കെട്ടിൽ കുരുക്ഷേത്രം പി ഭാസ്ക്കരൻ കെ രാഘവൻ എസ് ജാനകി
72 കാർമുകിൽ പെണ്ണിന്നലെ കുരുക്ഷേത്രം പി ഭാസ്ക്കരൻ കെ രാഘവൻ എസ് ജാനകി
73 ചെറുപീലികളിളകുന്നൊരു കുരുക്ഷേത്രം പി ഭാസ്ക്കരൻ കെ രാഘവൻ പി ലീല
74 തിരുവേഗപ്പുറയുള്ള കുരുക്ഷേത്രം പി ഭാസ്ക്കരൻ കെ രാഘവൻ എസ് ജാനകി
75 പൂർണ്ണേന്ദുമുഖിയോടമ്പലത്തിൽ കുരുക്ഷേത്രം പി ഭാസ്ക്കരൻ കെ രാഘവൻ പി ജയചന്ദ്രൻ
76 കളഭമഴ പെയ്യുന്ന രാത്രി കുറ്റവാളി വയലാർ രാമവർമ്മ വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി പി സുശീല
77 കൃഷ്ണാ കമലനയനശ്രീകൃഷ്ണാ കുറ്റവാളി വയലാർ രാമവർമ്മ വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി പി സുശീല
78 ജനിച്ചു പോയി മനുഷ്യനായ് ഞാൻ കുറ്റവാളി വയലാർ രാമവർമ്മ വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി കെ ജെ യേശുദാസ്
79 പമ്പയാറിൻ കരയിലല്ലോ കുറ്റവാളി വയലാർ രാമവർമ്മ വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി പി സുശീല
80 മാവേലി വാണൊരു കാലം കുറ്റവാളി വയലാർ രാമവർമ്മ വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി പി സുശീല, കോറസ്
81 കാലം മാറിവരും ക്രോസ്സ് ബെൽറ്റ് ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി എം എസ് ബാബുരാജ് കെ ജെ യേശുദാസ്
82 സിന്ദാബാദ് സിന്ദാബാദ് ക്രോസ്സ് ബെൽറ്റ് ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി എം എസ് ബാബുരാജ് കെ ജെ യേശുദാസ്, രവീന്ദ്രൻ
83 പാല പൂത്തത് കുടകപ്പാല ഡിറ്റക്ടീവ് 909 കേരളത്തിൽ പി ഭാസ്ക്കരൻ എം കെ അർജ്ജുനൻ കെ പി ചന്ദ്രമോഹൻ, ലതാ രാജു
84 പ്രേമസാഗരത്തിന്നഴിമുഖമാകും ഡിറ്റക്ടീവ് 909 കേരളത്തിൽ പി ഭാസ്ക്കരൻ എം കെ അർജ്ജുനൻ പി ജയചന്ദ്രൻ
85 മന്മഥദേവന്റെ മണിദീപങ്ങൾ ഡിറ്റക്ടീവ് 909 കേരളത്തിൽ പി ഭാസ്ക്കരൻ എം കെ അർജ്ജുനൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
86 മാനസതീരത്തെ ഡിറ്റക്ടീവ് 909 കേരളത്തിൽ പി ഭാസ്ക്കരൻ എം കെ അർജ്ജുനൻ എസ് ജാനകി
87 രംഗപൂജ തുടങ്ങി ഡിറ്റക്ടീവ് 909 കേരളത്തിൽ പി ഭാസ്ക്കരൻ എം കെ അർജ്ജുനൻ ഉഷാ രവി
88 ഉത്തരായനക്കിളി പാടി താര വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
89 കാളിദാസൻ മരിച്ചു താര വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
90 കാവേരിപ്പൂന്തെന്നലേ താര വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ പി സുശീല
91 നുണക്കുഴിക്കവിളിൽ താര വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ പി ജയചന്ദ്രൻ
92 മണ്ണിൽ പെണ്ണായ് പിറന്ന തെറ്റിനു താര വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ ബി വസന്ത
93 കടക്കണ്ണിൻ മുന കൊണ്ടു തുറക്കാത്ത വാതിൽ പി ഭാസ്ക്കരൻ കെ രാഘവൻ എസ് ജാനകി, രേണുക
94 നവയുഗപ്രകാശമേ തുറക്കാത്ത വാതിൽ പി ഭാസ്ക്കരൻ കെ രാഘവൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
95 നാളികേരത്തിന്റെ നാട്ടിലെനിക്കൊരു തുറക്കാത്ത വാതിൽ പി ഭാസ്ക്കരൻ കെ രാഘവൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
96 പാർവ്വണേന്ദുവിൻ ദേഹമടക്കി തുറക്കാത്ത വാതിൽ പി ഭാസ്ക്കരൻ കെ രാഘവൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
97 മനസ്സിനുള്ളിൽ മയക്കം കൊള്ളും തുറക്കാത്ത വാതിൽ പി ഭാസ്ക്കരൻ കെ രാഘവൻ എസ് ജാനകി
98 കെഴക്കു കെഴക്കൊരാന ത്രിവേണി വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ പി ബി ശ്രീനിവാസ്, ലതാ രാജു
99 കൈതപ്പുഴ കായലിലെ ത്രിവേണി വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
100 പാമരം പളുങ്കു കൊണ്ട് ത്രിവേണി വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ പി സുശീല
101 സംഗമം സംഗമം (pathos) ത്രിവേണി വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
102 സംഗമം സംഗമം ത്രിവേണി ത്രിവേണി വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
103 ആഴി അലയാഴി ദത്തുപുത്രൻ വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
104 തീരാത്ത ദുഃഖത്തിൻ ദത്തുപുത്രൻ വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ പി സുശീല
105 തുറന്നിട്ട ജാലകങ്ങൾ ദത്തുപുത്രൻ വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ പി സുശീല
106 വൈൻ വൈൻ വൈൻ ഗ്ലാസ്സ് ദത്തുപുത്രൻ വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ എൽ ആർ ഈശ്വരി
107 സ്വർഗ്ഗത്തേക്കാൾ സുന്ദരമാണീ ദത്തുപുത്രൻ വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
108 ഈ മരുഭൂവിൽ നാഴികക്കല്ല് ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി കാനുഘോഷ് എസ് ജാനകി
109 ഏതോ രാവിൽ നാഴികക്കല്ല് ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി കാനുഘോഷ് എസ് ജാനകി
110 കണ്ണീരിലല്ലേ ജനനം നാഴികക്കല്ല് ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി കാനുഘോഷ് കമുകറ പുരുഷോത്തമൻ
111 ചന്ദനത്തൊട്ടിൽ ഇല്ലാ നാഴികക്കല്ല് ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി കാനുഘോഷ് എസ് ജാനകി
112 ചെമ്പവിഴച്ചുണ്ടിൽ ചെത്തിപ്പഴക്കവിളിൽ നാഴികക്കല്ല് ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി കാനുഘോഷ് പി ജയചന്ദ്രൻ
113 നിൻ പദങ്ങളിൽ നൃത്തമാടിടും നാഴികക്കല്ല് ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി കാനുഘോഷ് പി ജയചന്ദ്രൻ, ടി ആർ ഓമന
114 അമ്പലപ്പറമ്പിലെ ആരാമത്തിലെ നിങ്ങളെന്നെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റാക്കി വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
115 എല്ലാരും പാടത്ത് സ്വർണ്ണം വിതച്ചൂ നിങ്ങളെന്നെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റാക്കി വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ പി സുശീല
116 ഐക്യമുന്നണി ഐക്യമുന്നണി നിങ്ങളെന്നെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റാക്കി വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്, പി മാധുരി, ബി വസന്ത
117 കൊതുമ്പു വള്ളം തുഴഞ്ഞു വരും നിങ്ങളെന്നെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റാക്കി വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്, പി ലീല, പി മാധുരി, ബി വസന്ത
118 നീലക്കടമ്പിൻ പൂവോ നിങ്ങളെന്നെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റാക്കി വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
119 പല്ലനയാറിൻ തീരത്തിൽ നിങ്ങളെന്നെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റാക്കി വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ എം ജി രാധാകൃഷ്ണൻ, പി സുശീല
120 ദുഃഖ വെള്ളിയാഴ്ചകളേ നിലയ്ക്കാത്ത ചലനങ്ങൾ വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ പി സുശീല
121 പ്രിയംവദയല്ലയോ നിലയ്ക്കാത്ത ചലനങ്ങൾ വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
122 മദ്ധ്യവേനലവധിയായി നിലയ്ക്കാത്ത ചലനങ്ങൾ വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ പി സുശീല
123 ശരത്കാലയാമിനി സുമംഗലിയായി നിലയ്ക്കാത്ത ചലനങ്ങൾ വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ പി മാധുരി
124 ശ്രീനഗരത്തിലെ ചിത്രവനത്തിലെ നിലയ്ക്കാത്ത ചലനങ്ങൾ വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ പി ജയചന്ദ്രൻ
125 ചില്ലാട്ടം പറക്കുമീ കുളിർകാറ്റിൽ നിഴലാട്ടം വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ പി മാധുരി
126 ഡാലിയാപ്പൂക്കളെ ചുംബിച്ചു നിഴലാട്ടം വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ പി സുശീല
127 ദേവദാസിയല്ല ഞാൻ നിഴലാട്ടം വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ എൽ ആർ ഈശ്വരി
128 യക്ഷഗാനം മുഴങ്ങി നിഴലാട്ടം വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ പി സുശീല
129 സ്വർഗ്ഗപുത്രീ നവരാത്രീ നിഴലാട്ടം വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
130 ഒരു പളുങ്കുപാത്രം നിശാഗന്ധി ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് ജി ദേവരാജൻ പി സുശീല
131 നിശാഗന്ധീ നിശാഗന്ധീ നിശാഗന്ധി ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
132 നീലവാനമേ നീലവാനമേ നിശാഗന്ധി ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് ജി ദേവരാജൻ എസ് ജാനകി
133 പാതി വിരിഞ്ഞൊരു നിശാഗന്ധി ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
134 പൂവാലൻ കിളീ നിശാഗന്ധി ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് ജി ദേവരാജൻ എസ് ജാനകി
135 മണിവീണയാണു ഞാൻ നിശാഗന്ധി ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് ജി ദേവരാജൻ എസ് ജാനകി
136 ഒരു കൂട്ടം കടംകഥ ചൊല്ലാം പളുങ്കുപാത്രം തിക്കുറിശ്ശി സുകുമാരൻ നായർ വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി പി ലീല
137 കല്യാണം കല്യാണം പളുങ്കുപാത്രം തിക്കുറിശ്ശി സുകുമാരൻ നായർ വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി എസ് ജാനകി
138 കുടിലകുന്തളക്കെട്ടിൽ പളുങ്കുപാത്രം തിക്കുറിശ്ശി സുകുമാരൻ നായർ വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി സി ഒ ആന്റോ
139 കുണുങ്ങിക്കുണുങ്ങിനിന്നു ചിരിക്കും പളുങ്കുപാത്രം തിക്കുറിശ്ശി സുകുമാരൻ നായർ വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി എൽ ആർ ഈശ്വരി, കോറസ്
140 മനസ്സേ ഇളം മനസ്സേ പളുങ്കുപാത്രം തിക്കുറിശ്ശി സുകുമാരൻ നായർ വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി പി സുശീല
141 മാനേ പേടമാനേ പളുങ്കുപാത്രം തിക്കുറിശ്ശി സുകുമാരൻ നായർ വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി കെ ജെ യേശുദാസ്
142 കൈതപ്പൂ വിശറിയുമായ് പേൾ വ്യൂ വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്, പി മാധുരി
143 തങ്കത്താഴികക്കുടമല്ല പേൾ വ്യൂ വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
144 പുഷ്പവിമാനവും പേൾ വ്യൂ വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ മാലതി
145 യവനസുന്ദരീ സ്വീകരിക്കുകീ പേൾ വ്യൂ വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്, ബി വസന്ത
146 വിശുദ്ധനായ സെബസ്ത്യാനോസേ പേൾ വ്യൂ വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്, ബി വസന്ത
147 ആടാനുമറിയാം പ്രിയ യൂസഫലി കേച്ചേരി എം എസ് ബാബുരാജ് എസ് ജാനകി
148 കണ്ണിനു കണ്ണായ കണ്ണാ പ്രിയ യൂസഫലി കേച്ചേരി എം എസ് ബാബുരാജ് ലതാ രാജു
149 കണ്ണീരാലൊരു പുഴയുണ്ടാക്കി പ്രിയ യൂസഫലി കേച്ചേരി എം എസ് ബാബുരാജ് എസ് ജാനകി
150 കണ്ണൊന്നു തുറക്കൂ ദീപങ്ങളേ പ്രിയ യൂസഫലി കേച്ചേരി എം എസ് ബാബുരാജ് പി ലീല, എസ് ജാനകി
151 ബോംബെ ബോംബെ പ്രിയ യൂസഫലി കേച്ചേരി എം എസ് ബാബുരാജ് മഹേന്ദ്ര കപൂർ
152 വിണ്ണിലെ കാവിൽ പ്രിയ യൂസഫലി കേച്ചേരി എം എസ് ബാബുരാജ് എസ് ജാനകി
153 അഞ്ജലിപ്പൂ പൂ പൂ പൂ ഭീകര നിമിഷങ്ങൾ വയലാർ രാമവർമ്മ എം എസ് ബാബുരാജ് പി സുശീല
154 തുളസീദേവി തുളസീദേവി ഭീകര നിമിഷങ്ങൾ വയലാർ രാമവർമ്മ എം എസ് ബാബുരാജ് പി സുശീല
155 പിറന്നാള്‍ ഇന്നു പിറന്നാള്‍ ഭീകര നിമിഷങ്ങൾ വയലാർ രാമവർമ്മ എം എസ് ബാബുരാജ് എൽ ആർ ഈശ്വരി
156 വൈശാഖ പൂജയ്ക്ക് ഭീകര നിമിഷങ്ങൾ വയലാർ രാമവർമ്മ എം എസ് ബാബുരാജ് കെ ജെ യേശുദാസ്, എസ് ജാനകി
157 ആതിരക്കുളിരുള്ള രാവിലിന്നൊരു മധുവിധു ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് എം ബി ശ്രീനിവാസൻ എസ് ജാനകി
158 ഉത്സവം മദിരോത്സവം മധുവിധു ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് എം ബി ശ്രീനിവാസൻ എൽ ആർ ഈശ്വരി
159 ഒരു മധുരസ്വപ്നമല്ലാ മധുവിധു ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് എം ബി ശ്രീനിവാസൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
160 യമുനാതീരവിഹാരീ മധുവിധു ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് എം ബി ശ്രീനിവാസൻ എസ് ജാനകി
161 രാവു മായും നിലാവു മായും മധുവിധു ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് എം ബി ശ്രീനിവാസൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
162 അനുരാഗം കണ്ണിൽ (F) മിണ്ടാപ്പെണ്ണ് യൂസഫലി കേച്ചേരി ജി ദേവരാജൻ പി സുശീല
163 അനുരാഗം കണ്ണിൽ മുളയ്ക്കും (M) മിണ്ടാപ്പെണ്ണ് യൂസഫലി കേച്ചേരി ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
164 അമ്പാടിപ്പൈതലേ മിണ്ടാപ്പെണ്ണ് യൂസഫലി കേച്ചേരി ജി ദേവരാജൻ എസ് ജാനകി
165 ഇണക്കിളീ ഇണക്കിളീ മിണ്ടാപ്പെണ്ണ് യൂസഫലി കേച്ചേരി ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
166 കണ്ടാൽ നല്ലൊരു പെണ്ണാണ് മിണ്ടാപ്പെണ്ണ് യൂസഫലി കേച്ചേരി ജി ദേവരാജൻ പി ലീല, കോറസ്
167 പൂമണിമാരന്റെ കോവിലിൽ മിണ്ടാപ്പെണ്ണ് യൂസഫലി കേച്ചേരി ജി ദേവരാജൻ എസ് ജാനകി
168 പ്രേമമെന്നാൽ കരളും കരളും മിണ്ടാപ്പെണ്ണ് യൂസഫലി കേച്ചേരി ജി ദേവരാജൻ സി ഒ ആന്റോ, എൽ ആർ ഈശ്വരി
169 ഉണരൂ വേഗം നീ മൂടൽമഞ്ഞ് പി ഭാസ്ക്കരൻ ഉഷ ഖന്ന എസ് ജാനകി
170 കവിളിലെന്തേ കുങ്കുമം മൂടൽമഞ്ഞ് പി ഭാസ്ക്കരൻ ഉഷ ഖന്ന ബി വസന്ത, കോറസ്
171 നീ മധു പകരൂ മലർ ചൊരിയൂ മൂടൽമഞ്ഞ് പി ഭാസ്ക്കരൻ ഉഷ ഖന്ന കെ ജെ യേശുദാസ്
172 മാനസ മണിവേണുവിൽ മൂടൽമഞ്ഞ് പി ഭാസ്ക്കരൻ ഉഷ ഖന്ന എസ് ജാനകി
173 മുകിലേ വിണ്ണിലായാലും മൂടൽമഞ്ഞ് പി ഭാസ്ക്കരൻ ഉഷ ഖന്ന എസ് ജാനകി
174 ഓരോ തീവെടിയുണ്ടയ്ക്കും രക്തപുഷ്പം ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി എം കെ അർജ്ജുനൻ സി ഒ ആന്റോ, പി ലീല, കോറസ്
175 കാശിത്തെറ്റിപ്പൂവിനൊരു രക്തപുഷ്പം ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി എം കെ അർജ്ജുനൻ എസ് ജാനകി, കോറസ്
176 തക്കാളിപ്പഴക്കവിളിൽ ഒരു താമരമുത്തം രക്തപുഷ്പം ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി എം കെ അർജ്ജുനൻ കെ ജെ യേശുദാസ്, പി മാധുരി
177 നീലക്കുട നിവർത്തീ വാനം രക്തപുഷ്പം ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി എം കെ അർജ്ജുനൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
178 മലരമ്പനറിഞ്ഞില്ലാ മധുമാസമറിഞ്ഞില്ലാ രക്തപുഷ്പം ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി എം കെ അർജ്ജുനൻ എസ് ജാനകി, പി ജയചന്ദ്രൻ
179 വരൂ വരൂ പനിനീരു തരൂ രക്തപുഷ്പം ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി എം കെ അർജ്ജുനൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
180 സിന്ദൂരപ്പൊട്ടു തൊട്ട് രക്തപുഷ്പം ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി എം കെ അർജ്ജുനൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
181 ഒരു രൂപാ നോട്ടു കൊടുത്താൽ ലോട്ടറി ടിക്കറ്റ് ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി അടൂർ ഭാസി
182 ഓരോ കനവിലും ലോട്ടറി ടിക്കറ്റ് ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി പി ലീല
183 കാവ്യനർത്തകി ലോട്ടറി ടിക്കറ്റ് ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി കെ ജെ യേശുദാസ്, പി ലീല
184 കുംഭമാസ നിലാവു പോലെ ലോട്ടറി ടിക്കറ്റ് ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി കെ ജെ യേശുദാസ്
185 പൂമിഴിയാൽ പുഷ്പാഭിഷേകം ലോട്ടറി ടിക്കറ്റ് ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി കെ ജെ യേശുദാസ്
186 മനോഹരീ നിൻ മനോരഥത്തിൽ ലോട്ടറി ടിക്കറ്റ് ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി കെ ജെ യേശുദാസ്
187 ഈ യുഗം കലിയുഗം വാഴ്‌വേ മായം വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
188 കല്യാണസൗഗന്ധിക പൂങ്കാവനത്തിലൊരു വാഴ്‌വേ മായം വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ പി സുശീല
189 കാറ്റും പോയ് മഴക്കാറും പോയ് വാഴ്‌വേ മായം വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ പി മാധുരി
190 ചലനം ചലനം ചലനം വാഴ്‌വേ മായം വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
191 ഭഗവാനൊരു കുറവനായി വാഴ്‌വേ മായം വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ പി ലീല
192 സീതാദേവി സ്വയംവരം ചെയ്തൊരു വാഴ്‌വേ മായം വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ പി ജയചന്ദ്രൻ, പി സുശീല
193 ചുംബിക്കാനൊരു ശലഭമുണ്ടെങ്കിലേ വിവാഹം സ്വർഗ്ഗത്തിൽ വയലാർ രാമവർമ്മ എം എസ് ബാബുരാജ് എസ് ജാനകി
194 പ്രവാചകന്മാർ മരിച്ചൂ വിവാഹം സ്വർഗ്ഗത്തിൽ വയലാർ രാമവർമ്മ എം എസ് ബാബുരാജ് കെ ജെ യേശുദാസ്
195 പ്രവാഹിനീ പ്രവാഹിനീ വിവാഹം സ്വർഗ്ഗത്തിൽ വയലാർ രാമവർമ്മ എം എസ് ബാബുരാജ് കെ ജെ യേശുദാസ്
196 മുറുക്കാൻ ചെല്ലം വിവാഹം സ്വർഗ്ഗത്തിൽ വയലാർ രാമവർമ്മ എം എസ് ബാബുരാജ് പി സുശീല
197 അരയന്നമേ ഇണയരയന്നമേ വിവാഹിത വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
198 ദേവലോക രഥവുമായ് വിവാഹിത വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
199 പച്ചമലയിൽ പവിഴമലയിൽ (സങ്കടം) വിവാഹിത വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ പി സുശീല
200 പച്ചമലയിൽ പവിഴമലയിൽ (സന്തോഷം) വിവാഹിത വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ പി സുശീല
201 മായാജാലകവാതിൽ തുറക്കും വിവാഹിത വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
202 വസന്തത്തിന്‍ മകളല്ലോ മുല്ലവള്ളീ വിവാഹിത വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്, പി സുശീല
203 വസന്തത്തിൻ മകളല്ലോ വിവാഹിത വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്, പി മാധുരി
204 സുമംഗലീ നീയോർമ്മിക്കുമോ വിവാഹിത വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
205 ഉന്മാദിനികൾ ശബരിമല ശ്രീ ധർമ്മശാസ്താ വയലാർ രാമവർമ്മ വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി പി ലീല
206 ഞാറ്റുവേലയ്ക്കു ഞാൻ നട്ട പിച്ചകം ശബരിമല ശ്രീ ധർമ്മശാസ്താ വയലാർ രാമവർമ്മ വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി പി സുശീലാദേവി
207 പാർവണേന്ദു ചൂഡൻ ശബരിമല ശ്രീ ധർമ്മശാസ്താ പി ഭാസ്ക്കരൻ വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി പി ലീല
208 ഹരിശ്രീയെന്നാദ്യമായ് ശബരിമല ശ്രീ ധർമ്മശാസ്താ വയലാർ രാമവർമ്മ വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി നാണു
209 ഹേമാംബരാഡംബരീ ശബരിമല ശ്രീ ധർമ്മശാസ്താ വയലാർ രാമവർമ്മ വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി പി ലീല
210 ആരു പറഞ്ഞൂ ആരു പറഞ്ഞൂ സരസ്വതി തിക്കുറിശ്ശി സുകുമാരൻ നായർ എം എസ് ബാബുരാജ് എസ് ജാനകി
211 എത്ര തന്നെ ചോദിച്ചാലും സരസ്വതി തിക്കുറിശ്ശി സുകുമാരൻ നായർ എം എസ് ബാബുരാജ് പി ലീല
212 ഓം ഹരിശ്രീഗണപതയേ സരസ്വതി തിക്കുറിശ്ശി സുകുമാരൻ നായർ എം എസ് ബാബുരാജ് കെ ജെ യേശുദാസ്, കോറസ്
213 നീയൊരു രാജാവ് സരസ്വതി തിക്കുറിശ്ശി സുകുമാരൻ നായർ എം എസ് ബാബുരാജ് സി ഒ ആന്റോ, സീറോ ബാബു
214 പെണ്ണു വരുന്നേ സരസ്വതി തിക്കുറിശ്ശി സുകുമാരൻ നായർ എം എസ് ബാബുരാജ് എൽ ആർ ഈശ്വരി
215 മധുരപ്പതിനേഴ് സരസ്വതി തിക്കുറിശ്ശി സുകുമാരൻ നായർ എം എസ് ബാബുരാജ് എൽ ആർ ഈശ്വരി
216 മരതകമണിവ൪ണ്ണാ സരസ്വതി തിക്കുറിശ്ശി സുകുമാരൻ നായർ എം എസ് ബാബുരാജ് എസ് ജാനകി
217 യാകുന്ദേന്ദു തുഷാരഹാര സരസ്വതി എം എസ് ബാബുരാജ് എസ് ജാനകി
218 അമ്പലവെളിയിലൊരാൽത്തറയിൽ സ്ത്രീ പി ഭാസ്ക്കരൻ വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി എസ് ജാനകി
219 ഇന്നലെ നീയൊരു സുന്ദര (F) സ്ത്രീ പി ഭാസ്ക്കരൻ വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി എസ് ജാനകി
220 ഇന്നലെ നീയൊരു സുന്ദര (M) സ്ത്രീ പി ഭാസ്ക്കരൻ വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി കെ ജെ യേശുദാസ്
221 കവിത പാടിയ രാക്കുയിലിൻ സ്ത്രീ പി ഭാസ്ക്കരൻ വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി എസ് ജാനകി
222 ജന്മം നൽകീ - പാവന ജീവന സ്ത്രീ പി ഭാസ്ക്കരൻ വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി കെ ജെ യേശുദാസ്
223 ജന്മം നൽകീ പാവന സ്ത്രീ പി ഭാസ്ക്കരൻ വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി കെ ജെ യേശുദാസ്
224 അക്കുത്തിക്കുത്താനവരമ്പേൽ സ്വപ്നങ്ങൾ വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ രേണുക, കോറസ്
225 ഉറങ്ങിയാലും സ്വപ്നങ്ങൾ സ്വപ്നങ്ങൾ വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ പി മാധുരി
226 കളിമൺ കുടിലിലിരുന്ന് സ്വപ്നങ്ങൾ വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ പി സുശീല
227 തിരുമയിൽ പീലി സ്വപ്നങ്ങൾ വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ പി ലീല, ലതാ രാജു
228 തിരുമയിൽപ്പീലി (pathos) സ്വപ്നങ്ങൾ വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ പി ലീല, ലതാ രാജു
229 പിച്ചളപ്പാൽക്കുടം കൊണ്ടു നടക്കും സ്വപ്നങ്ങൾ വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
230 പൂജ പൂജ സ്വപ്നങ്ങൾ വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ പി സുശീല
231 മദിരാക്ഷി നിൻ മൃദുലാധരങ്ങൾ സ്വപ്നങ്ങൾ വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്, പി മാധുരി
232 ഈ മണ്ണിൽ വീണ സർവ്വേക്കല്ല് - നാടകം ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് ജി ദേവരാജൻ
233 ഓടക്കുഴലുമായ് സർവ്വേക്കല്ല് - നാടകം ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് ജി ദേവരാജൻ കെ പി എ സി സുലോചന
234 ഓണപ്പൂവിളിയിൽ സർവ്വേക്കല്ല് - നാടകം ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് ജി ദേവരാജൻ
235 കാണാൻ കൊതിച്ചു കാത്തിരുന്ന സർവ്വേക്കല്ല് - നാടകം ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് ജി ദേവരാജൻ
236 കുഞ്ഞിക്കാറ്റേ കുഞ്ഞിക്കാറ്റേ സർവ്വേക്കല്ല് - നാടകം ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് ജി ദേവരാജൻ
237 പഞ്ചാരപ്പാട്ടു പാടും സർവ്വേക്കല്ല് - നാടകം ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് ജി ദേവരാജൻ കെ എസ് ജോർജ്
238 പിരിയൂ സഖീ നിൻ സർവ്വേക്കല്ല് - നാടകം ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് ജി ദേവരാജൻ
239 പുലരി വരും സർവ്വേക്കല്ല് - നാടകം ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് ജി ദേവരാജൻ
240 പൊന്നിലഞ്ഞി പൂ പെറുക്കാൻ സർവ്വേക്കല്ല് - നാടകം ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് ജി ദേവരാജൻ
241 മണ്ണിൽ ഈ നല്ല മണ്ണിൽ സർവ്വേക്കല്ല് - നാടകം ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് ജി ദേവരാജൻ
242 വള്ളിക്കുടിലിന്നുള്ളിരിക്കും സർവ്വേക്കല്ല് - നാടകം ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് ജി ദേവരാജൻ കെ എസ് ജോർജ്, കെ പി എ സി സുലോചന