1970 ലെ ഗാനങ്ങൾ

Sl No. ഗാനം ചിത്രം/ആൽബം രചന സംഗീതം ആലാപനം
1 പൂർ‍ണ്ണേന്ദുമുഖിയോടമ്പലത്തിൽ വച്ചു Kurukshetram P Bhaskaran K Raghavan P Jayachandran
2 ഇന്ദുലേഖ തൻ അനാഥ പി ഭാസ്ക്കരൻ എം എസ് ബാബുരാജ് കെ ജെ യേശുദാസ്
3 ഏതോ സുന്ദരസ്വപ്നങ്ങൾ നുകരും അനാഥ പി ഭാസ്ക്കരൻ എം എസ് ബാബുരാജ് എസ് ജാനകി
4 താലോലം കിളി പൂത്താലി അനാഥ പി ഭാസ്ക്കരൻ എം എസ് ബാബുരാജ് എസ് ജാനകി
5 മുല്ലപ്പൂബാണത്താൽ കാമുകൻ അനാഥ പി ഭാസ്ക്കരൻ എം എസ് ബാബുരാജ് പി സുശീല
6 ഹേമന്തനിദ്രയിൽ നിന്നും അനാഥ പി ഭാസ്ക്കരൻ എം എസ് ബാബുരാജ് എസ് ജാനകി
7 അമ്മ തൻ നെഞ്ചിൽ അഭയം ബാലാമണിയമ്മ വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി ബി വസന്ത
8 എന്റെ ഏകധനമങ്ങ് അഭയം ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി ബി വസന്ത
9 എരിയും സ്നേഹാര്‍ദ്രമാം അഭയം ജി ശങ്കരക്കുറുപ്പ് വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി പി ലീല
10 കാമ ക്രോധ ലോഭ മോഹ അഭയം വയലാർ രാമവർമ്മ വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി പി ജയചന്ദ്രൻ, പി ലീല, സി ഒ ആന്റോ, ചിറയൻകീഴ് സോമൻ , കെ സി വർഗീസ് കുന്നംകുളം, ആർ സോമശേഖരൻ
11 ചുംബനങ്ങളനുമാത്രം അഭയം ചങ്ങമ്പുഴ വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി പി ജയചന്ദ്രൻ
12 താരത്തിലും തരുവിലും അഭയം ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി
13 നമ്മുടെ മാതാവു കൈരളി അഭയം വള്ളത്തോൾ വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി ലതാ രാജു
14 നീരദലതാഗൃഹം അഭയം ജി ശങ്കരക്കുറുപ്പ് വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി എസ് ജാനകി
15 പരസ്പരശൂന്യമാകും അഭയം ചങ്ങമ്പുഴ വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി ബി വസന്ത
16 പാവം മാനവഹൃദയം അഭയം സുഗതകുമാരി വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി പി സുശീല
17 മാറ്റുവിൻ ചട്ടങ്ങളെ അഭയം കുമാരനാശാൻ വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി എം ജി രാധാകൃഷ്ണൻ
18 രാവു പോയതറിയാതെ അഭയം പി ഭാസ്ക്കരൻ വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി പി സുശീല
19 ശ്രാന്തമംബരം അഭയം ജി ശങ്കരക്കുറുപ്പ് വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി കെ ജെ യേശുദാസ്
20 കുപ്പായക്കീശമേൽ കുങ്കുമപ്പൊട്ടുകണ്ടു അമ്പലപ്രാവ് പി ഭാസ്ക്കരൻ എം എസ് ബാബുരാജ് പി ജയചന്ദ്രൻ
21 താനേ തിരിഞ്ഞും മറിഞ്ഞും അമ്പലപ്രാവ് പി ഭാസ്ക്കരൻ എം എസ് ബാബുരാജ് എസ് ജാനകി
22 ദുഃഖങ്ങൾക്കിന്നു ഞാൻ അമ്പലപ്രാവ് പി ഭാസ്ക്കരൻ എം എസ് ബാബുരാജ് കെ ജെ യേശുദാസ്
23 പ്രമദവനത്തിൽ വെച്ചെൻ അമ്പലപ്രാവ് പി ഭാസ്ക്കരൻ എം എസ് ബാബുരാജ് പി ലീല
24 മാവു പൂത്തു മാതളം പൂത്തു അമ്പലപ്രാവ് പി ഭാസ്ക്കരൻ എം എസ് ബാബുരാജ് എസ് ജാനകി
25 അമ്മാ പെറ്റമ്മ അമ്മ എന്ന സ്ത്രീ വയലാർ രാമവർമ്മ എ എം രാജ ജിക്കി
26 ആദിത്യദേവന്റെ കണ്മണിയല്ലോ അമ്മ എന്ന സ്ത്രീ വയലാർ രാമവർമ്മ എ എം രാജ പി സുശീല
27 ആലിമാലി ആറ്റുംകരയിൽ അമ്മ എന്ന സ്ത്രീ വയലാർ രാമവർമ്മ എ എം രാജ പി സുശീല
28 നാളെയീ പന്തലിൽ അമ്മ എന്ന സ്ത്രീ വയലാർ രാമവർമ്മ എ എം രാജ എ എം രാജ
29 പട്ടും വളയും പാദസ്വരവും അമ്മ എന്ന സ്ത്രീ വയലാർ രാമവർമ്മ എ എം രാജ എ എം രാജ
30 മദ്യപാത്രം മധുരകാവ്യം അമ്മ എന്ന സ്ത്രീ വയലാർ രാമവർമ്മ എ എം രാജ കെ ജെ യേശുദാസ്
31 അനുപമേ അഴകേ അരനാഴിക നേരം വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
32 ചിപ്പീ ചിപ്പീ മുത്തുച്ചിപ്പീ അരനാഴിക നേരം വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ സി ഒ ആന്റോ, രേണുക
33 ദൈവപുത്രനു വീഥിയൊരുക്കുവാൻ അരനാഴിക നേരം വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ പി സുശീല
34 സമയമാം രഥത്തിൽ അരനാഴിക നേരം ഫാദർ നാഗേൽ ജി ദേവരാജൻ പി മാധുരി, പി ലീല
35 സ്വരങ്ങളെ സപ്തസ്വരങ്ങളേ അരനാഴിക നേരം വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ പി ലീല
36 കണ്ണനെന്റെ കളിത്തോഴൻ ആ ചിത്രശലഭം പറന്നോട്ടേ വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ പി മാധുരി
37 കരയാതെ മുത്തേ കരയാതെ ആ ചിത്രശലഭം പറന്നോട്ടേ വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ പി സുശീല
38 കുറുക്കൻ രാജാവായി ആ ചിത്രശലഭം പറന്നോട്ടേ വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ പി മാധുരി
39 പ്രകൃതീ യുവതീ രൂപവതീ ആ ചിത്രശലഭം പറന്നോട്ടേ വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
40 അമ്പലമണികൾ മുഴങ്ങീ എഴുതാത്ത കഥ ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി പി ലീല
41 ഉദയതാരമേ ശുഭതാരമേ എഴുതാത്ത കഥ ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി ബി വസന്ത
42 കണ്ണുണ്ടെങ്കിലും കണ്ണാടിയില്ലെങ്കിൽ എഴുതാത്ത കഥ ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി കെ ജെ യേശുദാസ്
43 പ്രാണവീണതൻ ലോലതന്ത്രിയിൽ എഴുതാത്ത കഥ ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി പി ജയചന്ദ്രൻ, ബി വസന്ത
44 മനസ്സെന്ന മരതകദ്വീപിൽ എഴുതാത്ത കഥ ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി കെ ജെ യേശുദാസ്
45 വെണ്‍കൊറ്റക്കുടക്കീഴില്‍ എഴുതാത്ത കഥ ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി പി ലീല, കോറസ്
46 അങ്കപ്പട്ടു ഞൊറിഞ്ഞുടുത്തു ഒതേനന്റെ മകൻ വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
47 ഒന്നാനാം കുളക്കടവിൽ ഒതേനന്റെ മകൻ വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ ബി വസന്ത, കോറസ്
48 കദളീവനങ്ങൾക്കരികിലല്ലോ ഒതേനന്റെ മകൻ വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ പി സുശീല
49 ഗുരുവായൂരമ്പല നടയിൽ ഒതേനന്റെ മകൻ വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
50 ചന്ദ്രനുദിയ്ക്കുന്ന ദിക്കിൽ ഒതേനന്റെ മകൻ വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്, ബി വസന്ത
51 മംഗലംകുന്നിലെ മാന്‍പേടയോ ഒതേനന്റെ മകൻ വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
52 യാമിനി യാമിനി കാമദേവന്റെ ഒതേനന്റെ മകൻ വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ പി സുശീല
53 രാമായണത്തിലെ സീത ഒതേനന്റെ മകൻ വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ എം ജി രാധാകൃഷ്ണൻ, പി ലീല
54 വെള്ളോട്ടു വളയിട്ടു കമ്മലിട്ടു ഒതേനന്റെ മകൻ വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ പി സുശീല
55 ഇടയ്ക്കൊന്നു ചിരിച്ചും ഓളവും തീരവും പി ഭാസ്ക്കരൻ എം എസ് ബാബുരാജ് എസ് ജാനകി
56 ഒയ്യെ എനിക്കുണ്ട് ഓളവും തീരവും മോയിൻ‌കുട്ടി വൈദ്യർ എം എസ് ബാബുരാജ് എം എസ് ബാബുരാജ്, സി എ അബൂബക്കർ
57 കണ്ടാറക്കട്ടുമ്മേല്‍ ഓളവും തീരവും മോയിൻ‌കുട്ടി വൈദ്യർ എം എസ് ബാബുരാജ് എം എസ് ബാബുരാജ്, കോറസ്
58 കവിളിലുള്ള മാരിവില്ലിനു ഓളവും തീരവും പി ഭാസ്ക്കരൻ എം എസ് ബാബുരാജ് പി ലീല, കോറസ്
59 ചാമ്പക്കം ചോലയിൽ ഓളവും തീരവും പി ഭാസ്ക്കരൻ എം എസ് ബാബുരാജ് എസ് ജാനകി
60 മണിമാരൻ തന്നത് ഓളവും തീരവും പി ഭാസ്ക്കരൻ എം എസ് ബാബുരാജ് കെ ജെ യേശുദാസ്, മച്ചാട്ട് വാസന്തി
61 അനുരാഗം അനുരാഗം കല്പന വയലാർ രാമവർമ്മ വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി കെ ജെ യേശുദാസ്
62 അമൃതവർഷിണീ പ്രിയഭാഷിണീ കല്പന വയലാർ രാമവർമ്മ വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി എസ് ജാനകി, എൽ ആർ ഈശ്വരി
63 കുന്നത്തെപ്പൂമരം കുട പിടിച്ചു കല്പന വയലാർ രാമവർമ്മ വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി എസ് ജാനകി
64 പ്രപഞ്ചമുണ്ടായ കാലം കല്പന വയലാർ രാമവർമ്മ വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി പി ലീല
65 വജ്രകിരീടം ശിരസ്സിലണിയും കല്പന വയലാർ രാമവർമ്മ വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി എസ് ജാനകി
66 അമ്പലപ്പുഴ വേല കണ്ടൂ കാക്കത്തമ്പുരാട്ടി ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി കെ രാഘവൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
67 ഉത്രട്ടാതിയിൽ ഉച്ച തിരിഞ്ഞപ്പോൾ കാക്കത്തമ്പുരാട്ടി പി ഭാസ്ക്കരൻ കെ രാഘവൻ എസ് ജാനകി
68 കണ്ണുനീരിൻ പെരിയാറ്റിൽ കാക്കത്തമ്പുരാട്ടി പി ഭാസ്ക്കരൻ കെ രാഘവൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
69 പഞ്ചവർണ്ണപൈങ്കിളികൾ കാക്കത്തമ്പുരാട്ടി ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി കെ രാഘവൻ കെ ജെ യേശുദാസ്, എസ് ജാനകി
70 വെള്ളിലക്കിങ്ങിണിതാഴ്വരയിൽ കാക്കത്തമ്പുരാട്ടി ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി കെ രാഘവൻ പി ജയചന്ദ്രൻ
71 ആമ കടലാമ കുഞ്ഞിക്കൂനൻ പി ഭാസ്ക്കരൻ ബി എ ചിദംബരനാഥ് പി ജയചന്ദ്രൻ
72 തന്തിമിത്താരോ താരോ കുഞ്ഞിക്കൂനൻ പി ഭാസ്ക്കരൻ ബി എ ചിദംബരനാഥ് പി ലീല, കോറസ്
73 പണ്ടു പണ്ടൊരു ദേശത്ത് കുഞ്ഞിക്കൂനൻ പി ഭാസ്ക്കരൻ ബി എ ചിദംബരനാഥ് രേണുക
74 മുന്നിൽ ദൂരം മുതുകില്‍ ഭാരം കുഞ്ഞിക്കൂനൻ പി ഭാസ്ക്കരൻ ബി എ ചിദംബരനാഥ് കെ ജെ യേശുദാസ്
75 കാലം മുടിക്കെട്ടിൽ കുരുക്ഷേത്രം പി ഭാസ്ക്കരൻ കെ രാഘവൻ എസ് ജാനകി
76 കാർമുകിൽ പെണ്ണിന്നലെ കുരുക്ഷേത്രം പി ഭാസ്ക്കരൻ കെ രാഘവൻ എസ് ജാനകി
77 ചെറുപീലികളിളകുന്നൊരു കുരുക്ഷേത്രം പി ഭാസ്ക്കരൻ കെ രാഘവൻ പി ലീല
78 തിരുവേഗപ്പുറയുള്ള കുരുക്ഷേത്രം പി ഭാസ്ക്കരൻ കെ രാഘവൻ എസ് ജാനകി
79 പൂർണ്ണേന്ദുമുഖിയോടമ്പലത്തിൽ കുരുക്ഷേത്രം പി ഭാസ്ക്കരൻ കെ രാഘവൻ പി ജയചന്ദ്രൻ
80 കളഭമഴ പെയ്യുന്ന രാത്രി കുറ്റവാളി വയലാർ രാമവർമ്മ വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി പി സുശീല
81 കൃഷ്ണാ കമലനയനശ്രീകൃഷ്ണാ കുറ്റവാളി വയലാർ രാമവർമ്മ വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി പി സുശീല
82 ജനിച്ചു പോയി മനുഷ്യനായ് ഞാൻ കുറ്റവാളി വയലാർ രാമവർമ്മ വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി കെ ജെ യേശുദാസ്
83 പമ്പയാറിൻ കരയിലല്ലോ കുറ്റവാളി വയലാർ രാമവർമ്മ വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി പി സുശീല
84 മാവേലി വാണൊരു കാലം കുറ്റവാളി വയലാർ രാമവർമ്മ വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി പി സുശീല, കോറസ്
85 കാലം മാറിവരും ക്രോസ്സ് ബെൽറ്റ് ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി എം എസ് ബാബുരാജ് കെ ജെ യേശുദാസ്
86 സിന്ദാബാദ് സിന്ദാബാദ് ക്രോസ്സ് ബെൽറ്റ് ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി എം എസ് ബാബുരാജ് കെ ജെ യേശുദാസ്, രവീന്ദ്രൻ
87 പാല പൂത്തത് കുടകപ്പാല ഡിറ്റക്ടീവ് 909 കേരളത്തിൽ പി ഭാസ്ക്കരൻ എം കെ അർജ്ജുനൻ കെ പി ചന്ദ്രമോഹൻ, ലതാ രാജു
88 പ്രേമസാഗരത്തിന്നഴിമുഖമാകും ഡിറ്റക്ടീവ് 909 കേരളത്തിൽ പി ഭാസ്ക്കരൻ എം കെ അർജ്ജുനൻ പി ജയചന്ദ്രൻ
89 മന്മഥദേവന്റെ മണിദീപങ്ങൾ ഡിറ്റക്ടീവ് 909 കേരളത്തിൽ പി ഭാസ്ക്കരൻ എം കെ അർജ്ജുനൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
90 മാനസതീരത്തെ ഡിറ്റക്ടീവ് 909 കേരളത്തിൽ പി ഭാസ്ക്കരൻ എം കെ അർജ്ജുനൻ എസ് ജാനകി
91 രംഗപൂജ തുടങ്ങി ഡിറ്റക്ടീവ് 909 കേരളത്തിൽ പി ഭാസ്ക്കരൻ എം കെ അർജ്ജുനൻ ഉഷാ രവി
92 ഉത്തരായനക്കിളി പാടി താര വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
93 കാളിദാസൻ മരിച്ചു താര വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
94 കാവേരിപ്പൂന്തെന്നലേ താര വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ പി സുശീല
95 നുണക്കുഴിക്കവിളിൽ താര വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ പി ജയചന്ദ്രൻ
96 മണ്ണിൽ പെണ്ണായ് പിറന്ന തെറ്റിനു താര വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ ബി വസന്ത
97 കടക്കണ്ണിൻ മുന കൊണ്ടു തുറക്കാത്ത വാതിൽ പി ഭാസ്ക്കരൻ കെ രാഘവൻ എസ് ജാനകി, രേണുക
98 നവയുഗപ്രകാശമേ തുറക്കാത്ത വാതിൽ പി ഭാസ്ക്കരൻ കെ രാഘവൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
99 നാളികേരത്തിന്റെ നാട്ടിലെനിക്കൊരു തുറക്കാത്ത വാതിൽ പി ഭാസ്ക്കരൻ കെ രാഘവൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
100 പാർവ്വണേന്ദുവിൻ ദേഹമടക്കി തുറക്കാത്ത വാതിൽ പി ഭാസ്ക്കരൻ കെ രാഘവൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
101 മനസ്സിനുള്ളിൽ മയക്കം കൊള്ളും തുറക്കാത്ത വാതിൽ പി ഭാസ്ക്കരൻ കെ രാഘവൻ എസ് ജാനകി
102 കെഴക്കു കെഴക്കൊരാന ത്രിവേണി വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ പി ബി ശ്രീനിവാസ്, ലതാ രാജു
103 കൈതപ്പുഴ കായലിലെ ത്രിവേണി വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
104 പാമരം പളുങ്കു കൊണ്ട് ത്രിവേണി വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ പി സുശീല
105 സംഗമം സംഗമം (pathos) ത്രിവേണി വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
106 സംഗമം സംഗമം ത്രിവേണി ത്രിവേണി വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
107 ആഴി അലയാഴി ദത്തുപുത്രൻ വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
108 തീരാത്ത ദുഃഖത്തിൻ ദത്തുപുത്രൻ വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ പി സുശീല
109 തുറന്നിട്ട ജാലകങ്ങൾ ദത്തുപുത്രൻ വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ പി സുശീല
110 വൈൻ വൈൻ വൈൻ ഗ്ലാസ്സ് ദത്തുപുത്രൻ വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ എൽ ആർ ഈശ്വരി
111 സ്വർഗ്ഗത്തേക്കാൾ സുന്ദരമാണീ ദത്തുപുത്രൻ വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
112 ഈ മരുഭൂവിൽ നാഴികക്കല്ല് ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി കാനുഘോഷ് എസ് ജാനകി
113 ഏതോ രാവിൽ നാഴികക്കല്ല് ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി കാനുഘോഷ് എസ് ജാനകി
114 കണ്ണീരിലല്ലേ ജനനം നാഴികക്കല്ല് ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി കാനുഘോഷ് കമുകറ പുരുഷോത്തമൻ
115 ചന്ദനത്തൊട്ടിൽ ഇല്ലാ നാഴികക്കല്ല് ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി കാനുഘോഷ് എസ് ജാനകി
116 ചെമ്പവിഴച്ചുണ്ടിൽ ചെത്തിപ്പഴക്കവിളിൽ നാഴികക്കല്ല് ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി കാനുഘോഷ് പി ജയചന്ദ്രൻ
117 നിൻ പദങ്ങളിൽ നൃത്തമാടിടും നാഴികക്കല്ല് ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി കാനുഘോഷ് പി ജയചന്ദ്രൻ, ടി ആർ ഓമന
118 അമ്പലപ്പറമ്പിലെ ആരാമത്തിലെ നിങ്ങളെന്നെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റാക്കി വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
119 എല്ലാരും പാടത്ത് സ്വർണ്ണം വിതച്ചൂ നിങ്ങളെന്നെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റാക്കി വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ പി സുശീല
120 ഐക്യമുന്നണി ഐക്യമുന്നണി നിങ്ങളെന്നെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റാക്കി വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്, പി മാധുരി, ബി വസന്ത
121 കൊതുമ്പു വള്ളം തുഴഞ്ഞു വരും നിങ്ങളെന്നെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റാക്കി വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്, പി ലീല, പി മാധുരി, ബി വസന്ത
122 നീലക്കടമ്പിൻ പൂവോ നിങ്ങളെന്നെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റാക്കി വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
123 പല്ലനയാറിൻ തീരത്തിൽ നിങ്ങളെന്നെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റാക്കി വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ എം ജി രാധാകൃഷ്ണൻ, പി സുശീല
124 ദുഃഖ വെള്ളിയാഴ്ചകളേ നിലയ്ക്കാത്ത ചലനങ്ങൾ വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ പി സുശീല
125 പ്രിയംവദയല്ലയോ നിലയ്ക്കാത്ത ചലനങ്ങൾ വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
126 മദ്ധ്യവേനലവധിയായി നിലയ്ക്കാത്ത ചലനങ്ങൾ വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ പി സുശീല
127 ശരത്കാലയാമിനി സുമംഗലിയായി നിലയ്ക്കാത്ത ചലനങ്ങൾ വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ പി മാധുരി
128 ശ്രീനഗരത്തിലെ ചിത്രവനത്തിലെ നിലയ്ക്കാത്ത ചലനങ്ങൾ വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ പി ജയചന്ദ്രൻ
129 ചില്ലാട്ടം പറക്കുമീ കുളിർകാറ്റിൽ നിഴലാട്ടം വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ പി മാധുരി
130 ഡാലിയാപ്പൂക്കളെ ചുംബിച്ചു നിഴലാട്ടം വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ പി സുശീല
131 ദേവദാസിയല്ല ഞാൻ നിഴലാട്ടം വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ എൽ ആർ ഈശ്വരി
132 യക്ഷഗാനം മുഴങ്ങി നിഴലാട്ടം വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ പി സുശീല
133 സ്വർഗ്ഗപുത്രീ നവരാത്രീ നിഴലാട്ടം വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
134 ഒരു പളുങ്കുപാത്രം നിശാഗന്ധി ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് ജി ദേവരാജൻ പി സുശീല
135 നിശാഗന്ധീ നിശാഗന്ധീ നിശാഗന്ധി ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
136 നീലവാനമേ നീലവാനമേ (സങ്കടം) നിശാഗന്ധി ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് ജി ദേവരാജൻ എസ് ജാനകി
137 നീലവാനമേ നീലവാനമേ (സന്തോഷം) നിശാഗന്ധി ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് ജി ദേവരാജൻ എസ് ജാനകി
138 പാതി വിരിഞ്ഞൊരു നിശാഗന്ധി ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
139 പൂവാലൻ കിളീ നിശാഗന്ധി ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് ജി ദേവരാജൻ എസ് ജാനകി
140 മണിവീണയാണു ഞാൻ നിശാഗന്ധി ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് ജി ദേവരാജൻ എസ് ജാനകി
141 ഒരു കൂട്ടം കടംകഥ ചൊല്ലാം പളുങ്കുപാത്രം തിക്കുറിശ്ശി സുകുമാരൻ നായർ വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി പി ലീല
142 കല്യാണം കല്യാണം പളുങ്കുപാത്രം തിക്കുറിശ്ശി സുകുമാരൻ നായർ വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി എസ് ജാനകി
143 കുടിലകുന്തളക്കെട്ടിൽ പളുങ്കുപാത്രം തിക്കുറിശ്ശി സുകുമാരൻ നായർ വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി സി ഒ ആന്റോ
144 കുണുങ്ങിക്കുണുങ്ങിനിന്നു ചിരിക്കും പളുങ്കുപാത്രം തിക്കുറിശ്ശി സുകുമാരൻ നായർ വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി എൽ ആർ ഈശ്വരി, കോറസ്
145 മനസ്സേ ഇളം മനസ്സേ പളുങ്കുപാത്രം തിക്കുറിശ്ശി സുകുമാരൻ നായർ വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി പി സുശീല
146 മാനേ പേടമാനേ പളുങ്കുപാത്രം തിക്കുറിശ്ശി സുകുമാരൻ നായർ വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി കെ ജെ യേശുദാസ്
147 കൈതപ്പൂ വിശറിയുമായ് പേൾ വ്യൂ വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്, പി മാധുരി
148 തങ്കത്താഴികക്കുടമല്ല പേൾ വ്യൂ വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
149 പുഷ്പവിമാനവും പേൾ വ്യൂ വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ മാലതി
150 യവനസുന്ദരീ സ്വീകരിക്കുകീ പേൾ വ്യൂ വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്, ബി വസന്ത
151 വിശുദ്ധനായ സെബസ്ത്യാനോസേ പേൾ വ്യൂ വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്, ബി വസന്ത
152 ആടാനുമറിയാം പ്രിയ യൂസഫലി കേച്ചേരി എം എസ് ബാബുരാജ് എസ് ജാനകി
153 കണ്ണിനു കണ്ണായ കണ്ണാ പ്രിയ യൂസഫലി കേച്ചേരി എം എസ് ബാബുരാജ് ലതാ രാജു
154 കണ്ണീരാലൊരു പുഴയുണ്ടാക്കി പ്രിയ യൂസഫലി കേച്ചേരി എം എസ് ബാബുരാജ് എസ് ജാനകി
155 കണ്ണൊന്നു തുറക്കൂ ദീപങ്ങളേ പ്രിയ യൂസഫലി കേച്ചേരി എം എസ് ബാബുരാജ് പി ലീല, എസ് ജാനകി
156 ബോംബെ ബോംബെ പ്രിയ യൂസഫലി കേച്ചേരി എം എസ് ബാബുരാജ് മഹേന്ദ്ര കപൂർ
157 വിണ്ണിലെ കാവിൽ പ്രിയ യൂസഫലി കേച്ചേരി എം എസ് ബാബുരാജ് എസ് ജാനകി
158 അഞ്ജലിപ്പൂ പൂ പൂ പൂ ഭീകര നിമിഷങ്ങൾ വയലാർ രാമവർമ്മ എം എസ് ബാബുരാജ് പി സുശീല
159 തുളസീദേവി തുളസീദേവി ഭീകര നിമിഷങ്ങൾ വയലാർ രാമവർമ്മ എം എസ് ബാബുരാജ് പി സുശീല
160 പിറന്നാള്‍ ഇന്നു പിറന്നാള്‍ ഭീകര നിമിഷങ്ങൾ വയലാർ രാമവർമ്മ എം എസ് ബാബുരാജ് എൽ ആർ ഈശ്വരി
161 വൈശാഖ പൂജയ്ക്ക് ഭീകര നിമിഷങ്ങൾ വയലാർ രാമവർമ്മ എം എസ് ബാബുരാജ് കെ ജെ യേശുദാസ്, എസ് ജാനകി
162 ഈ ലോകഗോളത്തിൽ മധുരഗീതങ്ങൾ വോളിയം 1 ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി കെ ജെ യേശുദാസ്
163 ഒരു കരിമൊട്ടിന്റെ മധുരഗീതങ്ങൾ വോളിയം 1 ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി കെ ജെ യേശുദാസ്
164 ഒരു മോഹലതികയിൽ മധുരഗീതങ്ങൾ വോളിയം 1 ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി കെ ജെ യേശുദാസ്
165 ഓണക്കോടിയുടുത്തു മാനം മധുരഗീതങ്ങൾ വോളിയം 1 ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി കെ ജെ യേശുദാസ്
166 കണികണ്ടുണരുവാൻ മധുരഗീതങ്ങൾ വോളിയം 1 ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി കെ ജെ യേശുദാസ്
167 കരളിൻ കിളിമരത്തിൽ മധുരഗീതങ്ങൾ വോളിയം 1 ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി കെ ജെ യേശുദാസ്
168 കരിനീലക്കണ്ണുള്ള പെണ്ണേ മധുരഗീതങ്ങൾ വോളിയം 1 ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി കെ ജെ യേശുദാസ്
169 കലയുടെ സർഗ്ഗമുഖങ്ങളൊരായിരം മധുരഗീതങ്ങൾ വോളിയം 1 ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി കെ ജെ യേശുദാസ്
170 കളിയാക്കുമ്പോൾ കരയും മധുരഗീതങ്ങൾ വോളിയം 1 ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി കെ ജെ യേശുദാസ്
171 തുയിലുണരൂ തുയിലുണരൂ മധുരഗീതങ്ങൾ വോളിയം 1 ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി കെ ജെ യേശുദാസ്
172 മതിലേഖ വീണ്ടും മറഞ്ഞു മധുരഗീതങ്ങൾ വോളിയം 1 ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി കെ ജെ യേശുദാസ്
173 മരതകപ്പട്ടുടുത്തു മധുരഗീതങ്ങൾ വോളിയം 1 ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി കെ ജെ യേശുദാസ്
174 ആതിരക്കുളിരുള്ള രാവിലിന്നൊരു മധുവിധു ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് എം ബി ശ്രീനിവാസൻ എസ് ജാനകി
175 ഉത്സവം മദിരോത്സവം മധുവിധു ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് എം ബി ശ്രീനിവാസൻ എൽ ആർ ഈശ്വരി
176 ഒരു മധുരസ്വപ്നമല്ലാ മധുവിധു ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് എം ബി ശ്രീനിവാസൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
177 യമുനാതീരവിഹാരീ മധുവിധു ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് എം ബി ശ്രീനിവാസൻ എസ് ജാനകി
178 രാവു മായും നിലാവു മായും മധുവിധു ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് എം ബി ശ്രീനിവാസൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
179 അനുരാഗം കണ്ണിൽ (F) മിണ്ടാപ്പെണ്ണ് യൂസഫലി കേച്ചേരി ജി ദേവരാജൻ പി സുശീല
180 അനുരാഗം കണ്ണിൽ മുളയ്ക്കും (M) മിണ്ടാപ്പെണ്ണ് യൂസഫലി കേച്ചേരി ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
181 അമ്പാടിപ്പൈതലേ മിണ്ടാപ്പെണ്ണ് യൂസഫലി കേച്ചേരി ജി ദേവരാജൻ എസ് ജാനകി
182 ഇണക്കിളീ ഇണക്കിളീ മിണ്ടാപ്പെണ്ണ് യൂസഫലി കേച്ചേരി ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
183 കണ്ടാൽ നല്ലൊരു പെണ്ണാണ് മിണ്ടാപ്പെണ്ണ് യൂസഫലി കേച്ചേരി ജി ദേവരാജൻ പി ലീല, കോറസ്
184 പൂമണിമാരന്റെ കോവിലിൽ മിണ്ടാപ്പെണ്ണ് യൂസഫലി കേച്ചേരി ജി ദേവരാജൻ എസ് ജാനകി
185 പ്രേമമെന്നാൽ കരളും കരളും മിണ്ടാപ്പെണ്ണ് യൂസഫലി കേച്ചേരി ജി ദേവരാജൻ സി ഒ ആന്റോ, എൽ ആർ ഈശ്വരി
186 ഉണരൂ വേഗം നീ മൂടൽമഞ്ഞ് പി ഭാസ്ക്കരൻ ഉഷ ഖന്ന എസ് ജാനകി
187 കവിളിലെന്തേ കുങ്കുമം മൂടൽമഞ്ഞ് പി ഭാസ്ക്കരൻ ഉഷ ഖന്ന ബി വസന്ത, കോറസ്
188 നീ മധു പകരൂ മലർ ചൊരിയൂ മൂടൽമഞ്ഞ് പി ഭാസ്ക്കരൻ ഉഷ ഖന്ന കെ ജെ യേശുദാസ്
189 മാനസ മണിവേണുവിൽ മൂടൽമഞ്ഞ് പി ഭാസ്ക്കരൻ ഉഷ ഖന്ന എസ് ജാനകി
190 മുകിലേ വിണ്ണിലായാലും മൂടൽമഞ്ഞ് പി ഭാസ്ക്കരൻ ഉഷ ഖന്ന എസ് ജാനകി
191 ഓരോ തീവെടിയുണ്ടയ്ക്കും രക്തപുഷ്പം ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി എം കെ അർജ്ജുനൻ സി ഒ ആന്റോ, പി ലീല, കോറസ്
192 കാശിത്തെറ്റിപ്പൂവിനൊരു രക്തപുഷ്പം ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി എം കെ അർജ്ജുനൻ എസ് ജാനകി, കോറസ്
193 തക്കാളിപ്പഴക്കവിളിൽ ഒരു താമരമുത്തം രക്തപുഷ്പം ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി എം കെ അർജ്ജുനൻ കെ ജെ യേശുദാസ്, പി മാധുരി
194 നീലക്കുട നിവർത്തീ വാനം രക്തപുഷ്പം ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി എം കെ അർജ്ജുനൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
195 മലരമ്പനറിഞ്ഞില്ലാ മധുമാസമറിഞ്ഞില്ലാ രക്തപുഷ്പം ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി എം കെ അർജ്ജുനൻ എസ് ജാനകി, പി ജയചന്ദ്രൻ
196 വരൂ വരൂ പനിനീരു തരൂ രക്തപുഷ്പം ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി എം കെ അർജ്ജുനൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
197 സിന്ദൂരപ്പൊട്ടു തൊട്ട് രക്തപുഷ്പം ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി എം കെ അർജ്ജുനൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
198 ഒരു രൂപാ നോട്ടു കൊടുത്താൽ ലോട്ടറി ടിക്കറ്റ് ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി അടൂർ ഭാസി
199 ഓരോ കനവിലും ലോട്ടറി ടിക്കറ്റ് ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി പി ലീല
200 കാവ്യനർത്തകി ലോട്ടറി ടിക്കറ്റ് ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി കെ ജെ യേശുദാസ്, പി ലീല
201 കുംഭമാസ നിലാവു പോലെ ലോട്ടറി ടിക്കറ്റ് ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി കെ ജെ യേശുദാസ്
202 പൂമിഴിയാൽ പുഷ്പാഭിഷേകം ലോട്ടറി ടിക്കറ്റ് ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി കെ ജെ യേശുദാസ്
203 മനോഹരീ നിൻ മനോരഥത്തിൽ ലോട്ടറി ടിക്കറ്റ് ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി കെ ജെ യേശുദാസ്
204 ഈ യുഗം കലിയുഗം വാഴ്‌വേ മായം വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
205 കല്യാണസൗഗന്ധിക പൂങ്കാവനത്തിലൊരു വാഴ്‌വേ മായം വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ പി സുശീല
206 കാറ്റും പോയ് മഴക്കാറും പോയ് വാഴ്‌വേ മായം വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ പി മാധുരി
207 ചലനം ചലനം ചലനം വാഴ്‌വേ മായം വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
208 ഭഗവാനൊരു കുറവനായി വാഴ്‌വേ മായം വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ പി ലീല
209 സീതാദേവി സ്വയംവരം ചെയ്തൊരു വാഴ്‌വേ മായം വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ പി ജയചന്ദ്രൻ, പി സുശീല
210 ചുംബിക്കാനൊരു ശലഭമുണ്ടെങ്കിലേ വിവാഹം സ്വർഗ്ഗത്തിൽ വയലാർ രാമവർമ്മ എം എസ് ബാബുരാജ് എസ് ജാനകി
211 പ്രവാചകന്മാർ മരിച്ചൂ വിവാഹം സ്വർഗ്ഗത്തിൽ വയലാർ രാമവർമ്മ എം എസ് ബാബുരാജ് കെ ജെ യേശുദാസ്
212 പ്രവാഹിനീ പ്രവാഹിനീ വിവാഹം സ്വർഗ്ഗത്തിൽ വയലാർ രാമവർമ്മ എം എസ് ബാബുരാജ് കെ ജെ യേശുദാസ്
213 മുറുക്കാൻ ചെല്ലം വിവാഹം സ്വർഗ്ഗത്തിൽ വയലാർ രാമവർമ്മ എം എസ് ബാബുരാജ് പി സുശീല
214 അരയന്നമേ ഇണയരയന്നമേ വിവാഹിത വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
215 ദേവലോക രഥവുമായ് വിവാഹിത വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
216 പച്ചമലയിൽ പവിഴമലയിൽ (സങ്കടം) വിവാഹിത വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ പി സുശീല
217 പച്ചമലയിൽ പവിഴമലയിൽ (സന്തോഷം) വിവാഹിത വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ പി സുശീല
218 മായാജാലകവാതിൽ തുറക്കും വിവാഹിത വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
219 വസന്തത്തിന്‍ മകളല്ലോ മുല്ലവള്ളീ വിവാഹിത വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്, പി സുശീല
220 വസന്തത്തിൻ മകളല്ലോ വിവാഹിത വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്, പി മാധുരി
221 സുമംഗലീ നീയോർമ്മിക്കുമോ വിവാഹിത വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
222 ഉന്മാദിനികൾ ശബരിമല ശ്രീ ധർമ്മശാസ്താ വയലാർ രാമവർമ്മ വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി പി ലീല
223 ഞാറ്റുവേലയ്ക്കു ഞാൻ നട്ട പിച്ചകം ശബരിമല ശ്രീ ധർമ്മശാസ്താ വയലാർ രാമവർമ്മ വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി പി സുശീലാദേവി
224 പാർവണേന്ദു ചൂഡൻ ശബരിമല ശ്രീ ധർമ്മശാസ്താ പി ഭാസ്ക്കരൻ വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി പി ലീല
225 ഹരിശ്രീയെന്നാദ്യമായ് ശബരിമല ശ്രീ ധർമ്മശാസ്താ വയലാർ രാമവർമ്മ വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി നാണു
226 ഹേമാംബരാഡംബരീ ശബരിമല ശ്രീ ധർമ്മശാസ്താ വയലാർ രാമവർമ്മ വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി പി ലീല
227 ആരു പറഞ്ഞൂ ആരു പറഞ്ഞൂ സരസ്വതി തിക്കുറിശ്ശി സുകുമാരൻ നായർ എം എസ് ബാബുരാജ് എസ് ജാനകി
228 എത്ര തന്നെ ചോദിച്ചാലും സരസ്വതി തിക്കുറിശ്ശി സുകുമാരൻ നായർ എം എസ് ബാബുരാജ് പി ലീല
229 ഓം ഹരിശ്രീഗണപതയേ സരസ്വതി തിക്കുറിശ്ശി സുകുമാരൻ നായർ എം എസ് ബാബുരാജ് കെ ജെ യേശുദാസ്, കോറസ്
230 നീയൊരു രാജാവ് സരസ്വതി തിക്കുറിശ്ശി സുകുമാരൻ നായർ എം എസ് ബാബുരാജ് സി ഒ ആന്റോ, സീറോ ബാബു
231 പെണ്ണു വരുന്നേ സരസ്വതി തിക്കുറിശ്ശി സുകുമാരൻ നായർ എം എസ് ബാബുരാജ് എൽ ആർ ഈശ്വരി
232 മധുരപ്പതിനേഴ് സരസ്വതി തിക്കുറിശ്ശി സുകുമാരൻ നായർ എം എസ് ബാബുരാജ് എൽ ആർ ഈശ്വരി
233 മരതകമണിവ൪ണ്ണാ സരസ്വതി തിക്കുറിശ്ശി സുകുമാരൻ നായർ എം എസ് ബാബുരാജ് എസ് ജാനകി
234 യാകുന്ദേന്ദു തുഷാരഹാര സരസ്വതി എം എസ് ബാബുരാജ് എസ് ജാനകി
235 അമ്പലവെളിയിലൊരാൽത്തറയിൽ സ്ത്രീ പി ഭാസ്ക്കരൻ വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി എസ് ജാനകി
236 ഇന്നലെ നീയൊരു സുന്ദര (F) സ്ത്രീ പി ഭാസ്ക്കരൻ വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി എസ് ജാനകി
237 ഇന്നലെ നീയൊരു സുന്ദര (M) സ്ത്രീ പി ഭാസ്ക്കരൻ വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി കെ ജെ യേശുദാസ്
238 കവിത പാടിയ രാക്കുയിലിൻ സ്ത്രീ പി ഭാസ്ക്കരൻ വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി എസ് ജാനകി
239 ജന്മം നൽകീ - പാവന ജീവന സ്ത്രീ പി ഭാസ്ക്കരൻ വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി കെ ജെ യേശുദാസ്
240 ജന്മം നൽകീ പാവന സ്ത്രീ പി ഭാസ്ക്കരൻ വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി കെ ജെ യേശുദാസ്
241 അക്കുത്തിക്കുത്താനവരമ്പേൽ സ്വപ്നങ്ങൾ വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ രേണുക, കോറസ്
242 ഉറങ്ങിയാലും സ്വപ്നങ്ങൾ സ്വപ്നങ്ങൾ വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ പി മാധുരി
243 കളിമൺ കുടിലിലിരുന്ന് സ്വപ്നങ്ങൾ വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ പി സുശീല
244 തിരുമയിൽ പീലി സ്വപ്നങ്ങൾ വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ പി ലീല, ലതാ രാജു
245 തിരുമയിൽപ്പീലി (pathos) സ്വപ്നങ്ങൾ വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ പി ലീല, ലതാ രാജു
246 പിച്ചളപ്പാൽക്കുടം കൊണ്ടു നടക്കും സ്വപ്നങ്ങൾ വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
247 പൂജ പൂജ സ്വപ്നങ്ങൾ വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ പി സുശീല
248 മദിരാക്ഷി നിൻ മൃദുലാധരങ്ങൾ സ്വപ്നങ്ങൾ വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്, പി മാധുരി
249 അലയുകയായ് നീയിരുളിൽ സർവ്വേക്കല്ല് - നാടകം ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് ജി ദേവരാജൻ
250 ഈ മണ്ണിൽ വീണ സർവ്വേക്കല്ല് - നാടകം ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് ജി ദേവരാജൻ
251 ഒരു ദന്തഗോപുരത്തിൻ സർവ്വേക്കല്ല് - നാടകം ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് ജി ദേവരാജൻ
252 ഒരു മലർമാലയുമായി സർവ്വേക്കല്ല് - നാടകം ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് ജി ദേവരാജൻ
253 ഓടക്കുഴലുമായ് സർവ്വേക്കല്ല് - നാടകം ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് ജി ദേവരാജൻ കെ പി എ സി സുലോചന
254 ഓണപ്പൂവിളിയിൽ സർവ്വേക്കല്ല് - നാടകം ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് ജി ദേവരാജൻ
255 കാണാൻ കൊതിച്ചു കാത്തിരുന്ന സർവ്വേക്കല്ല് - നാടകം ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് ജി ദേവരാജൻ
256 കുഞ്ഞിക്കാറ്റേ കുഞ്ഞിക്കാറ്റേ സർവ്വേക്കല്ല് - നാടകം ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് ജി ദേവരാജൻ കവിയൂർ രേവമ്മ
257 പഞ്ചാരപ്പാട്ടു പാടും സർവ്വേക്കല്ല് - നാടകം ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് ജി ദേവരാജൻ കെ എസ് ജോർജ്
258 പിരിയൂ സഖീ നിൻ സർവ്വേക്കല്ല് - നാടകം ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് ജി ദേവരാജൻ
259 പുലരി വരും സർവ്വേക്കല്ല് - നാടകം ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് ജി ദേവരാജൻ
260 പൊന്നിലഞ്ഞി പൂ പെറുക്കാൻ സർവ്വേക്കല്ല് - നാടകം ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് ജി ദേവരാജൻ
261 മണ്ണിൽ ഈ നല്ല മണ്ണിൽ സർവ്വേക്കല്ല് - നാടകം ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് ജി ദേവരാജൻ
262 മാനം തെളിഞ്ഞല്ലോ സർവ്വേക്കല്ല് - നാടകം ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് ജി ദേവരാജൻ
263 മാരിവില്ലിൻ തെന്മലരേ സർവ്വേക്കല്ല് - നാടകം ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് ജി ദേവരാജൻ
264 വള്ളിക്കുടിലിന്നുള്ളിരിക്കും സർവ്വേക്കല്ല് - നാടകം ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് ജി ദേവരാജൻ കെ എസ് ജോർജ്, കെ പി എ സി സുലോചന
265 വാടിക്കരിയും ചെറുതൈകളെ സർവ്വേക്കല്ല് - നാടകം ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് ജി ദേവരാജൻ