എഴുതാത്ത കഥ

Released
Ezhuthatha Katha
തിരക്കഥ: 
സംവിധാനം: 
നിർമ്മാണം: 
Runtime: 
153മിനിട്ടുകൾ
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Thursday, 21 May, 1970