ഇന്നലെ നീയൊരു സുന്ദര (F)

ഇന്നലെ നീയൊരു സുന്ദരരാഗമായെൻ
പൊന്നോടക്കുഴലിൽ വന്നൊളിച്ചിരുന്നു
മാമകകരാംഗുലീ ചുംബനലഹരിയിൽ
പ്രേമസംഗീതമായ് നീ പുറത്തുവന്നു
ഇന്നലെ നീയൊരു സുന്ദരരാഗമായെൻ
പൊന്നോടക്കുഴലിൽ വന്നൊളിച്ചിരുന്നു

മാനത്തെ മട്ടുപ്പാവിൽ താരകാനാരിമാരാ-
ഗാനനിർഝരി കേട്ടു തരിച്ചുനിന്നു
നീലമാമരങ്ങളിൽ ചാരിനിന്നിളം തെന്നൽ
താളമടിക്കാൻപോലും മറന്നുപോയി
ഇന്നലെ നീയൊരു സുന്ദരരാഗമായെൻ
പൊന്നോടക്കുഴലിൽ വന്നൊളിച്ചിരുന്നു

ഇന്നലെയൊരു നവവാസരസ്വപ്നമായ് നീ
എൻ മനോമുകുരത്തിൽ വിരുന്നു വന്നു
ചൈത്രസുഗന്ധത്തിന്റെ താലവൃന്ദത്തിൻ കീഴിൽ
മദ്ധ്യാഹ്നമനോഹരി മയങ്ങിടുമ്പോൾ
മുന്തിരിക്കുലകളാൽ നൂപുരമണിഞ്ഞെത്തും
സുന്ദരവസന്തശ്രീയെന്നപോലെ
മുഗ്ദ്ധാനുരാഗത്തിന്റെ പാനഭാജനം നീട്ടി
നൃത്തവിലാസിനി നീ അരികിൽ വന്നൂ
ഇന്നലെ നീയൊരു സുന്ദരരാഗമായെൻ
പൊന്നോടക്കുഴലിൽ വന്നൊളിച്ചിരുന്നു

നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
5.5
Average: 5.5 (2 votes)
Innale neeyoru (F)

Additional Info