നീലക്കുട നിവർത്തീ വാനം

നീലക്കുട നിവര്‍ത്തീ വാനം എനിയ്ക്കുവേണ്ടി
നീളേ പൂ നിരത്തി ഭൂമി എനിയ്ക്കുവേണ്ടി - ഭൂമി
എനിയ്ക്കുവേണ്ടി
നീലക്കുട നിവര്‍ത്തീ വാനം എനിയ്ക്കുവേണ്ടി

രാഗമാലിക പാടിത്തരുന്നു രാവായാല്‍ രാക്കിളികള്‍
പള്ളിമഞ്ചത്തേരു തരുന്നു പവിഴമല്ലി തെന്നല്‍
എല്ലാം - എല്ലാം - എല്ലാം എല്ലാം 
എല്ലാമെല്ലാമെനിയ്ക്കുവേണ്ടി - എനിയ്ക്കുവേണ്ടി
(നീലക്കുട..)

സ്വര്‍ണ്ണദീപിക കാട്ടിത്തരുന്നു സ്വര്‍ണ്ണമല്ലിപ്പൂക്കള്‍
രംഗവേദിയൊരുക്കി വിളിപ്പൂ രത്നശൈലകരങ്ങള്‍
എല്ലാം - എല്ലാം - എല്ലാം എല്ലാം 
എല്ലാമെല്ലാമെനിയ്ക്കുവേണ്ടി - എനിയ്ക്കുവേണ്ടി

നീലക്കുട നിവര്‍ത്തീ വാനം എനിയ്ക്കുവേണ്ടി
നീളേ പൂ നിരത്തി ഭൂമി എനിയ്ക്കുവേണ്ടി - ഭൂമി
എനിയ്ക്കുവേണ്ടി
 

 

നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
6
Average: 6 (1 vote)
Neelakkuda nivarthi

Additional Info

അനുബന്ധവർത്തമാനം