പൂജ പൂജ

പൂജ പൂജ
ഭൂമിയും മാനവും
പൂകൊണ്ടു മൂടുന്ന
പൂജ - സൗന്ദര്യ പൂജ
(പൂജ..)

വർണ്ണപുഷ്പാംബരം അരയ്ക്കു ചുറ്റിയ
വെളിച്ചമേ - വരൂ വെളിച്ചമേ
തങ്കവളയിട്ട കയ്യുകൾ കൊണ്ടു നീ
തൊടുന്നതെല്ലാം പൊന്ന്
പൊന്ന് പൊന്ന് പൊന്ന്
(പൂജ..)

പോയ തൃക്കണ്ണുകൾ തിരിച്ചു കിട്ടിയ
പ്രപഞ്ചമേ - പ്രിയ പ്രപഞ്ചമേ
പൂത്തു കതിരിട്ട മാറോടു ചേർത്തു നീ
പുണർന്നതെല്ലാം മുത്ത്
മുത്ത് മുത്ത് മുത്ത്
(പൂജ..)

നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
0
No votes yet
Pooja

Additional Info

അനുബന്ധവർത്തമാനം