ഉറങ്ങിയാലും സ്വപ്നങ്ങൾ

ഉറങ്ങിയാലും സ്വപ്നങ്ങൾ
ഉണർന്നാലും സ്വപ്നങ്ങൾ
ഉടലോടെ സ്വർഗ്ഗത്തിലേയ്ക്കവയുടെ ചിറകിൽ
ഞാനുയരും 
(ഉറങ്ങിയാലും..)

നക്ഷത്രപ്പൂമരം പൂക്കും നാട്ടിൽ
ലജ്ജാവതീ നദിക്കരയിൽ
എന്നോടൊരുമിച്ചെല്ലാ നേരവും
എൻ പ്രിയനുണ്ടാവും
എൻ പ്രിയനുണ്ടാവും
(ഉറങ്ങിയാലും...)

വെൺമേഘ വിശറികൾ വീശും കാറ്റിൽ
വൃന്ദാവനങ്ങൾക്കരികിൽ
എന്നംഗങ്ങളെ ലഹരിയിൽ മുക്കാൻ
എൻ പ്രിയനുണ്ടാവും
എൻ പ്രിയനുണ്ടാവും
(ഉറങ്ങിയാലും...)
 

നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
0
No votes yet
Urangiyaalum swapnangal

Additional Info