തുറക്കാത്ത വാതിൽ

Thurakkaatha vaathil
സംവിധാനം: 
നിർമ്മാണം: 
Runtime: 
143മിനിട്ടുകൾ
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Saturday, 15 August, 1970