ആ ചിത്രശലഭം പറന്നോട്ടേ

Aa Chithrashalabham Parannotte
സംവിധാനം: 
നിർമ്മാണം: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Thursday, 29 October, 1970