ലോട്ടറി ടിക്കറ്റ്

Lottery ticket
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 27 November, 1970