കണ്ടാറക്കട്ടുമ്മേല്‍

കണ്ടാറക്കട്ടുമ്മേല്‍ വെണ്ടാരലാശാവേ
തന്നതിലുണ്ടാനെ ഒരുത്തി 
കണ്ണിലുദിച്ച കമര്‍ പോല്‍ മുഖം കത്തി
ലെങ്കി മറിന്താനേ - ലെങ്കി മറിന്താനേ 

വണ്ടിറകൊത്തെ കറുപ്പ് മുടിക്കെട്ടും 
വില്ലിള കൊല്പ്പാനെ തിലകം 
വാര്‍ച്ചാ മുഖം മൂക്കും പോര്‍ പവിഴച്ചുണ്ടും 
കാറക്കഴുത്താണേ - കാറക്കഴുത്താണേ 

കിണ്ടി കിലാശം ഇരിപ്പൂ നല്‍ ചെപ്പുമാ 
തിപ്പോയുറപ്പാണേ നല്‍ കുഞ്ഞി-
ക്കിണ്ണമോ കണ്ണാടി കട്ടി മഷിയിട്ട 
വട്ട മുലയാണേ  - വട്ട മുലയാണേ 

കടകി മണത്തെ സമയത്തില്‍ 
ഉടനവനെത്തി മനസ്സുള്ളില്‍ 
സരസിജ മുത്തേ മധുരത്തേന്‍
ഹുസനുള്‍ ജമാലാ - അവളുടെ 
തരമഹദൊക്കെ മറന്നീടും 
എനതുടെ ഹാലാല്‍ 

തടുകവഹതായുടയോനെ 
ഒടുവിലൊരിക്കല്‍ അവളില്‍ എന്‍ 
മഹതൊരുമിക്കാന്‍ വിധിയെങ്കില്‍ 
അമയണി പാര്‍ത്തോ - ഒരുവരും 
കനിയവളൊപ്പം അണയാമല്‍
കരുതി നീ കാത്തോ 

മടവിയിവള്‍‍ക്കുള്‍ കിടത്തവും 
വടിവ് നളര്‍ത്തീട്ടെനൈ മാനം 
മദനമദിച്ചിതടക്കിത്താ 
എനൈ റഹ്മാനെ - കരുതിയ 
മധുരക മുത്തോടടുപ്പിക്കീ 
തിരുസുബഹാനെ 

കടകി മണത്തെ സമയത്തില്‍ 
ഉടനവനെത്തി മനസ്സുള്ളില്‍ 
സരസിജ മുത്തേ മധുരത്തേന്‍ 
ഹുസനുള്‍ ജമാലാ - അവളുടെ 
തരമഹദൊക്കെ മറന്നീടും 
എനതുടെ ഹാലാല്‍

നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
0
No votes yet
Kandarakkattummel

Additional Info

Year: 
1970

അനുബന്ധവർത്തമാനം