മാവേലി വാണൊരു കാലം

മാവേലി വാണൊരു കാലം
മറക്കുകില്ലാ - മറക്കുകില്ലാ
മറക്കുകില്ലാ മലയാളം
(മാവേലി..)

കള്ളമില്ലാ ചതിയില്ലാ
കണ്ണുനീരില്ലാ (2) - അന്നു
കനകം മൂലം കാമിനി മൂലം 
കലഹങ്ങളുമില്ലാ - കലഹങ്ങളുമില്ലാ 
(മാവേലി..)

മത്സരത്തിൽ മന്ത്രം ചൊല്ലും
മതങ്ങളന്നില്ലാ (2)
കക്ഷിരാഷ്ട്രീയ കലാപമില്ലാ
കത്തിയേറില്ലാ - കത്തിയേറില്ലാ 
(മാവേലി..)

ധനവും ധാന്യവുമൊരുപോലേ
മനുഷ്യരൊരു പോലേ (2) - അന്ന്
പൊന്നു കായ്ക്കും കേരളത്തില്‍
എന്നും തിരുവോണം - എന്നും തിരുവോണം 

മാവേലി വാണൊരു കാലം
മറക്കുകില്ലാ - മറക്കുകില്ലാ
മറക്കുകില്ലാ മലയാളം

നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
0
No votes yet
Maveli vanoru kaalam

Additional Info