1967 ലെ ഗാനങ്ങൾ

Sl No. ഗാനം ചിത്രം/ആൽബം രചന സംഗീതം ആലാപനം
1 പാടുവാൻ മോഹം Chitramela Sreekumaran Thampi G Devarajan K J Yesudas
2 അഗ്നിനക്ഷത്രമേ പിന്നെയുമെന്തിനീ അഗ്നിപുത്രി വയലാർ രാമവർമ്മ എം എസ് ബാബുരാജ് പി സുശീല
3 ആകാശത്തിലെ നന്ദിനിപ്പശുവിന് അഗ്നിപുത്രി വയലാർ രാമവർമ്മ എം എസ് ബാബുരാജ് പി സുശീല
4 ഇനിയും പുഴയൊഴുകും അഗ്നിപുത്രി വയലാർ രാമവർമ്മ എം എസ് ബാബുരാജ് പി ജയചന്ദ്രൻ
5 കണ്ണു തുറക്കാത്ത ദൈവങ്ങളേ അഗ്നിപുത്രി വയലാർ രാമവർമ്മ എം എസ് ബാബുരാജ് പി സുശീല
6 കിളികിളിപ്പരുന്തിന് കൃഷ്ണപ്പരുന്തിന് അഗ്നിപുത്രി വയലാർ രാമവർമ്മ എം എസ് ബാബുരാജ് പി സുശീല
7 രാജീവലോചനേ രാധേ അഗ്നിപുത്രി വയലാർ രാമവർമ്മ എം എസ് ബാബുരാജ് പി ജയചന്ദ്രൻ
8 ഇന്നലെ മയങ്ങുമ്പോൾ അന്വേഷിച്ചു കണ്ടെത്തിയില്ല പി ഭാസ്ക്കരൻ എം എസ് ബാബുരാജ് കെ ജെ യേശുദാസ്
9 കവിളത്തെ കണ്ണീർ കണ്ടു അന്വേഷിച്ചു കണ്ടെത്തിയില്ല പി ഭാസ്ക്കരൻ എം എസ് ബാബുരാജ് എസ് ജാനകി
10 താമരക്കുമ്പിളല്ലോ മമഹൃദയം അന്വേഷിച്ചു കണ്ടെത്തിയില്ല പി ഭാസ്ക്കരൻ എം എസ് ബാബുരാജ് എസ് ജാനകി
11 പാവനനാം ആട്ടിടയാ‍ പാത കാട്ടുക നാഥാ അന്വേഷിച്ചു കണ്ടെത്തിയില്ല പി ഭാസ്ക്കരൻ എം എസ് ബാബുരാജ് ബി വസന്ത, എസ് ജാനകി
12 മുറിവാലൻ കുരങ്ങച്ചൻ അന്വേഷിച്ചു കണ്ടെത്തിയില്ല പി ഭാസ്ക്കരൻ എം എസ് ബാബുരാജ് എസ് ജാനകി
13 ഓർമ്മകളേ ഓർമ്മകളേ അരക്കില്ലം വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ പി ബി ശ്രീനിവാസ്, എസ് ജാനകി
14 കാതരമിഴി കാതരമിഴി അരക്കില്ലം വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ പി ലീല
15 ചിത്രശലഭമേ ചിത്രശലഭമേ അരക്കില്ലം വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ എൽ ആർ ഈശ്വരി
16 മയിലാടും മതിലകത്ത് അരക്കില്ലം വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ പി സുശീല
17 വിരഹിണീ വിരഹിണീ അരക്കില്ലം വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
18 ആരിയങ്കാവിലൊരാട്ടിടയൻ അവൾ വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ എസ് ജാനകി
19 ഇന്നല്ലോ കാമദേവനു അവൾ വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ പി സുശീല, എസ് ജാനകി
20 കരകാണാകായലിലെ അവൾ വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ സീറോ ബാബു
21 പ്രേമകവിതകളേ അവൾ വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ പി സുശീല
22 മൃണാളിനീ മൃണാളിനീ അവൾ വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
23 ഉദയഗിരി ചുവന്നു അശ്വമേധം വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ പി സുശീല
24 ഏഴു സുന്ദരരാത്രികൾ അശ്വമേധം വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ പി സുശീല
25 ഒരിടത്തു ജനനം ഒരിടത്തു മരണം അശ്വമേധം വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
26 കറുത്തചക്രവാള മതിലുകൾ അശ്വമേധം വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ പി സുശീല
27 തെക്കുംകൂറടിയാത്തി അശ്വമേധം വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ ബി വസന്ത
28 അമ്പിളിയേ അരികിലൊന്നു വരാമോ ഇന്ദുലേഖ പാപ്പനംകോട് ലക്ഷ്മണൻ വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി കമുകറ പുരുഷോത്തമൻ, പി ലീല
29 കണ്ണീരു തോരാതെ ഇന്ദുലേഖ പാപ്പനംകോട് ലക്ഷ്മണൻ വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി കൊച്ചിൻ അമ്മിണി
30 കണ്ണെത്താദൂരെ കദളീവനത്തിൽ ഇന്ദുലേഖ പാപ്പനംകോട് ലക്ഷ്മണൻ വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി പി ലീല
31 നാളെ വരുന്നു തോഴി ഇന്ദുലേഖ പാപ്പനംകോട് ലക്ഷ്മണൻ വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി പി ലീല
32 നിമിഷം മാത്രം മനുജാ നിന്നുടെ ഇന്ദുലേഖ പാപ്പനംകോട് ലക്ഷ്മണൻ വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി പി എം ഗംഗാധരൻ
33 പൂത്താലിയുണ്ടോ കിനാവേ ഇന്ദുലേഖ പാപ്പനംകോട് ലക്ഷ്മണൻ വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി കമുകറ പുരുഷോത്തമൻ, കൊച്ചിൻ അമ്മിണി
34 മാനസം തിരയുന്നതാരേ ഇന്ദുലേഖ പാപ്പനംകോട് ലക്ഷ്മണൻ വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി കമുകറ പുരുഷോത്തമൻ, പി ലീല
35 വരിവണ്ടേ നീ മയങ്ങി വീണു ഇന്ദുലേഖ പാപ്പനംകോട് ലക്ഷ്മണൻ വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി കമുകറ പുരുഷോത്തമൻ
36 വഴിത്താര മാറിയില്ല ഇന്ദുലേഖ പാപ്പനംകോട് ലക്ഷ്മണൻ വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി പി എം ഗംഗാധരൻ
37 സൽക്കലാദേവി തൻ ഇന്ദുലേഖ പാപ്പനംകോട് ലക്ഷ്മണൻ വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി കമുകറ പുരുഷോത്തമൻ, കൊച്ചിൻ അമ്മിണി, പി എം ഗംഗാധരൻ
38 അമ്പാടിക്കണ്ണനു മാമ്പഴം ഇരുട്ടിന്റെ ആത്മാവ് പി ഭാസ്ക്കരൻ എം എസ് ബാബുരാജ് എസ് ജാനകി
39 ഇരുകണ്ണീർത്തുള്ളികൾ ഇരുട്ടിന്റെ ആത്മാവ് പി ഭാസ്ക്കരൻ എം എസ് ബാബുരാജ് എസ് ജാനകി
40 ഈറനുടുത്തും കൊണ്ടംബരം ചുറ്റുന്ന ഇരുട്ടിന്റെ ആത്മാവ് പി ഭാസ്ക്കരൻ എം എസ് ബാബുരാജ് എസ് ജാനകി
41 വാകച്ചാർത്തു കഴിഞ്ഞൊരു ഇരുട്ടിന്റെ ആത്മാവ് പി ഭാസ്ക്കരൻ എം എസ് ബാബുരാജ് എസ് ജാനകി
42 അനുരാഗഗാനം പോലെ ഉദ്യോഗസ്ഥ യൂസഫലി കേച്ചേരി എം എസ് ബാബുരാജ് പി ജയചന്ദ്രൻ
43 എഴുതിയതാരാണു സുജാതാ ഉദ്യോഗസ്ഥ യൂസഫലി കേച്ചേരി എം എസ് ബാബുരാജ് കെ ജെ യേശുദാസ്, എസ് ജാനകി
44 കളിചിരി മാറാത്ത പെണ്ണേ ഉദ്യോഗസ്ഥ യൂസഫലി കേച്ചേരി എം എസ് ബാബുരാജ് കെ ജെ യേശുദാസ്
45 തങ്കം വേഗമുറങ്ങിയാലായിരം ഉദ്യോഗസ്ഥ യൂസഫലി കേച്ചേരി എം എസ് ബാബുരാജ് എസ് ജാനകി
46 മാൻ‌കിടാവിനെ മാറിലേന്തുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥ യൂസഫലി കേച്ചേരി എം എസ് ബാബുരാജ് എസ് ജാനകി
47 ശരണം നിൻ ചരണം മുരാരെ ഉദ്യോഗസ്ഥ യൂസഫലി കേച്ചേരി എം എസ് ബാബുരാജ് എസ് ജാനകി
48 കസ്തൂരിമുല്ലതൻ കല്യാണമാല എൻ ജി ഒ പി ഭാസ്ക്കരൻ ബി എ ചിദംബരനാഥ് പി സുശീല
49 കാണാനഴകുള്ളൊരു തരുണൻ എൻ ജി ഒ പി ഭാസ്ക്കരൻ ബി എ ചിദംബരനാഥ് കെ ജെ യേശുദാസ്, എസ് ജാനകി
50 കേശപാശധൃത എൻ ജി ഒ പരമ്പരാഗതം ബി എ ചിദംബരനാഥ് പി ലീല
51 തൊട്ടിലിൽ എന്റെ തൊട്ടിലിൽ എൻ ജി ഒ പി ഭാസ്ക്കരൻ ബി എ ചിദംബരനാഥ് പി സുശീല
52 പാമ്പിനെ പേടിച്ച് പാടത്തിറങ്ങൂല്ലാ എൻ ജി ഒ പി ഭാസ്ക്കരൻ ബി എ ചിദംബരനാഥ് സീറോ ബാബു , ലത രാജു
53 അജ്ഞാതസഖീ ആത്മസഖീ ഒള്ളതുമതി വയലാർ രാമവർമ്മ എൽ പി ആർ വർമ്മ കെ ജെ യേശുദാസ്
54 ഈ വല്ലിയിൽ നിന്നു ചെമ്മേ ഒള്ളതുമതി കുമാരനാശാൻ എൽ പി ആർ വർമ്മ എ പി കോമള, രേണുക
55 ഉണ്ണി വിരിഞ്ഞിടും ഒള്ളതുമതി ഡോ.എസ് കെ നായർ എൽ പി ആർ വർമ്മ കമുകറ പുരുഷോത്തമൻ
56 മാരൻ വരുന്നെന്ന് കേട്ടപ്പോൾ ഒള്ളതുമതി രാമചന്ദ്രൻ എൽ പി ആർ വർമ്മ പി ലീല, ബി വസന്ത
57 ശങ്കുപ്പിള്ള കണ്ണിറുക്കുമ്പോൾ ഒള്ളതുമതി തിക്കുറിശ്ശി സുകുമാരൻ നായർ എൽ പി ആർ വർമ്മ ശരത് ചന്ദ്രൻ
58 സന്താപമിന്നു നാട്ടാര്‍ക്കു ഒള്ളതുമതി ഡോ.എസ് കെ നായർ എൽ പി ആർ വർമ്മ കമുകറ പുരുഷോത്തമൻ
59 അനന്തശയനാ കദീജ യൂസഫലി കേച്ചേരി എം എസ് ബാബുരാജ് എസ് ജാനകി, ബി വസന്ത
60 കണ്മുന നീട്ടി മൊഞ്ചും കാട്ടി കദീജ യൂസഫലി കേച്ചേരി എം എസ് ബാബുരാജ് എൽ ആർ ഈശ്വരി, കോറസ്
61 കദീജേ കദീജേ കദീജ യൂസഫലി കേച്ചേരി എം എസ് ബാബുരാജ് പി തങ്കം
62 കരളിൽ വിരിഞ്ഞ റോജാ കദീജ യൂസഫലി കേച്ചേരി എം എസ് ബാബുരാജ് എസ് ജാനകി
63 കസവിന്റെ തട്ടമിട്ട് കദീജ യൂസഫലി കേച്ചേരി എം എസ് ബാബുരാജ് ബി വസന്ത
64 ചക്കരവാക്ക് പറഞ്ഞെന്നെ കദീജ യൂസഫലി കേച്ചേരി എം എസ് ബാബുരാജ് സീറോ ബാബു
65 സുറുമയെഴുതിയ മിഴികളേ കദീജ യൂസഫലി കേച്ചേരി എം എസ് ബാബുരാജ് കെ ജെ യേശുദാസ്
66 ആരറിവൂ ആരറിവൂ കറുത്ത രാത്രികൾ ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് എം എസ് ബാബുരാജ് കമുകറ പുരുഷോത്തമൻ
67 ഓമനത്തിങ്കളേ (സങ്കടം) കറുത്ത രാത്രികൾ ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് എം എസ് ബാബുരാജ് എസ് ജാനകി
68 ഓമനത്തിങ്കളേ (സന്തോഷം) കറുത്ത രാത്രികൾ ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് എം എസ് ബാബുരാജ് എസ് ജാനകി
69 കിളിമകളേ കിളിമകളേ കറുത്ത രാത്രികൾ ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് എം എസ് ബാബുരാജ് എസ് ജാനകി
70 ചിരിക്കുടുക്കേ എന്റെ ചിരിക്കുടുക്കേ കറുത്ത രാത്രികൾ ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് എം എസ് ബാബുരാജ് കെ ജെ യേശുദാസ്, ബി വസന്ത
71 പൂക്കളാണെന്‍ കൂട്ടുകാര്‍ കറുത്ത രാത്രികൾ ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് എം എസ് ബാബുരാജ് എൽ ആർ ഈശ്വരി
72 മാനത്തേക്കു പറക്കും ഞാൻ കറുത്ത രാത്രികൾ ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് എം എസ് ബാബുരാജ് സീറോ ബാബു , കമല
73 മായയല്ലാ മന്ത്രജാലമല്ലാ കറുത്ത രാത്രികൾ ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് എം എസ് ബാബുരാജ് എൽ ആർ ഈശ്വരി, എം എസ് ബാബുരാജ്
74 കറുത്ത പെണ്ണേ നിന്റെ കണ്ണാടിച്ചില്ലിനുള്ളില്‍ കളക്ടർ മാലതി വയലാർ രാമവർമ്മ എം എസ് ബാബുരാജ് കെ ജെ യേശുദാസ്, പി സുശീല
75 അമ്പലപ്പറമ്പിൽ നിന്നൊഴുകി വരും കളക്ടർ മാലതി വയലാർ രാമവർമ്മ എം എസ് ബാബുരാജ് പി ലീല
76 നീലക്കൂവളപ്പൂവുകളോ കളക്ടർ മാലതി വയലാർ രാമവർമ്മ എം എസ് ബാബുരാജ് കെ ജെ യേശുദാസ്
77 ഭാരതപ്പുഴയിലെ ഓളങ്ങളേ കളക്ടർ മാലതി വയലാർ രാമവർമ്മ എം എസ് ബാബുരാജ് കെ ജെ യേശുദാസ്
78 ലൗവ് ബേർഡ്‌സ് കളക്ടർ മാലതി വയലാർ രാമവർമ്മ എം എസ് ബാബുരാജ് കെ ജെ യേശുദാസ്, എൽ ആർ ഈശ്വരി, കോറസ്
79 ആലുവാപ്പുഴയിൽ മീന്‍ പിടിക്കാന്‍ കസവുതട്ടം വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ പി സുശീല
80 കല്ലുകൊണ്ടോ കരിങ്കല്ലുകൊണ്ടോ കസവുതട്ടം വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
81 ധൂമരശ്മി തൻ തേരിൽ കസവുതട്ടം വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ പി ബി ശ്രീനിവാസ്, കോറസ്
82 പണ്ടു മുഗൾക്കൊട്ടാരത്തിൽ കസവുതട്ടം വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ പി സുശീല
83 പാൽക്കാരീ പാൽക്കാരീ കസവുതട്ടം വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
84 മയില്‍പ്പീലി കണ്ണുകൊണ്ട് (pathos) കസവുതട്ടം വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ എ എം രാജ, പി സുശീല
85 മയിൽപ്പീലി കണ്ണു കൊണ്ട് കസവുതട്ടം വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ എ എം രാജ, പി സുശീല
86 മാണിക്യമണിയായ പൂമോളെ കസവുതട്ടം വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ ബി വസന്ത, കോറസ്
87 അക്കരെ ഇക്കരെ അത്തപ്പൂമരക്കാട് കാണാത്ത വേഷങ്ങൾ വയലാർ രാമവർമ്മ ബി എ ചിദംബരനാഥ് എൽ ആർ ഈശ്വരി, ബി വസന്ത
88 ഇന്നലത്തെ പെണ്ണല്ലല്ലോ കാണാത്ത വേഷങ്ങൾ വയലാർ രാമവർമ്മ ബി എ ചിദംബരനാഥ് പി ജയചന്ദ്രൻ, ബി വസന്ത
89 കടലൊരു സുന്ദരിപ്പെണ്ണ് കാണാത്ത വേഷങ്ങൾ വയലാർ രാമവർമ്മ ബി എ ചിദംബരനാഥ് ബി വസന്ത, എൽ ആർ ഈശ്വരി
90 നാളെ വീട്ടിൽ വിരുന്നു വരുമ്പോൾ കാണാത്ത വേഷങ്ങൾ വയലാർ രാമവർമ്മ ബി എ ചിദംബരനാഥ് പി ലീല, ബി വസന്ത
91 പാൽക്കടൽ നടുവിൽ കാണാത്ത വേഷങ്ങൾ വയലാർ രാമവർമ്മ ബി എ ചിദംബരനാഥ് കെ ജെ യേശുദാസ്, പി ലീല, ജെ എം രാജു
92 സ്വർഗ്ഗവാതിൽ തുറന്നു തന്നൊരു കാണാത്ത വേഷങ്ങൾ വയലാർ രാമവർമ്മ ബി എ ചിദംബരനാഥ് കെ ജെ യേശുദാസ്
93 ഏഴര വെളുപ്പിനുണർന്നു കാമുകി ഏറ്റുമാനൂർ സോമദാസൻ പി കെ ശിവദാസ്, വി കെ ശശിധരൻ എസ് ജാനകി
94 കണ്ണിന്റെ കണ്ണേ കാമുകി ഏറ്റുമാനൂർ സോമദാസൻ വി കെ ശശിധരൻ, പി കെ ശിവദാസ് സി ഒ ആന്റോ
95 ജീവനിൽ ജീവന്റെ ജീവനിൽ കാമുകി ഏറ്റുമാനൂർ സോമദാസൻ പി കെ ശിവദാസ്, വി കെ ശശിധരൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
96 വാടിക്കൊഴിഞ്ഞു മധുമാസഭംഗികൾ കാമുകി ഏറ്റുമാനൂർ സോമദാസൻ പി കെ ശിവദാസ്, വി കെ ശശിധരൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
97 അകലുകയോ തമ്മിലകലുകയോ കാവാലം ചുണ്ടൻ വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
98 ആമ്പൽപ്പൂവേ അണിയം പൂവേ കാവാലം ചുണ്ടൻ വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
99 കന്നിയിളം മുത്തല്ലേ കാവാലം ചുണ്ടൻ വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ പി സുശീല
100 കുട്ടനാടൻ പുഞ്ചയിലെ കാവാലം ചുണ്ടൻ വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്, കോറസ്
101 ചീകി മിനുക്കിയ പീലി ചുരുൾ മുടി കാവാലം ചുണ്ടൻ വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ എസ് ജാനകി
102 ആറ്റിനക്കരെയാരിക്കാണ് കുഞ്ഞാലിമരയ്ക്കാർ പി ഭാസ്ക്കരൻ ബി എ ചിദംബരനാഥ് പി ജയചന്ദ്രൻ, ബി വസന്ത, എ കെ സുകുമാരൻ, കോറസ്
103 ഉദിക്കുന്ന സൂര്യനെ കുഞ്ഞാലിമരയ്ക്കാർ പി ഭാസ്ക്കരൻ ബി എ ചിദംബരനാഥ് കെ ജെ യേശുദാസ്, പി ജയചന്ദ്രൻ, എ കെ സുകുമാരൻ
104 ഒരു മുല്ലപ്പൂമാലയുമായ് കുഞ്ഞാലിമരയ്ക്കാർ പി ഭാസ്ക്കരൻ ബി എ ചിദംബരനാഥ് പി ജയചന്ദ്രൻ, പ്രേമ
105 ഓലോലം കാവിലുള്ള കുഞ്ഞാലിമരയ്ക്കാർ പി ഭാസ്ക്കരൻ ബി എ ചിദംബരനാഥ് എസ് ജാനകി
106 നീയല്ലാതാരുണ്ടഭയം കുഞ്ഞാലിമരയ്ക്കാർ പി ഭാസ്ക്കരൻ ബി എ ചിദംബരനാഥ് എസ് ജാനകി
107 മുറ്റത്തു പൂക്കണ മുല്ലത്തൊടിയില് കുഞ്ഞാലിമരയ്ക്കാർ പി ഭാസ്ക്കരൻ ബി എ ചിദംബരനാഥ് പി ലീല
108 ഉണരൂ ഉണരൂ കണ്ണാ നീയുണരൂ കുടുംബം വയലാർ രാമവർമ്മ ആർ സുദർശനം എസ് ജാനകി
109 ചിത്രാപൗർണ്ണമി കുടുംബം വയലാർ രാമവർമ്മ ആർ സുദർശനം കെ ജെ യേശുദാസ്, എസ് ജാനകി
110 പൂക്കില ഞൊറി വെച്ച് കുടുംബം വയലാർ രാമവർമ്മ ആർ സുദർശനം എൽ ആർ ഈശ്വരി
111 ബാല്യകാലസഖി കുടുംബം വയലാർ രാമവർമ്മ ആർ സുദർശനം എസ് ജാനകി, കെ ജെ യേശുദാസ്
112 ഇന്നു നമ്മൾ രമിക്കുക കൊച്ചിൻ എക്സ്പ്രസ്സ് ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി, എൽ ആർ ഈശ്വരി
113 ഇര തേടി പിരിയും കുരുവികളേ കൊച്ചിൻ എക്സ്പ്രസ്സ് ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി ഉത്തമൻ, എസ് ജാനകി, കോറസ്
114 ഏതു രാവിലെന്നറിയില്ല കൊച്ചിൻ എക്സ്പ്രസ്സ് ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി പി ലീല
115 കണ്ണുകൾ തുടിച്ചപ്പോൾ കൊച്ചിൻ എക്സ്പ്രസ്സ് ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി പി ലീല
116 കഥയൊന്നു കേട്ടു ഞാൻ കൊച്ചിൻ എക്സ്പ്രസ്സ് ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി എസ് ജാനകി
117 ചന്തമുള്ളൊരു പെൺ‌മണി കൊച്ചിൻ എക്സ്പ്രസ്സ് ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി കെ ജെ യേശുദാസ്, എൽ ആർ ഈശ്വരി
118 അല്ലലുള്ള പുലയിക്കേ കോട്ടയം കൊലക്കേസ് വയലാർ രാമവർമ്മ ബി എ ചിദംബരനാഥ് ഉത്തമൻ
119 ആരാധകരേ വരൂ വരൂ കോട്ടയം കൊലക്കേസ് വയലാർ രാമവർമ്മ ബി എ ചിദംബരനാഥ് പി ലീല
120 കൈയ്യിൽ മുന്തിരിക്കിണ്ണവുമായ് കോട്ടയം കൊലക്കേസ് വയലാർ രാമവർമ്മ ബി എ ചിദംബരനാഥ് എൽ ആർ ഈശ്വരി
121 പൊന്നമ്പലമേട്ടിൽ കോട്ടയം കൊലക്കേസ് വയലാർ രാമവർമ്മ ബി എ ചിദംബരനാഥ് പി ബി ശ്രീനിവാസ്
122 വെള്ളാരംകുന്നിനു മുഖം നോക്കാൻ കോട്ടയം കൊലക്കേസ് വയലാർ രാമവർമ്മ ബി എ ചിദംബരനാഥ് പി ലീല, കെ പി ചന്ദ്രമോഹൻ
123 അപസ്വരങ്ങൾ അപസ്വരങ്ങള്‍ ചിത്രമേള ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
124 ആകാശദീപമേ ആർദ്രനക്ഷത്രമേ ചിത്രമേള ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
125 കണ്ണുനീർക്കായലിലെ ചിത്രമേള ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
126 ചെല്ലച്ചെറുകിളിയേ ചിത്രമേള ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
127 നീ ഒരു മിന്നലായ്‌ എങ്ങോ മറഞ്ഞു ചിത്രമേള ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
128 നീയെവിടെ നിൻ നിഴലെവിടെ ചിത്രമേള ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
129 പാടുവാൻ മോഹം ആടുവാൻ മോഹം ചിത്രമേള ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
130 മദം പൊട്ടി ചിരിക്കുന്ന മാനം ചിത്രമേള ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്, എസ് ജാനകി
131 ഒരു മലയുടെ താഴ്വരയിൽ ചെകുത്താന്റെ കോട്ട പി ഭാസ്ക്കരൻ ബി എ ചിദംബരനാഥ് കെ ജെ യേശുദാസ്
132 കാനനസദനത്തിൻ മണിമുറ്റത്തലയുന്ന ചെകുത്താന്റെ കോട്ട പി ഭാസ്ക്കരൻ ബി എ ചിദംബരനാഥ് എസ് ജാനകി
133 പ്രേമസ്വപ്നത്തിൻ ദേഹമടക്കിയ ചെകുത്താന്റെ കോട്ട പി ഭാസ്ക്കരൻ ബി എ ചിദംബരനാഥ് ലത രാജു
134 മന്ദമന്ദം നിദ്ര വന്നെൻ മാനസ്സത്തിന്‍ മണിയറയില്‍ ചെകുത്താന്റെ കോട്ട പി ഭാസ്ക്കരൻ ബി എ ചിദംബരനാഥ് കെ ജെ യേശുദാസ്
135 സ്വപ്നം എന്നുടെ കാതില്‍ ചൊല്ലിയ ചെകുത്താന്റെ കോട്ട പി ഭാസ്ക്കരൻ ബി എ ചിദംബരനാഥ് പി ലീല
136 സ്വപ്നം വന്നെൻ കാതിൽ ചൊല്ലിയ ചെകുത്താന്റെ കോട്ട പി ഭാസ്ക്കരൻ ബി എ ചിദംബരനാഥ് പി ലീല
137 അരപ്പിരിയിളകിയതാർക്കാണ് ജീവിക്കാൻ അനുവദിക്കൂ പി ഭാസ്ക്കരൻ വിജയഭാസ്കർ കെ ജെ യേശുദാസ്, പട്ടം സദൻ
138 ഞാനവിടെയേല്പിക്കുന്നു പ്രാണസഖി ജീവിക്കാൻ അനുവദിക്കൂ പി ഭാസ്ക്കരൻ വിജയഭാസ്കർ പി ബി ശ്രീനിവാസ്, എസ് ജാനകി
139 നിലാവിന്റെ നീലപ്പൊയ്കയില്‍ ജീവിക്കാൻ അനുവദിക്കൂ പി ഭാസ്ക്കരൻ വിജയഭാസ്കർ കെ ജെ യേശുദാസ്, എൽ ആർ ഈശ്വരി
140 പിറന്നപ്പോൾ സ്വയം പൊട്ടിക്കരഞ്ഞുവല്ലോ ജീവിക്കാൻ അനുവദിക്കൂ പി ഭാസ്ക്കരൻ വിജയഭാസ്കർ കെ ജെ യേശുദാസ്
141 സുഗന്ധമൊഴുകും സുരഭീമാസം ജീവിക്കാൻ അനുവദിക്കൂ പി ഭാസ്ക്കരൻ വിജയഭാസ്കർ ബി വസന്ത
142 ആകാശവീഥിയിൽ ആയിരം തളിരുകൾ ഡോ പവിത്രൻ എ ടി ഉമ്മർ കെ ജെ യേശുദാസ്
143 കുതിച്ചുപായും കരിമുകിലാകും തളിരുകൾ ഡോ പവിത്രൻ എ ടി ഉമ്മർ കെ പി ഉദയഭാനു, എ കെ സുകുമാരൻ
144 പകരൂ ഗാനരസം തളിരുകൾ ഡോ പവിത്രൻ എ ടി ഉമ്മർ ബാലമുരളീകൃഷ്ണ
145 പണ്ടു പണ്ടൊരു കാട്ടിൽ തളിരുകൾ ഡോ പവിത്രൻ എ ടി ഉമ്മർ കെ ജെ യേശുദാസ്, എസ് ജാനകി
146 പുലരിപ്പൊന്‍ താലവുമേന്തി തളിരുകൾ ഡോ പവിത്രൻ എ ടി ഉമ്മർ എ കെ സുകുമാരൻ
147 പൂവാടി തോറും പൂങ്കുയില്‍ കൂ‍കി തളിരുകൾ ഡോ പവിത്രൻ എ ടി ഉമ്മർ എസ് ജാനകി
148 കന്നിരാവിൻ കളഭക്കിണ്ണം നഗരമേ നന്ദി പി ഭാസ്ക്കരൻ കെ രാഘവൻ പി സുശീല
149 നഗരം നഗരം മഹാസാഗരം നഗരമേ നന്ദി പി ഭാസ്ക്കരൻ കെ രാഘവൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
150 മഞ്ഞണിപ്പൂനിലാവ് നഗരമേ നന്ദി പി ഭാസ്ക്കരൻ കെ രാഘവൻ എസ് ജാനകി
151 ലില്ലിപ്പൂമാലവിൽക്കും പൂക്കാരി നഗരമേ നന്ദി പി ഭാസ്ക്കരൻ കെ രാഘവൻ എൽ ആർ ഈശ്വരി
152 ആകാശങ്ങളിരിക്കും ഞങ്ങടെ അനശ്വരനായ നാടൻ പെണ്ണ് വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ പി സുശീല, കോറസ്
153 ഇനിയത്തെ പഞ്ചമിരാവിൽ നാടൻ പെണ്ണ് വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ പി സുശീല
154 ഈയിടെ പെണ്ണിനൊരു മിനുമിനുപ്പ് നാടൻ പെണ്ണ് വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ എസ് ജാനകി
155 നാടൻ പ്രേമം നാടൻ പെണ്ണ് വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ പി ജയചന്ദ്രൻ, ജെ എം രാജു
156 ഭൂമിയിൽ മോഹങ്ങൾ വിടരുന്നു നാടൻ പെണ്ണ് വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
157 ഹിമവാഹിനീ ഹൃദയഹാരിണീ (F ) നാടൻ പെണ്ണ് വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ പി സുശീല
158 ഹിമവാഹിനീ ഹൃദയഹാരിണീ (M) നാടൻ പെണ്ണ് വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
159 അന്നു നിന്റെ നുണക്കുഴി തെളിഞ്ഞിട്ടില്ല പരീക്ഷ പി ഭാസ്ക്കരൻ എം എസ് ബാബുരാജ് കെ ജെ യേശുദാസ്
160 അവിടുന്നെൻ ഗാനം കേൾക്കാൻ പരീക്ഷ പി ഭാസ്ക്കരൻ എം എസ് ബാബുരാജ് എസ് ജാനകി
161 എൻ പ്രാണനായകനെ എന്തു വിളിക്കും പരീക്ഷ പി ഭാസ്ക്കരൻ എം എസ് ബാബുരാജ് എസ് ജാനകി
162 ഒരു പുഷ്പം മാത്രമെൻ പരീക്ഷ പി ഭാസ്ക്കരൻ എം എസ് ബാബുരാജ് കെ ജെ യേശുദാസ്
163 ചേലിൽ താമര (bit) പരീക്ഷ പി ഭാസ്ക്കരൻ എം എസ് ബാബുരാജ് എസ് ജാനകി
164 പ്രാണസഖീ ഞാൻ വെറുമൊരു പരീക്ഷ പി ഭാസ്ക്കരൻ എം എസ് ബാബുരാജ് കെ ജെ യേശുദാസ്
165 അനുരാഗക്ഷേത്രത്തിൽ മണി മുഴങ്ങി പാതിരാപ്പാട്ട് പി ഭാസ്ക്കരൻ വിജയഭാസ്കർ ബി വസന്ത, കെ ജെ യേശുദാസ്
166 നിഴലായ് നിന്റെ പിറകേ പാതിരാപ്പാട്ട് പി ഭാസ്ക്കരൻ വിജയഭാസ്കർ എസ് ജാനകി
167 പൂമാലകൾ പുതിയ മാലകൾ പാതിരാപ്പാട്ട് പി ഭാസ്ക്കരൻ വിജയഭാസ്കർ എൽ ആർ ഈശ്വരി, കോറസ്
168 ശോകബാഷ്പസാഗരത്തിൽ പാതിരാപ്പാട്ട് പി ഭാസ്ക്കരൻ വിജയഭാസ്കർ ബി വസന്ത
169 അമ്പിളിമാമാ അമ്പിളിമാമാ പാവപ്പെട്ടവൾ പി ഭാസ്ക്കരൻ ബി എ ചിദംബരനാഥ് പി ലീല
170 ഓർമ്മ വേണം ഓർമ്മ വേണം പാവപ്പെട്ടവൾ പി ഭാസ്ക്കരൻ ബി എ ചിദംബരനാഥ്
171 ജീവിതമെന്നത് സുഖമാണ് പാവപ്പെട്ടവൾ എം കെ ആർ പാട്ടയത്ത് ബി എ ചിദംബരനാഥ് ബി വസന്ത
172 ദൈവം ഞങ്ങള്‍ക്കെന്തിനു നല്‍കി പാവപ്പെട്ടവൾ കെടാമംഗലം സദാനന്ദൻ ബി എ ചിദംബരനാഥ് രേണുക
173 നിന്മുഖം കണ്ടപ്പോൾ കരഞ്ഞവൾ പാവപ്പെട്ടവൾ പി ഭാസ്ക്കരൻ ബി എ ചിദംബരനാഥ് ബി വസന്ത
174 വൃന്ദാവനിയിൽ രാധയോടൊരു നാൾ പാവപ്പെട്ടവൾ പി ഭാസ്ക്കരൻ ബി എ ചിദംബരനാഥ് പി ലീല, കെ ജെ യേശുദാസ്
175 ശരണമയ്യപ്പാ ശരണമയ്യപ്പാ പാവപ്പെട്ടവൾ പി ഭാസ്ക്കരൻ ബി എ ചിദംബരനാഥ് പി ലീല, ബി വസന്ത, ലത രാജു, ബി സാവിത്രി
176 ഒരു കൊച്ചു സ്വപ്നത്തിന്റെ പൂജ പി ഭാസ്ക്കരൻ ജി ദേവരാജൻ പി ലീല
177 ഓലക്കത്താലിയും ഒഡ്യാണവും പൂജ പി ഭാസ്ക്കരൻ ജി ദേവരാജൻ പി സുശീല
178 മാനസ സാരസ മലർമഞ്ജരിയിൽ (M) പൂജ പി ഭാസ്ക്കരൻ ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
179 മാനസസാരസ മലര്‍മഞ്ജരിയില്‍ (F) പൂജ പി ഭാസ്ക്കരൻ ജി ദേവരാജൻ എസ് ജാനകി
180 മാവിൻ തൈയ്യിനു പൂജ പി ഭാസ്ക്കരൻ ജി ദേവരാജൻ പി സുശീല
181 വനചന്ദ്രികയുടെ യമുനയിൽ പൂജ പി ഭാസ്ക്കരൻ ജി ദേവരാജൻ പി ലീല
182 വിദൂരയായ താരകേ പൂജ പി ഭാസ്ക്കരൻ ജി ദേവരാജൻ എസ് ജാനകി
183 സ്വർഗ്ഗീയസുന്ദര നിമിഷങ്ങളേ പൂജ പി ഭാസ്ക്കരൻ ജി ദേവരാജൻ എസ് ജാനകി
184 ഗോകുലപാലാ ഗോവിന്ദാ പോസ്റ്റ്മാൻ വയലാർ രാമവർമ്മ ബി എ ചിദംബരനാഥ് പി ലീല, കോറസ്
185 അരിമുല്ലവള്ളി ആകാശവള്ളി പോസ്റ്റ്മാൻ വയലാർ രാമവർമ്മ ബി എ ചിദംബരനാഥ് പി ജയചന്ദ്രൻ
186 ഓമനത്തിങ്കൾ കിടാവോ പോസ്റ്റ്മാൻ ഇരയിമ്മൻ തമ്പി ബി എ ചിദംബരനാഥ് കെ ജെ യേശുദാസ്, ബി വസന്ത
187 കാർമുകിലേ ഓ കാർമുകിലേ പോസ്റ്റ്മാൻ വയലാർ രാമവർമ്മ ബി എ ചിദംബരനാഥ് കെ ജെ യേശുദാസ്
188 കുമ്പളം നട്ടു കിളിച്ചതു വെള്ളരി പോസ്റ്റ്മാൻ പരമ്പരാഗതം ബി എ ചിദംബരനാഥ് ബി വസന്ത, സീറോ ബാബു
189 കുമ്പളം നട്ടു കിളിച്ചതു വെള്ളരി പോസ്റ്റ്മാൻ പരമ്പരാഗതം ബി എ ചിദംബരനാഥ് ബി വസന്ത, സീറോ ബാബു
190 നർത്തകീ നർത്തകീ കാവ്യനർത്തകീ പോസ്റ്റ്മാൻ വയലാർ രാമവർമ്മ ബി എ ചിദംബരനാഥ് കെ ജെ യേശുദാസ്
191 ഉമ്മിണി ഉമ്മിണി ഉയരത്ത് ബാല്യകാലസഖി (1967) പി ഭാസ്ക്കരൻ എം എസ് ബാബുരാജ് എ പി കോമള, സരസ്വതി
192 എവിടെയാണു തുടക്കം പാന്ഥാ ബാല്യകാലസഖി (1967) പി ഭാസ്ക്കരൻ എം എസ് ബാബുരാജ് പി ബി ശ്രീനിവാസ്
193 ഒരു കൂട്ടം ഞാനിന്നു ചെവിയിൽ ചൊല്ലാം ബാല്യകാലസഖി (1967) പി ഭാസ്ക്കരൻ എം എസ് ബാബുരാജ് എസ് ജാനകി
194 കരളിൽ കണ്ണീർ മുകിൽ ബാല്യകാലസഖി (1967) പി ഭാസ്ക്കരൻ എം എസ് ബാബുരാജ് പി ബി ശ്രീനിവാസ്
195 നിൻ രക്തമെന്റെ ഹൃദയരക്തം ബാല്യകാലസഖി (1967) പി ഭാസ്ക്കരൻ എം എസ് ബാബുരാജ് പി ബി ശ്രീനിവാസ്, എസ് ജാനകി
196 മനസ്സിന്റെ മലർമിഴി തുറന്നീടാൻ ബാല്യകാലസഖി (1967) പി ഭാസ്ക്കരൻ എം എസ് ബാബുരാജ് എം എസ് ബാബുരാജ്
197 ഇന്ദ്രനന്ദനവാടിയില്‍ ഭാഗ്യമുദ്ര പി ഭാസ്ക്കരൻ പുകഴേന്തി എൽ ആർ ഈശ്വരി, പി ബി ശ്രീനിവാസ്
198 ഏതു കൂട്ടിൽ നീ പിറന്നു ഭാഗ്യമുദ്ര പി ഭാസ്ക്കരൻ പുകഴേന്തി എസ് ജാനകി
199 പേരാറും പെരിയാറും കളിയാടും ഭാഗ്യമുദ്ര പി ഭാസ്ക്കരൻ പുകഴേന്തി എൽ ആർ ഈശ്വരി, കോറസ്
200 മണ്ണാങ്കട്ടയും കരിയിലയും ഭാഗ്യമുദ്ര പി ഭാസ്ക്കരൻ പുകഴേന്തി എം എസ് രാജേശ്വരി
201 മധുരപ്രതീക്ഷതൻ പൂങ്കാവിൽ ഭാഗ്യമുദ്ര പി ഭാസ്ക്കരൻ പുകഴേന്തി കെ ജെ യേശുദാസ്, എസ് ജാനകി
202 മാമ്പഴക്കൂട്ടത്തിൽ മൽഗോവയാണു നീ ഭാഗ്യമുദ്ര പി ഭാസ്ക്കരൻ പുകഴേന്തി കെ ജെ യേശുദാസ്
203 കന്യകമാതാവേ നീയല്ലാതേഴ തൻ മാടത്തരുവി പി ഭാസ്ക്കരൻ ബി എ ചിദംബരനാഥ് ബി വസന്ത
204 കരുണാകരനാം ലോകപിതാവേ മാടത്തരുവി പി ഭാസ്ക്കരൻ ബി എ ചിദംബരനാഥ് കെ ജെ യേശുദാസ്, എസ് ജാനകി
205 പുഞ്ചിരിച്ചുണ്ടില്‍ പ്രണയ മാടത്തരുവി പി ഭാസ്ക്കരൻ ബി എ ചിദംബരനാഥ് പി ലീല
206 മാടത്തരുവിക്കരയിൽ വന്നൊരു മാടത്തരുവി പി ഭാസ്ക്കരൻ ബി എ ചിദംബരനാഥ് കെ ജെ യേശുദാസ്, ഹേമ
207 ശക്തി നൽകുക താത നീയെൻ മാടത്തരുവി പി ഭാസ്ക്കരൻ ബി എ ചിദംബരനാഥ് പി ജയചന്ദ്രൻ
208 കനകസ്വപ്നശതങ്ങൾ വിരിയും മുൾക്കിരീടം പി ഭാസ്ക്കരൻ പ്രതാപ് സിംഗ് എസ് ജാനകി
209 കുളി കഴിഞ്ഞു കോടി മാറ്റിയ മുൾക്കിരീടം പി ഭാസ്ക്കരൻ പ്രതാപ് സിംഗ് എസ് ജാനകി
210 കൂകാത്ത പൂങ്കുയിലേ മുൾക്കിരീടം പി ഭാസ്ക്കരൻ പ്രതാപ് സിംഗ് തമ്പി
211 ദേവ യേശുനായകാ മുൾക്കിരീടം പി ഭാസ്ക്കരൻ പ്രതാപ് സിംഗ് തമ്പി
212 അപ്പനാണെ അമ്മയാണെ മൈനത്തരുവി കൊലക്കേസ് വയലാർ രാമവർമ്മ വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി കമുകറ പുരുഷോത്തമൻ
213 പള്ളാത്തുരുത്തിയാറ്റിൽ മൈനത്തരുവി കൊലക്കേസ് വയലാർ രാമവർമ്മ വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി കെ ജെ യേശുദാസ്
214 പോയ്‌വരാമമ്മ പോയിവരാം മൈനത്തരുവി കൊലക്കേസ് വയലാർ രാമവർമ്മ വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി പി സുശീല
215 അങ്ങോട്ട് നോക്കിയാലെന്തു കാണാം രമണൻ ചങ്ങമ്പുഴ കെ രാഘവൻ കരിമ്പുഴ രാധ, കെ പി ഉദയഭാനു
216 അറിവൂ ഞാൻ (bit) രമണൻ ചങ്ങമ്പുഴ കെ രാഘവൻ മധു
217 അഴകലകൾ ചുരുളു വിരിഞ്ഞൊഴുകിവരും രമണൻ ചങ്ങമ്പുഴ കെ രാഘവൻ കെ പി ഉദയഭാനു, കരിമ്പുഴ രാധ
218 ആ മണിമേടയിലെൻ രമണൻ ചങ്ങമ്പുഴ കെ രാഘവൻ കരിമ്പുഴ രാധ
219 ഏകാന്തകാമുകാ നിന്റെ മനോരഥം രമണൻ ചങ്ങമ്പുഴ കെ രാഘവൻ ശാന്ത പി നായർ
220 കാനനഛായയിലാടുമേയ്ക്കാന്‍ രമണൻ ചങ്ങമ്പുഴ കെ രാഘവൻ കെ പി ഉദയഭാനു, പി ലീല
221 ചപലവ്യാമോഹങ്ങൾ ആനയിക്കും രമണൻ ചങ്ങമ്പുഴ കെ രാഘവൻ കെ പി ഉദയഭാനു
222 ജീവിതം ജീവിതം (bit) രമണൻ ചങ്ങമ്പുഴ കെ രാഘവൻ കരിമ്പുഴ രാധ
223 നാകത്തിലാദിത്യദീപമൊരു (bit) രമണൻ ചങ്ങമ്പുഴ കെ രാഘവൻ കരിമ്പുഴ രാധ
224 നിന്നാത്മനായകനിന്നു രാവിൽ രമണൻ ചങ്ങമ്പുഴ കെ രാഘവൻ പി ലീല
225 നീലക്കുയിലേ നീലക്കുയിലേ രമണൻ ചങ്ങമ്പുഴ കെ രാഘവൻ കരിമ്പുഴ രാധ
226 പെണ്ണെന്നൊരെണ്ണത്തിനെ (bit) രമണൻ ചങ്ങമ്പുഴ കെ രാഘവൻ മണവാളൻ ജോസഫ്
227 പൊട്ടുകില്ലിനി ഞങ്ങളിലുള്ളൊരീ രമണൻ ചങ്ങമ്പുഴ കെ രാഘവൻ പി ലീല
228 പ്രാണനായക താവക പ്രേമ രമണൻ ചങ്ങമ്പുഴ കെ രാഘവൻ പി ലീല
229 മണിമുഴക്കം സമയമായ് രമണൻ ചങ്ങമ്പുഴ കെ രാഘവൻ കെ പി ഉദയഭാനു
230 മലരണിക്കാടുകൾ തിങ്ങിവിങ്ങി രമണൻ ചങ്ങമ്പുഴ കെ രാഘവൻ കരിമ്പുഴ രാധ, കോറസ്
231 രമണാ നീയെന്നിൽ (ബിറ്റ്) രമണൻ ചങ്ങമ്പുഴ കെ രാഘവൻ മധു
232 വെള്ളിനക്ഷത്രമേ നിന്നെ നോക്കി രമണൻ ചങ്ങമ്പുഴ കെ രാഘവൻ കെ പി ഉദയഭാനു
233 സംപൂതമീ പ്രേമസിദ്ധിക്കായ്‌ രമണൻ ചങ്ങമ്പുഴ കെ രാഘവൻ പി ലീല
234 സഹകരിക്കട്ടെ സഹജാ (ബിറ്റ്) രമണൻ ചങ്ങമ്പുഴ കെ രാഘവൻ മധു
235 അവിടെയുമില്ല വിശേഷം ലേഡി ഡോക്ടർ പി ഭാസ്ക്കരൻ വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി എ പി കോമള
236 എല്ലാമെല്ലാം തകർന്നല്ലോ ലേഡി ഡോക്ടർ പി ഭാസ്ക്കരൻ വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി പി ലീല
237 കണ്ണിണയും കണ്ണിണയും ലേഡി ഡോക്ടർ പി ഭാസ്ക്കരൻ വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി കമുകറ പുരുഷോത്തമൻ, എസ് ജാനകി
238 മധുരിക്കും ഓർമ്മകളേ ലേഡി ഡോക്ടർ പി ഭാസ്ക്കരൻ വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി കമുകറ പുരുഷോത്തമൻ
239 മനോഹരം മനുഷ്യജീവിതന്‍ ശരീരം ലേഡി ഡോക്ടർ പി ഭാസ്ക്കരൻ വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി എൽ ആർ ഈശ്വരി, കോറസ്
240 വിടില്ല ഞാൻ ലേഡി ഡോക്ടർ പി ഭാസ്ക്കരൻ വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി കമുകറ പുരുഷോത്തമൻ, എസ് ജാനകി
241 ഉത്തരീയം വേണ്ടപോലെ ഉടുത്തില്ലാ ശീലാവതി പി ഭാസ്ക്കരൻ ജി ദേവരാജൻ എസ് ജാനകി
242 കാർത്തിക മണിദീപ മാലകളേ ശീലാവതി പി ഭാസ്ക്കരൻ ജി ദേവരാജൻ പി ജയചന്ദ്രൻ, എസ് ജാനകി, കോറസ്
243 ചിരിച്ചു കൊണ്ടോടി നടക്കും ശീലാവതി പി ഭാസ്ക്കരൻ ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
244 മതി മതി ജനനീ ശീലാവതി പി ഭാസ്ക്കരൻ ജി ദേവരാജൻ പി സുശീല
245 മഹേശ്വരീ ആദിപരാശക്തീ ശീലാവതി പി ഭാസ്ക്കരൻ ജി ദേവരാജൻ പി സുശീല
246 മുറ്റത്ത് പ്രത്യൂഷദീപം കൊളുത്തുന്ന ശീലാവതി പി ഭാസ്ക്കരൻ ജി ദേവരാജൻ എസ് ജാനകി
247 വാണീ വരവാണീ ശീലാവതി പി ഭാസ്ക്കരൻ ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്, പി ബി ശ്രീനിവാസ്, ജി ദേവരാജൻ
248 വൽക്കലമൂരിയ വസന്തയാമിനി ശീലാവതി പി ഭാസ്ക്കരൻ ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്, പി സുശീല
249 സുരഭീമാസം വന്നല്ലോ ശീലാവതി പി ഭാസ്ക്കരൻ ജി ദേവരാജൻ എസ് ജാനകി, കോറസ്
250 ആലോലം താലോലം സഹധർമ്മിണി വയലാർ രാമവർമ്മ ബി എ ചിദംബരനാഥ് പി ലീല, എസ് ജാനകി
251 ചാഞ്ചക്കം സഹധർമ്മിണി വയലാർ രാമവർമ്മ ബി എ ചിദംബരനാഥ് എസ് ജാനകി
252 നാണിച്ചു നാണിച്ചു പൂത്തു സഹധർമ്മിണി വയലാർ രാമവർമ്മ ബി എ ചിദംബരനാഥ് ബി വസന്ത
253 പാരിജാതമലരേ സഹധർമ്മിണി വയലാർ രാമവർമ്മ ബി എ ചിദംബരനാഥ് ബി വസന്ത
254 ഭൂമിയ്ക്കു നീയൊരു ഭാരം സഹധർമ്മിണി വയലാർ രാമവർമ്മ ബി എ ചിദംബരനാഥ് കെ ജെ യേശുദാസ്
255 ശില്പികളേ ശില്പികളേ സഹധർമ്മിണി വയലാർ രാമവർമ്മ ബി എ ചിദംബരനാഥ് ബി വസന്ത
256 ഹിമഗിരിതനയേ കുവലയനയനേ സഹധർമ്മിണി വയലാർ രാമവർമ്മ ബി എ ചിദംബരനാഥ് പി ലീല
257 ആ കൈയിലീക്കയ്യിലോ അമ്മാനക്കല്ല് സ്വപ്നഭൂമി വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ പി സുശീല
258 ഏഴിലം പൂമരക്കാട്ടിൽ സ്വപ്നഭൂമി വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ പി സുശീല
259 പ്രേമസർവസ്വമേ നിൻ സ്വപ്നഭൂമി വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
260 മധുമതീ മധുമതീ സ്വപ്നഭൂമി വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
261 വെള്ളിച്ചിറകുള്ള മേഘങ്ങളേ സ്വപ്നഭൂമി വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ പി സുശീല