1967 ലെ ഗാനങ്ങൾ

Sl No. ഗാനം ചിത്രം/ആൽബം രചന സംഗീതം ആലാപനം
1 പാടുവാൻ മോഹം Chitramela Sreekumaran Thampi G Devarajan K J Yesudas
2 അഗ്നിനക്ഷത്രമേ പിന്നെയുമെന്തിനീ അഗ്നിപുത്രി വയലാർ രാമവർമ്മ എം എസ് ബാബുരാജ് പി സുശീല
3 ആകാശത്തിലെ നന്ദിനിപ്പശുവിന് അഗ്നിപുത്രി വയലാർ രാമവർമ്മ എം എസ് ബാബുരാജ് പി സുശീല
4 ഇനിയും പുഴയൊഴുകും അഗ്നിപുത്രി വയലാർ രാമവർമ്മ എം എസ് ബാബുരാജ് പി ജയചന്ദ്രൻ
5 കണ്ണു തുറക്കാത്ത ദൈവങ്ങളേ അഗ്നിപുത്രി വയലാർ രാമവർമ്മ എം എസ് ബാബുരാജ് പി സുശീല
6 കിളികിളിപ്പരുന്തിന് കൃഷ്ണപ്പരുന്തിന് അഗ്നിപുത്രി വയലാർ രാമവർമ്മ എം എസ് ബാബുരാജ് പി സുശീല
7 രാജീവലോചനേ രാധേ അഗ്നിപുത്രി വയലാർ രാമവർമ്മ എം എസ് ബാബുരാജ് പി ജയചന്ദ്രൻ
8 ഇന്നലെ മയങ്ങുമ്പോൾ അന്വേഷിച്ചു കണ്ടെത്തിയില്ല പി ഭാസ്ക്കരൻ എം എസ് ബാബുരാജ് കെ ജെ യേശുദാസ്
9 കവിളത്തെ കണ്ണീർ കണ്ടു അന്വേഷിച്ചു കണ്ടെത്തിയില്ല പി ഭാസ്ക്കരൻ എം എസ് ബാബുരാജ് എസ് ജാനകി
10 താമരക്കുമ്പിളല്ലോ മമഹൃദയം അന്വേഷിച്ചു കണ്ടെത്തിയില്ല പി ഭാസ്ക്കരൻ എം എസ് ബാബുരാജ് എസ് ജാനകി
11 പാവനനാം ആട്ടിടയാ‍ പാത കാട്ടുക നാഥാ അന്വേഷിച്ചു കണ്ടെത്തിയില്ല പി ഭാസ്ക്കരൻ എം എസ് ബാബുരാജ് ബി വസന്ത, എസ് ജാനകി
12 മുറിവാലൻ കുരങ്ങച്ചൻ അന്വേഷിച്ചു കണ്ടെത്തിയില്ല പി ഭാസ്ക്കരൻ എം എസ് ബാബുരാജ് എസ് ജാനകി
13 ഓർമ്മകളേ ഓർമ്മകളേ അരക്കില്ലം വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ പി ബി ശ്രീനിവാസ്, എസ് ജാനകി
14 കാതരമിഴി കാതരമിഴി അരക്കില്ലം വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ പി ലീല
15 ചിത്രശലഭമേ ചിത്രശലഭമേ അരക്കില്ലം വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ എൽ ആർ ഈശ്വരി
16 മയിലാടും മതിലകത്ത് അരക്കില്ലം വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ പി സുശീല
17 വിരഹിണീ വിരഹിണീ അരക്കില്ലം വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
18 ആരിയങ്കാവിലൊരാട്ടിടയൻ അവൾ വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ എസ് ജാനകി
19 ഇന്നല്ലോ കാമദേവനു അവൾ വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ പി സുശീല, എസ് ജാനകി
20 കരകാണാകായലിലെ അവൾ വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ സീറോ ബാബു
21 പ്രേമകവിതകളേ അവൾ വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ പി സുശീല
22 മൃണാളിനീ മൃണാളിനീ അവൾ വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
23 ഉദയഗിരി ചുവന്നു അശ്വമേധം വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ പി സുശീല
24 ഏഴു സുന്ദരരാത്രികൾ അശ്വമേധം വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ പി സുശീല
25 ഒരിടത്തു ജനനം ഒരിടത്തു മരണം അശ്വമേധം വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
26 കറുത്തചക്രവാള മതിലുകൾ അശ്വമേധം വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ പി സുശീല
27 തെക്കുംകൂറടിയാത്തി അശ്വമേധം വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ ബി വസന്ത
28 അമ്പിളിയേ അരികിലൊന്നു വരാമോ ഇന്ദുലേഖ പാപ്പനംകോട് ലക്ഷ്മണൻ വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി കമുകറ പുരുഷോത്തമൻ, പി ലീല
29 കണ്ണീരു തോരാതെ ഇന്ദുലേഖ പാപ്പനംകോട് ലക്ഷ്മണൻ വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി കൊച്ചിൻ അമ്മിണി
30 കണ്ണെത്താദൂരെ കദളീവനത്തിൽ ഇന്ദുലേഖ പാപ്പനംകോട് ലക്ഷ്മണൻ വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി പി ലീല
31 നാളെ വരുന്നു തോഴി ഇന്ദുലേഖ പാപ്പനംകോട് ലക്ഷ്മണൻ വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി പി ലീല
32 നിമിഷം മാത്രം മനുജാ നിന്നുടെ ഇന്ദുലേഖ പാപ്പനംകോട് ലക്ഷ്മണൻ വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി ഗംഗാധരൻ നായർ
33 പൂത്താലിയുണ്ടോ കിനാവേ ഇന്ദുലേഖ പാപ്പനംകോട് ലക്ഷ്മണൻ വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി കമുകറ പുരുഷോത്തമൻ, കൊച്ചിൻ അമ്മിണി
34 മാനസം തിരയുന്നതാരേ ഇന്ദുലേഖ പാപ്പനംകോട് ലക്ഷ്മണൻ വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി കമുകറ പുരുഷോത്തമൻ, പി ലീല
35 വരിവണ്ടേ നീ മയങ്ങി വീണു ഇന്ദുലേഖ പാപ്പനംകോട് ലക്ഷ്മണൻ വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി കമുകറ പുരുഷോത്തമൻ
36 വഴിത്താര മാറിയില്ല ഇന്ദുലേഖ പാപ്പനംകോട് ലക്ഷ്മണൻ വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി ഗംഗാധരൻ നായർ
37 സൽക്കലാദേവി തൻ ഇന്ദുലേഖ പാപ്പനംകോട് ലക്ഷ്മണൻ വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി കമുകറ പുരുഷോത്തമൻ, കൊച്ചിൻ അമ്മിണി, ഗംഗാധരൻ നായർ
38 അമ്പാടിക്കണ്ണനു മാമ്പഴം ഇരുട്ടിന്റെ ആത്മാവ് പി ഭാസ്ക്കരൻ എം എസ് ബാബുരാജ് എസ് ജാനകി
39 ഇരുകണ്ണീർത്തുള്ളികൾ ഇരുട്ടിന്റെ ആത്മാവ് പി ഭാസ്ക്കരൻ എം എസ് ബാബുരാജ് എസ് ജാനകി
40 ഈറനുടുത്തും കൊണ്ടംബരം ചുറ്റുന്ന ഇരുട്ടിന്റെ ആത്മാവ് പി ഭാസ്ക്കരൻ എം എസ് ബാബുരാജ് എസ് ജാനകി
41 വാകച്ചാർത്തു കഴിഞ്ഞൊരു ഇരുട്ടിന്റെ ആത്മാവ് പി ഭാസ്ക്കരൻ എം എസ് ബാബുരാജ് എസ് ജാനകി
42 അനുരാഗഗാനം പോലെ ഉദ്യോഗസ്ഥ യൂസഫലി കേച്ചേരി എം എസ് ബാബുരാജ് പി ജയചന്ദ്രൻ
43 എഴുതിയതാരാണു സുജാതാ ഉദ്യോഗസ്ഥ യൂസഫലി കേച്ചേരി എം എസ് ബാബുരാജ് കെ ജെ യേശുദാസ്, എസ് ജാനകി
44 കളിചിരി മാറാത്ത പെണ്ണേ ഉദ്യോഗസ്ഥ യൂസഫലി കേച്ചേരി എം എസ് ബാബുരാജ് കെ ജെ യേശുദാസ്
45 തങ്കം വേഗമുറങ്ങിയാലായിരം ഉദ്യോഗസ്ഥ യൂസഫലി കേച്ചേരി എം എസ് ബാബുരാജ് എസ് ജാനകി
46 മാൻ‌കിടാവിനെ മാറിലേന്തുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥ യൂസഫലി കേച്ചേരി എം എസ് ബാബുരാജ് എസ് ജാനകി
47 ശരണം നിൻ ചരണം മുരാരെ ഉദ്യോഗസ്ഥ യൂസഫലി കേച്ചേരി എം എസ് ബാബുരാജ് എസ് ജാനകി
48 കസ്തൂരിമുല്ലതൻ കല്യാണമാല എൻ ജി ഒ പി ഭാസ്ക്കരൻ ബി എ ചിദംബരനാഥ് പി സുശീല
49 കാണാനഴകുള്ളൊരു തരുണൻ എൻ ജി ഒ പി ഭാസ്ക്കരൻ ബി എ ചിദംബരനാഥ് കെ ജെ യേശുദാസ്, എസ് ജാനകി
50 കേശപാശധൃത എൻ ജി ഒ പരമ്പരാഗതം ബി എ ചിദംബരനാഥ് പി ലീല
51 തൊട്ടിലിൽ എന്റെ തൊട്ടിലിൽ എൻ ജി ഒ പി ഭാസ്ക്കരൻ ബി എ ചിദംബരനാഥ് പി സുശീല
52 പാമ്പിനെ പേടിച്ച് പാടത്തിറങ്ങൂല്ലാ എൻ ജി ഒ പി ഭാസ്ക്കരൻ ബി എ ചിദംബരനാഥ് സീറോ ബാബു , ലതാ രാജു
53 അജ്ഞാതസഖീ ആത്മസഖീ ഒള്ളതുമതി വയലാർ രാമവർമ്മ എൽ പി ആർ വർമ്മ കെ ജെ യേശുദാസ്
54 ഈ വല്ലിയിൽ നിന്നു ചെമ്മേ ഒള്ളതുമതി കുമാരനാശാൻ എൽ പി ആർ വർമ്മ എ പി കോമള, രേണുക
55 ഉണ്ണി വിരിഞ്ഞിടും ഒള്ളതുമതി ഡോ.എസ് കെ നായർ എൽ പി ആർ വർമ്മ കമുകറ പുരുഷോത്തമൻ
56 മാരൻ വരുന്നെന്ന് കേട്ടപ്പോൾ ഒള്ളതുമതി രാമചന്ദ്രൻ എൽ പി ആർ വർമ്മ പി ലീല, ബി വസന്ത
57 ശങ്കുപ്പിള്ള കണ്ണിറുക്കുമ്പോൾ ഒള്ളതുമതി തിക്കുറിശ്ശി സുകുമാരൻ നായർ എൽ പി ആർ വർമ്മ ശരത് ചന്ദ്രൻ
58 സന്താപമിന്നു നാട്ടാര്‍ക്കു ഒള്ളതുമതി ഡോ.എസ് കെ നായർ എൽ പി ആർ വർമ്മ കമുകറ പുരുഷോത്തമൻ
59 അനന്തശയനാ കദീജ യൂസഫലി കേച്ചേരി എം എസ് ബാബുരാജ് എസ് ജാനകി, ബി വസന്ത
60 കണ്മുന നീട്ടി മൊഞ്ചും കാട്ടി കദീജ യൂസഫലി കേച്ചേരി എം എസ് ബാബുരാജ് എൽ ആർ ഈശ്വരി, കോറസ്
61 കദീജേ കദീജേ കദീജ യൂസഫലി കേച്ചേരി എം എസ് ബാബുരാജ് പി തങ്കം
62 കരളിൽ വിരിഞ്ഞ റോജാ കദീജ യൂസഫലി കേച്ചേരി എം എസ് ബാബുരാജ് എസ് ജാനകി
63 കസവിന്റെ തട്ടമിട്ട് കദീജ യൂസഫലി കേച്ചേരി എം എസ് ബാബുരാജ് ബി വസന്ത
64 ചക്കരവാക്ക് പറഞ്ഞെന്നെ കദീജ യൂസഫലി കേച്ചേരി എം എസ് ബാബുരാജ് സീറോ ബാബു
65 സുറുമയെഴുതിയ മിഴികളേ കദീജ യൂസഫലി കേച്ചേരി എം എസ് ബാബുരാജ് കെ ജെ യേശുദാസ്
66 ആരറിവൂ ആരറിവൂ കറുത്ത രാത്രികൾ ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് എം എസ് ബാബുരാജ് കമുകറ പുരുഷോത്തമൻ
67 ഓമനത്തിങ്കളേ (സങ്കടം) കറുത്ത രാത്രികൾ ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് എം എസ് ബാബുരാജ് എസ് ജാനകി
68 ഓമനത്തിങ്കളേ (സന്തോഷം) കറുത്ത രാത്രികൾ ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് എം എസ് ബാബുരാജ് എസ് ജാനകി
69 കിളിമകളേ കിളിമകളേ കറുത്ത രാത്രികൾ ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് എം എസ് ബാബുരാജ് എസ് ജാനകി
70 ചിരിക്കുടുക്കേ എന്റെ ചിരിക്കുടുക്കേ കറുത്ത രാത്രികൾ ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് എം എസ് ബാബുരാജ് കെ ജെ യേശുദാസ്, ബി വസന്ത
71 പൂക്കളാണെന്‍ കൂട്ടുകാര്‍ കറുത്ത രാത്രികൾ ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് എം എസ് ബാബുരാജ് എൽ ആർ ഈശ്വരി
72 മാനത്തേക്കു പറക്കും ഞാൻ കറുത്ത രാത്രികൾ ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് എം എസ് ബാബുരാജ് സീറോ ബാബു , കമല
73 മായയല്ലാ മന്ത്രജാലമല്ലാ കറുത്ത രാത്രികൾ ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് എം എസ് ബാബുരാജ് എൽ ആർ ഈശ്വരി, എം എസ് ബാബുരാജ്
74 കറുത്ത പെണ്ണേ നിന്റെ കണ്ണാടിച്ചില്ലിനുള്ളില്‍ കളക്ടർ മാലതി വയലാർ രാമവർമ്മ എം എസ് ബാബുരാജ് കെ ജെ യേശുദാസ്, പി സുശീല
75 അമ്പലപ്പറമ്പിൽ നിന്നൊഴുകി വരും കളക്ടർ മാലതി വയലാർ രാമവർമ്മ എം എസ് ബാബുരാജ് പി ലീല
76 നീലക്കൂവളപ്പൂവുകളോ കളക്ടർ മാലതി വയലാർ രാമവർമ്മ എം എസ് ബാബുരാജ് കെ ജെ യേശുദാസ്
77 ഭാരതപ്പുഴയിലെ ഓളങ്ങളേ കളക്ടർ മാലതി വയലാർ രാമവർമ്മ എം എസ് ബാബുരാജ് കെ ജെ യേശുദാസ്
78 ലൗവ് ബേർഡ്‌സ് കളക്ടർ മാലതി വയലാർ രാമവർമ്മ എം എസ് ബാബുരാജ് കെ ജെ യേശുദാസ്, എൽ ആർ ഈശ്വരി, കോറസ്
79 ആലുവാപ്പുഴയിൽ മീന്‍ പിടിക്കാന്‍ കസവുതട്ടം വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ പി സുശീല
80 കല്ലുകൊണ്ടോ കരിങ്കല്ലുകൊണ്ടോ കസവുതട്ടം വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
81 ധൂമരശ്മി തൻ തേരിൽ കസവുതട്ടം വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ പി ബി ശ്രീനിവാസ്, കോറസ്
82 പണ്ടു മുഗൾക്കൊട്ടാരത്തിൽ കസവുതട്ടം വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ പി സുശീല
83 പാൽക്കാരീ പാൽക്കാരീ കസവുതട്ടം വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
84 മയില്‍പ്പീലി കണ്ണുകൊണ്ട് (pathos) കസവുതട്ടം വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ എ എം രാജ, പി സുശീല
85 മയിൽപ്പീലി കണ്ണു കൊണ്ട് കസവുതട്ടം വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ എ എം രാജ, പി സുശീല
86 മാണിക്യമണിയായ പൂമോളെ കസവുതട്ടം വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ ബി വസന്ത, കോറസ്
87 അക്കരെ ഇക്കരെ അത്തപ്പൂമരക്കാട് കാണാത്ത വേഷങ്ങൾ വയലാർ രാമവർമ്മ ബി എ ചിദംബരനാഥ് എൽ ആർ ഈശ്വരി, ബി വസന്ത
88 ഇന്നലത്തെ പെണ്ണല്ലല്ലോ കാണാത്ത വേഷങ്ങൾ വയലാർ രാമവർമ്മ ബി എ ചിദംബരനാഥ് പി ജയചന്ദ്രൻ, ബി വസന്ത
89 കടലൊരു സുന്ദരിപ്പെണ്ണ് കാണാത്ത വേഷങ്ങൾ വയലാർ രാമവർമ്മ ബി എ ചിദംബരനാഥ് ബി വസന്ത, എൽ ആർ ഈശ്വരി
90 നാളെ വീട്ടിൽ വിരുന്നു വരുമ്പോൾ കാണാത്ത വേഷങ്ങൾ വയലാർ രാമവർമ്മ ബി എ ചിദംബരനാഥ് പി ലീല, ബി വസന്ത
91 പാൽക്കടൽ നടുവിൽ കാണാത്ത വേഷങ്ങൾ വയലാർ രാമവർമ്മ ബി എ ചിദംബരനാഥ് കെ ജെ യേശുദാസ്, പി ലീല, ജെ എം രാജു
92 സ്വർഗ്ഗവാതിൽ തുറന്നു തന്നൊരു കാണാത്ത വേഷങ്ങൾ വയലാർ രാമവർമ്മ ബി എ ചിദംബരനാഥ് കെ ജെ യേശുദാസ്
93 അകലുകയോ തമ്മിലകലുകയോ കാവാലം ചുണ്ടൻ വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
94 ആമ്പൽപ്പൂവേ അണിയം പൂവേ കാവാലം ചുണ്ടൻ വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
95 കന്നിയിളം മുത്തല്ലേ കാവാലം ചുണ്ടൻ വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ പി സുശീല
96 കുട്ടനാടൻ പുഞ്ചയിലെ കാവാലം ചുണ്ടൻ വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്, കോറസ്
97 ചീകി മിനുക്കിയ പീലി ചുരുൾ മുടി കാവാലം ചുണ്ടൻ വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ എസ് ജാനകി
98 ആറ്റിനക്കരെയാരിക്കാണ് കുഞ്ഞാലിമരയ്ക്കാർ പി ഭാസ്ക്കരൻ ബി എ ചിദംബരനാഥ് പി ജയചന്ദ്രൻ, ബി വസന്ത, എ കെ സുകുമാരൻ, കോറസ്
99 ഉദിക്കുന്ന സൂര്യനെ കുഞ്ഞാലിമരയ്ക്കാർ പി ഭാസ്ക്കരൻ ബി എ ചിദംബരനാഥ് കെ ജെ യേശുദാസ്, പി ജയചന്ദ്രൻ, എ കെ സുകുമാരൻ
100 ഒരു മുല്ലപ്പൂമാലയുമായ് കുഞ്ഞാലിമരയ്ക്കാർ പി ഭാസ്ക്കരൻ ബി എ ചിദംബരനാഥ് പി ജയചന്ദ്രൻ, പ്രേമ
101 ഓലോലം കാവിലുള്ള കുഞ്ഞാലിമരയ്ക്കാർ പി ഭാസ്ക്കരൻ ബി എ ചിദംബരനാഥ് എസ് ജാനകി
102 നീയല്ലാതാരുണ്ടഭയം കുഞ്ഞാലിമരയ്ക്കാർ പി ഭാസ്ക്കരൻ ബി എ ചിദംബരനാഥ് എസ് ജാനകി
103 മുറ്റത്തു പൂക്കണ മുല്ലത്തൊടിയില് കുഞ്ഞാലിമരയ്ക്കാർ പി ഭാസ്ക്കരൻ ബി എ ചിദംബരനാഥ് പി ലീല
104 ഉണരൂ ഉണരൂ കണ്ണാ നീയുണരൂ കുടുംബം വയലാർ രാമവർമ്മ ആർ സുദർശനം എസ് ജാനകി
105 ചിത്രാപൗർണ്ണമി കുടുംബം വയലാർ രാമവർമ്മ ആർ സുദർശനം കെ ജെ യേശുദാസ്, എസ് ജാനകി
106 പൂക്കില ഞൊറി വെച്ച് കുടുംബം വയലാർ രാമവർമ്മ ആർ സുദർശനം എൽ ആർ ഈശ്വരി
107 ബാല്യകാലസഖി കുടുംബം വയലാർ രാമവർമ്മ ആർ സുദർശനം എസ് ജാനകി, കെ ജെ യേശുദാസ്
108 ഇന്നു നമ്മൾ രമിക്കുക കൊച്ചിൻ എക്സ്പ്രസ്സ് ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി, എൽ ആർ ഈശ്വരി
109 ഇര തേടി പിരിയും കുരുവികളേ കൊച്ചിൻ എക്സ്പ്രസ്സ് ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി ഉത്തമൻ, എസ് ജാനകി, കോറസ്
110 ഏതു രാവിലെന്നറിയില്ല കൊച്ചിൻ എക്സ്പ്രസ്സ് ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി പി ലീല
111 കണ്ണുകൾ തുടിച്ചപ്പോൾ കൊച്ചിൻ എക്സ്പ്രസ്സ് ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി പി ലീല
112 കഥയൊന്നു കേട്ടു ഞാൻ കൊച്ചിൻ എക്സ്പ്രസ്സ് ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി എസ് ജാനകി
113 ചന്തമുള്ളൊരു പെൺ‌മണി കൊച്ചിൻ എക്സ്പ്രസ്സ് ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി കെ ജെ യേശുദാസ്, എൽ ആർ ഈശ്വരി
114 അല്ലലുള്ള പുലയിക്കേ കോട്ടയം കൊലക്കേസ് വയലാർ രാമവർമ്മ ബി എ ചിദംബരനാഥ് ഉത്തമൻ
115 ആരാധകരേ വരൂ വരൂ കോട്ടയം കൊലക്കേസ് വയലാർ രാമവർമ്മ ബി എ ചിദംബരനാഥ് പി ലീല
116 കൈയ്യിൽ മുന്തിരിക്കിണ്ണവുമായ് കോട്ടയം കൊലക്കേസ് വയലാർ രാമവർമ്മ ബി എ ചിദംബരനാഥ് എൽ ആർ ഈശ്വരി
117 പൊന്നമ്പലമേട്ടിൽ കോട്ടയം കൊലക്കേസ് വയലാർ രാമവർമ്മ ബി എ ചിദംബരനാഥ് പി ബി ശ്രീനിവാസ്
118 വെള്ളാരംകുന്നിനു മുഖം നോക്കാൻ കോട്ടയം കൊലക്കേസ് വയലാർ രാമവർമ്മ ബി എ ചിദംബരനാഥ് പി ലീല, കെ പി ചന്ദ്രമോഹൻ
119 അപസ്വരങ്ങൾ അപസ്വരങ്ങള്‍ ചിത്രമേള ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
120 ആകാശദീപമേ ആർദ്രനക്ഷത്രമേ ചിത്രമേള ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
121 കണ്ണുനീർക്കായലിലെ ചിത്രമേള ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
122 ചെല്ലച്ചെറുകിളിയേ ചിത്രമേള ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
123 നീ ഒരു മിന്നലായ്‌ എങ്ങോ മറഞ്ഞു ചിത്രമേള ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
124 നീയെവിടെ നിൻ നിഴലെവിടെ ചിത്രമേള ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
125 പാടുവാൻ മോഹം ആടുവാൻ മോഹം ചിത്രമേള ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
126 മദം പൊട്ടി ചിരിക്കുന്ന മാനം ചിത്രമേള ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്, എസ് ജാനകി
127 ഒരു മലയുടെ താഴ്വരയിൽ ചെകുത്താന്റെ കോട്ട പി ഭാസ്ക്കരൻ ബി എ ചിദംബരനാഥ് കെ ജെ യേശുദാസ്
128 കാനനസദനത്തിൻ മണിമുറ്റത്തലയുന്ന ചെകുത്താന്റെ കോട്ട പി ഭാസ്ക്കരൻ ബി എ ചിദംബരനാഥ് എസ് ജാനകി
129 പ്രേമസ്വപ്നത്തിൻ ദേഹമടക്കിയ ചെകുത്താന്റെ കോട്ട പി ഭാസ്ക്കരൻ ബി എ ചിദംബരനാഥ് ലതാ രാജു
130 മന്ദമന്ദം നിദ്ര വന്നെൻ മാനസ്സത്തിന്‍ മണിയറയില്‍ ചെകുത്താന്റെ കോട്ട പി ഭാസ്ക്കരൻ ബി എ ചിദംബരനാഥ് കെ ജെ യേശുദാസ്
131 സ്വപ്നം എന്നുടെ കാതില്‍ ചൊല്ലിയ ചെകുത്താന്റെ കോട്ട പി ഭാസ്ക്കരൻ ബി എ ചിദംബരനാഥ് പി ലീല
132 സ്വപ്നം വന്നെൻ കാതിൽ ചൊല്ലിയ ചെകുത്താന്റെ കോട്ട പി ഭാസ്ക്കരൻ ബി എ ചിദംബരനാഥ് പി ലീല
133 അരപ്പിരിയിളകിയതാർക്കാണ് ജീവിക്കാൻ അനുവദിക്കൂ പി ഭാസ്ക്കരൻ വിജയഭാസ്കർ കെ ജെ യേശുദാസ്, പട്ടം സദൻ
134 ഞാനവിടെയേല്പിക്കുന്നു പ്രാണസഖി ജീവിക്കാൻ അനുവദിക്കൂ പി ഭാസ്ക്കരൻ വിജയഭാസ്കർ പി ബി ശ്രീനിവാസ്, എസ് ജാനകി
135 നിലാവിന്റെ നീലപ്പൊയ്കയില്‍ ജീവിക്കാൻ അനുവദിക്കൂ പി ഭാസ്ക്കരൻ വിജയഭാസ്കർ കെ ജെ യേശുദാസ്, എൽ ആർ ഈശ്വരി
136 പിറന്നപ്പോൾ സ്വയം പൊട്ടിക്കരഞ്ഞുവല്ലോ ജീവിക്കാൻ അനുവദിക്കൂ പി ഭാസ്ക്കരൻ വിജയഭാസ്കർ കെ ജെ യേശുദാസ്
137 സുഗന്ധമൊഴുകും സുരഭീമാസം ജീവിക്കാൻ അനുവദിക്കൂ പി ഭാസ്ക്കരൻ വിജയഭാസ്കർ ബി വസന്ത
138 ആകാശവീഥിയിൽ ആയിരം തളിരുകൾ ഡോ പവിത്രൻ എ ടി ഉമ്മർ കെ ജെ യേശുദാസ്
139 കുതിച്ചുപായും കരിമുകിലാകും തളിരുകൾ ഡോ പവിത്രൻ എ ടി ഉമ്മർ കെ പി ഉദയഭാനു, എ കെ സുകുമാരൻ
140 പകരൂ ഗാനരസം തളിരുകൾ ഡോ പവിത്രൻ എ ടി ഉമ്മർ ബാലമുരളീകൃഷ്ണ
141 പണ്ടു പണ്ടൊരു കാട്ടിൽ തളിരുകൾ ഡോ പവിത്രൻ എ ടി ഉമ്മർ കെ ജെ യേശുദാസ്, എസ് ജാനകി
142 പുലരിപ്പൊന്‍ താലവുമേന്തി തളിരുകൾ ഡോ പവിത്രൻ എ ടി ഉമ്മർ എ കെ സുകുമാരൻ
143 പൂവാടി തോറും പൂങ്കുയില്‍ കൂ‍കി തളിരുകൾ ഡോ പവിത്രൻ എ ടി ഉമ്മർ എസ് ജാനകി
144 കന്നിരാവിൻ കളഭക്കിണ്ണം നഗരമേ നന്ദി പി ഭാസ്ക്കരൻ കെ രാഘവൻ പി സുശീല
145 നഗരം നഗരം മഹാസാഗരം നഗരമേ നന്ദി പി ഭാസ്ക്കരൻ കെ രാഘവൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
146 മഞ്ഞണിപ്പൂനിലാവ് നഗരമേ നന്ദി പി ഭാസ്ക്കരൻ കെ രാഘവൻ എസ് ജാനകി
147 ലില്ലിപ്പൂമാലവിൽക്കും പൂക്കാരി നഗരമേ നന്ദി പി ഭാസ്ക്കരൻ കെ രാഘവൻ എൽ ആർ ഈശ്വരി
148 ആകാശങ്ങളിരിക്കും ഞങ്ങടെ അനശ്വരനായ നാടൻ പെണ്ണ് വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ പി സുശീല, കോറസ്
149 ഇനിയത്തെ പഞ്ചമിരാവിൽ നാടൻ പെണ്ണ് വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ പി സുശീല
150 ഈയിടെ പെണ്ണിനൊരു മിനുമിനുപ്പ് നാടൻ പെണ്ണ് വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ എസ് ജാനകി
151 നാടൻ പ്രേമം നാടൻ പെണ്ണ് വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ പി ജയചന്ദ്രൻ, ജെ എം രാജു
152 ഭൂമിയിൽ മോഹങ്ങൾ വിടരുന്നു നാടൻ പെണ്ണ് വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
153 ഹിമവാഹിനീ ഹൃദയഹാരിണീ (F ) നാടൻ പെണ്ണ് വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ പി സുശീല
154 ഹിമവാഹിനീ ഹൃദയഹാരിണീ (M) നാടൻ പെണ്ണ് വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
155 അന്നു നിന്റെ നുണക്കുഴി തെളിഞ്ഞിട്ടില്ല പരീക്ഷ പി ഭാസ്ക്കരൻ എം എസ് ബാബുരാജ് കെ ജെ യേശുദാസ്
156 അവിടുന്നെൻ ഗാനം കേൾക്കാൻ പരീക്ഷ പി ഭാസ്ക്കരൻ എം എസ് ബാബുരാജ് എസ് ജാനകി
157 എൻ പ്രാണനായകനെ എന്തു വിളിക്കും പരീക്ഷ പി ഭാസ്ക്കരൻ എം എസ് ബാബുരാജ് എസ് ജാനകി
158 ഒരു പുഷ്പം മാത്രമെൻ പരീക്ഷ പി ഭാസ്ക്കരൻ എം എസ് ബാബുരാജ് കെ ജെ യേശുദാസ്
159 ചേലിൽ താമര (bit) പരീക്ഷ പി ഭാസ്ക്കരൻ എം എസ് ബാബുരാജ് എസ് ജാനകി
160 പ്രാണസഖീ ഞാൻ വെറുമൊരു പരീക്ഷ പി ഭാസ്ക്കരൻ എം എസ് ബാബുരാജ് കെ ജെ യേശുദാസ്
161 അനുരാഗക്ഷേത്രത്തിൽ മണി മുഴങ്ങി പാതിരാപ്പാട്ട് പി ഭാസ്ക്കരൻ വിജയഭാസ്കർ ബി വസന്ത, കെ ജെ യേശുദാസ്
162 നിഴലായ് നിന്റെ പിറകേ പാതിരാപ്പാട്ട് പി ഭാസ്ക്കരൻ വിജയഭാസ്കർ എസ് ജാനകി
163 പൂമാലകൾ പുതിയ മാലകൾ പാതിരാപ്പാട്ട് പി ഭാസ്ക്കരൻ വിജയഭാസ്കർ എൽ ആർ ഈശ്വരി, കോറസ്
164 ശോകബാഷ്പസാഗരത്തിൽ പാതിരാപ്പാട്ട് പി ഭാസ്ക്കരൻ വിജയഭാസ്കർ ബി വസന്ത
165 അമ്പിളിമാമാ അമ്പിളിമാമാ പാവപ്പെട്ടവൾ പി ഭാസ്ക്കരൻ ബി എ ചിദംബരനാഥ് പി ലീല
166 ഓർമ്മ വേണം ഓർമ്മ വേണം പാവപ്പെട്ടവൾ പി ഭാസ്ക്കരൻ ബി എ ചിദംബരനാഥ്
167 ജീവിതമെന്നത് സുഖമാണ് പാവപ്പെട്ടവൾ എം കെ ആർ പാട്ടയത്ത് ബി എ ചിദംബരനാഥ് ബി വസന്ത
168 ദൈവം ഞങ്ങള്‍ക്കെന്തിനു നല്‍കി പാവപ്പെട്ടവൾ കെടാമംഗലം സദാനന്ദൻ ബി എ ചിദംബരനാഥ് രേണുക
169 നിന്മുഖം കണ്ടപ്പോൾ കരഞ്ഞവൾ പാവപ്പെട്ടവൾ പി ഭാസ്ക്കരൻ ബി എ ചിദംബരനാഥ് ബി വസന്ത
170 വൃന്ദാവനിയിൽ രാധയോടൊരു നാൾ പാവപ്പെട്ടവൾ പി ഭാസ്ക്കരൻ ബി എ ചിദംബരനാഥ് പി ലീല, കെ ജെ യേശുദാസ്
171 ശരണമയ്യപ്പാ ശരണമയ്യപ്പാ പാവപ്പെട്ടവൾ പി ഭാസ്ക്കരൻ ബി എ ചിദംബരനാഥ് പി ലീല, ബി വസന്ത, ലതാ രാജു, ബി സാവിത്രി
172 ഒരു കൊച്ചു സ്വപ്നത്തിന്റെ പൂജ പി ഭാസ്ക്കരൻ ജി ദേവരാജൻ പി ലീല
173 ഓലക്കത്താലിയും ഒഡ്യാണവും പൂജ പി ഭാസ്ക്കരൻ ജി ദേവരാജൻ പി സുശീല
174 മാനസ സാരസ മലർമഞ്ജരിയിൽ (M) പൂജ പി ഭാസ്ക്കരൻ ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
175 മാനസസാരസ മലര്‍മഞ്ജരിയില്‍ (F) പൂജ പി ഭാസ്ക്കരൻ ജി ദേവരാജൻ എസ് ജാനകി
176 മാവിൻ തൈയ്യിനു പൂജ പി ഭാസ്ക്കരൻ ജി ദേവരാജൻ പി സുശീല
177 വനചന്ദ്രികയുടെ യമുനയിൽ പൂജ പി ഭാസ്ക്കരൻ ജി ദേവരാജൻ പി ലീല
178 വിദൂരയായ താരകേ പൂജ പി ഭാസ്ക്കരൻ ജി ദേവരാജൻ എസ് ജാനകി
179 സ്വർഗ്ഗീയസുന്ദര നിമിഷങ്ങളേ പൂജ പി ഭാസ്ക്കരൻ ജി ദേവരാജൻ എസ് ജാനകി
180 ഗോകുലപാലാ ഗോവിന്ദാ പോസ്റ്റ്മാൻ വയലാർ രാമവർമ്മ ബി എ ചിദംബരനാഥ് പി ലീല, കോറസ്
181 അരിമുല്ലവള്ളി ആകാശവള്ളി പോസ്റ്റ്മാൻ വയലാർ രാമവർമ്മ ബി എ ചിദംബരനാഥ് പി ജയചന്ദ്രൻ
182 ഓമനത്തിങ്കൾ കിടാവോ പോസ്റ്റ്മാൻ ഇരയിമ്മൻ തമ്പി ബി എ ചിദംബരനാഥ് കെ ജെ യേശുദാസ്, ബി വസന്ത
183 കാർമുകിലേ ഓ കാർമുകിലേ പോസ്റ്റ്മാൻ വയലാർ രാമവർമ്മ ബി എ ചിദംബരനാഥ് കെ ജെ യേശുദാസ്
184 കുമ്പളം നട്ടു കിളിച്ചതു വെള്ളരി പോസ്റ്റ്മാൻ പരമ്പരാഗതം ബി എ ചിദംബരനാഥ് ബി വസന്ത, സീറോ ബാബു
185 കുമ്പളം നട്ടു കിളിച്ചതു വെള്ളരി പോസ്റ്റ്മാൻ പരമ്പരാഗതം ബി എ ചിദംബരനാഥ് ബി വസന്ത, സീറോ ബാബു
186 നർത്തകീ നർത്തകീ കാവ്യനർത്തകീ പോസ്റ്റ്മാൻ വയലാർ രാമവർമ്മ ബി എ ചിദംബരനാഥ് കെ ജെ യേശുദാസ്
187 ഉമ്മിണി ഉമ്മിണി ഉയരത്ത് ബാല്യകാലസഖി (1967) പി ഭാസ്ക്കരൻ എം എസ് ബാബുരാജ് എ പി കോമള, സരസ്വതി
188 എവിടെയാണു തുടക്കം പാന്ഥാ ബാല്യകാലസഖി (1967) പി ഭാസ്ക്കരൻ എം എസ് ബാബുരാജ് പി ബി ശ്രീനിവാസ്
189 ഒരു കൂട്ടം ഞാനിന്നു ചെവിയിൽ ചൊല്ലാം ബാല്യകാലസഖി (1967) പി ഭാസ്ക്കരൻ എം എസ് ബാബുരാജ് എസ് ജാനകി
190 കരളിൽ കണ്ണീർ മുകിൽ ബാല്യകാലസഖി (1967) പി ഭാസ്ക്കരൻ എം എസ് ബാബുരാജ് പി ബി ശ്രീനിവാസ്
191 നിൻ രക്തമെന്റെ ഹൃദയരക്തം ബാല്യകാലസഖി (1967) പി ഭാസ്ക്കരൻ എം എസ് ബാബുരാജ് പി ബി ശ്രീനിവാസ്, എസ് ജാനകി
192 മനസ്സിന്റെ മലർമിഴി തുറന്നീടാൻ ബാല്യകാലസഖി (1967) പി ഭാസ്ക്കരൻ എം എസ് ബാബുരാജ് എം എസ് ബാബുരാജ്
193 ഇന്ദ്രനന്ദനവാടിയില്‍ ഭാഗ്യമുദ്ര പി ഭാസ്ക്കരൻ പുകഴേന്തി എൽ ആർ ഈശ്വരി, പി ബി ശ്രീനിവാസ്
194 ഏതു കൂട്ടിൽ നീ പിറന്നു ഭാഗ്യമുദ്ര പി ഭാസ്ക്കരൻ പുകഴേന്തി എസ് ജാനകി
195 പേരാറും പെരിയാറും കളിയാടും ഭാഗ്യമുദ്ര പി ഭാസ്ക്കരൻ പുകഴേന്തി എൽ ആർ ഈശ്വരി, കോറസ്
196 മണ്ണാങ്കട്ടയും കരിയിലയും ഭാഗ്യമുദ്ര പി ഭാസ്ക്കരൻ പുകഴേന്തി എം എസ് രാജേശ്വരി
197 മധുരപ്രതീക്ഷതൻ പൂങ്കാവിൽ ഭാഗ്യമുദ്ര പി ഭാസ്ക്കരൻ പുകഴേന്തി കെ ജെ യേശുദാസ്, എസ് ജാനകി
198 മാമ്പഴക്കൂട്ടത്തിൽ മൽഗോവയാണു നീ ഭാഗ്യമുദ്ര പി ഭാസ്ക്കരൻ പുകഴേന്തി കെ ജെ യേശുദാസ്
199 കന്യകമാതാവേ നീയല്ലാതേഴ തൻ മാടത്തരുവി പി ഭാസ്ക്കരൻ ബി എ ചിദംബരനാഥ് ബി വസന്ത
200 കരുണാകരനാം ലോകപിതാവേ മാടത്തരുവി പി ഭാസ്ക്കരൻ ബി എ ചിദംബരനാഥ് കെ ജെ യേശുദാസ്, എസ് ജാനകി
201 പുഞ്ചിരിച്ചുണ്ടില്‍ പ്രണയ മാടത്തരുവി പി ഭാസ്ക്കരൻ ബി എ ചിദംബരനാഥ് പി ലീല
202 മാടത്തരുവിക്കരയിൽ വന്നൊരു മാടത്തരുവി പി ഭാസ്ക്കരൻ ബി എ ചിദംബരനാഥ് കെ ജെ യേശുദാസ്, ഹേമ
203 ശക്തി നൽകുക താത നീയെൻ മാടത്തരുവി പി ഭാസ്ക്കരൻ ബി എ ചിദംബരനാഥ് പി ജയചന്ദ്രൻ
204 കനകസ്വപ്നശതങ്ങൾ വിരിയും മുൾക്കിരീടം പി ഭാസ്ക്കരൻ പ്രതാപ് സിംഗ് എസ് ജാനകി
205 കുളി കഴിഞ്ഞു കോടി മാറ്റിയ മുൾക്കിരീടം പി ഭാസ്ക്കരൻ പ്രതാപ് സിംഗ് എസ് ജാനകി
206 കൂകാത്ത പൂങ്കുയിലേ മുൾക്കിരീടം പി ഭാസ്ക്കരൻ പ്രതാപ് സിംഗ് തമ്പി
207 ദേവ യേശുനായകാ മുൾക്കിരീടം പി ഭാസ്ക്കരൻ പ്രതാപ് സിംഗ് തമ്പി
208 അപ്പനാണെ അമ്മയാണെ മൈനത്തരുവി കൊലക്കേസ് വയലാർ രാമവർമ്മ വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി കമുകറ പുരുഷോത്തമൻ
209 പള്ളാത്തുരുത്തിയാറ്റിൽ മൈനത്തരുവി കൊലക്കേസ് വയലാർ രാമവർമ്മ വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി കെ ജെ യേശുദാസ്
210 പോയ്‌വരാമമ്മ പോയിവരാം മൈനത്തരുവി കൊലക്കേസ് വയലാർ രാമവർമ്മ വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി പി സുശീല
211 അങ്ങോട്ട് നോക്കിയാലെന്തു കാണാം രമണൻ ചങ്ങമ്പുഴ കെ രാഘവൻ കരിമ്പുഴ രാധ, കെ പി ഉദയഭാനു
212 അറിവൂ ഞാൻ (bit) രമണൻ ചങ്ങമ്പുഴ കെ രാഘവൻ മധു
213 അഴകലകൾ ചുരുളു വിരിഞ്ഞൊഴുകിവരും രമണൻ ചങ്ങമ്പുഴ കെ രാഘവൻ കെ പി ഉദയഭാനു, കരിമ്പുഴ രാധ
214 ആ മണിമേടയിലെൻ രമണൻ ചങ്ങമ്പുഴ കെ രാഘവൻ കരിമ്പുഴ രാധ
215 ഏകാന്തകാമുകാ നിന്റെ മനോരഥം രമണൻ ചങ്ങമ്പുഴ കെ രാഘവൻ ശാന്താ പി നായർ
216 കാനനഛായയിലാടുമേയ്ക്കാന്‍ രമണൻ ചങ്ങമ്പുഴ കെ രാഘവൻ കെ പി ഉദയഭാനു, പി ലീല
217 ചപലവ്യാമോഹങ്ങൾ ആനയിക്കും രമണൻ ചങ്ങമ്പുഴ കെ രാഘവൻ കെ പി ഉദയഭാനു
218 ജീവിതം ജീവിതം (bit) രമണൻ ചങ്ങമ്പുഴ കെ രാഘവൻ കരിമ്പുഴ രാധ
219 നാകത്തിലാദിത്യദീപമൊരു (bit) രമണൻ ചങ്ങമ്പുഴ കെ രാഘവൻ കരിമ്പുഴ രാധ
220 നിന്നാത്മനായകനിന്നു രാവിൽ രമണൻ ചങ്ങമ്പുഴ കെ രാഘവൻ പി ലീല
221 നീലക്കുയിലേ നീലക്കുയിലേ രമണൻ ചങ്ങമ്പുഴ കെ രാഘവൻ കരിമ്പുഴ രാധ
222 പെണ്ണെന്നൊരെണ്ണത്തിനെ (bit) രമണൻ ചങ്ങമ്പുഴ കെ രാഘവൻ മണവാളൻ ജോസഫ്
223 പൊട്ടുകില്ലിനി ഞങ്ങളിലുള്ളൊരീ രമണൻ ചങ്ങമ്പുഴ കെ രാഘവൻ പി ലീല
224 പ്രാണനായക താവക പ്രേമ രമണൻ ചങ്ങമ്പുഴ കെ രാഘവൻ പി ലീല
225 മണിമുഴക്കം സമയമായ് രമണൻ ചങ്ങമ്പുഴ കെ രാഘവൻ കെ പി ഉദയഭാനു
226 മലരണിക്കാടുകൾ തിങ്ങിവിങ്ങി രമണൻ ചങ്ങമ്പുഴ കെ രാഘവൻ കരിമ്പുഴ രാധ, കോറസ്
227 രമണാ നീയെന്നിൽ (ബിറ്റ്) രമണൻ ചങ്ങമ്പുഴ കെ രാഘവൻ മധു
228 വെള്ളിനക്ഷത്രമേ നിന്നെ നോക്കി രമണൻ ചങ്ങമ്പുഴ കെ രാഘവൻ കെ പി ഉദയഭാനു
229 സംപൂതമീ പ്രേമസിദ്ധിക്കായ്‌ രമണൻ ചങ്ങമ്പുഴ കെ രാഘവൻ പി ലീല
230 സഹകരിക്കട്ടെ സഹജാ (ബിറ്റ്) രമണൻ ചങ്ങമ്പുഴ കെ രാഘവൻ മധു
231 അവിടെയുമില്ല വിശേഷം ലേഡി ഡോക്ടർ പി ഭാസ്ക്കരൻ വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി എ പി കോമള
232 എല്ലാമെല്ലാം തകർന്നല്ലോ ലേഡി ഡോക്ടർ പി ഭാസ്ക്കരൻ വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി പി ലീല
233 കണ്ണിണയും കണ്ണിണയും ലേഡി ഡോക്ടർ പി ഭാസ്ക്കരൻ വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി കമുകറ പുരുഷോത്തമൻ, എസ് ജാനകി
234 മധുരിക്കും ഓർമ്മകളേ ലേഡി ഡോക്ടർ പി ഭാസ്ക്കരൻ വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി കമുകറ പുരുഷോത്തമൻ
235 മനോഹരം മനുഷ്യജീവിതന്‍ ശരീരം ലേഡി ഡോക്ടർ പി ഭാസ്ക്കരൻ വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി എൽ ആർ ഈശ്വരി, കോറസ്
236 വിടില്ല ഞാൻ ലേഡി ഡോക്ടർ പി ഭാസ്ക്കരൻ വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി കമുകറ പുരുഷോത്തമൻ, എസ് ജാനകി
237 ഉത്തരീയം വേണ്ടപോലെ ഉടുത്തില്ലാ ശീലാവതി പി ഭാസ്ക്കരൻ ജി ദേവരാജൻ എസ് ജാനകി
238 കാർത്തിക മണിദീപ മാലകളേ ശീലാവതി പി ഭാസ്ക്കരൻ ജി ദേവരാജൻ പി ജയചന്ദ്രൻ, എസ് ജാനകി, കോറസ്
239 ചിരിച്ചു കൊണ്ടോടി നടക്കും ശീലാവതി പി ഭാസ്ക്കരൻ ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
240 മതി മതി ജനനീ ശീലാവതി പി ഭാസ്ക്കരൻ ജി ദേവരാജൻ പി സുശീല
241 മഹേശ്വരീ ആദിപരാശക്തീ ശീലാവതി പി ഭാസ്ക്കരൻ ജി ദേവരാജൻ പി സുശീല
242 മുറ്റത്ത് പ്രത്യൂഷദീപം കൊളുത്തുന്ന ശീലാവതി പി ഭാസ്ക്കരൻ ജി ദേവരാജൻ എസ് ജാനകി
243 വാണീ വരവാണീ ശീലാവതി പി ഭാസ്ക്കരൻ ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്, പി ബി ശ്രീനിവാസ്, ജി ദേവരാജൻ
244 വൽക്കലമൂരിയ വസന്തയാമിനി ശീലാവതി പി ഭാസ്ക്കരൻ ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്, പി സുശീല
245 സുരഭീമാസം വന്നല്ലോ ശീലാവതി പി ഭാസ്ക്കരൻ ജി ദേവരാജൻ എസ് ജാനകി, കോറസ്
246 ആലോലം താലോലം സഹധർമ്മിണി വയലാർ രാമവർമ്മ ബി എ ചിദംബരനാഥ് പി ലീല, എസ് ജാനകി
247 ചാഞ്ചക്കം സഹധർമ്മിണി വയലാർ രാമവർമ്മ ബി എ ചിദംബരനാഥ് എസ് ജാനകി
248 നാണിച്ചു നാണിച്ചു പൂത്തു സഹധർമ്മിണി വയലാർ രാമവർമ്മ ബി എ ചിദംബരനാഥ് ബി വസന്ത
249 പാരിജാതമലരേ സഹധർമ്മിണി വയലാർ രാമവർമ്മ ബി എ ചിദംബരനാഥ് ബി വസന്ത
250 ഭൂമിയ്ക്കു നീയൊരു ഭാരം സഹധർമ്മിണി വയലാർ രാമവർമ്മ ബി എ ചിദംബരനാഥ് കെ ജെ യേശുദാസ്
251 ശില്പികളേ ശില്പികളേ സഹധർമ്മിണി വയലാർ രാമവർമ്മ ബി എ ചിദംബരനാഥ് ബി വസന്ത
252 ഹിമഗിരിതനയേ കുവലയനയനേ സഹധർമ്മിണി വയലാർ രാമവർമ്മ ബി എ ചിദംബരനാഥ് പി ലീല
253 ആ കൈയിലീക്കയ്യിലോ അമ്മാനക്കല്ല് സ്വപ്നഭൂമി വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ പി സുശീല
254 ഏഴിലം പൂമരക്കാട്ടിൽ സ്വപ്നഭൂമി വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ പി സുശീല
255 പ്രേമസർവസ്വമേ നിൻ സ്വപ്നഭൂമി വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
256 മധുമതീ മധുമതീ സ്വപ്നഭൂമി വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
257 വെള്ളിച്ചിറകുള്ള മേഘങ്ങളേ സ്വപ്നഭൂമി വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ പി സുശീല