ഓർമ്മകളേ ഓർമ്മകളേ

ഓർമ്മകളേ ഓർമ്മകളേ
ഓടി വരൂ നിങ്ങൾ ഓടി വരൂ
തകരും മൂകമാം മനസ്സിൻ തീരം
താലോലിപ്പൂ നിങ്ങളെ (ഓർമ്മകളേ..)
 
കണ്ണീരിൽ മുങ്ങിയ കനകദ്വീപിലെ
കാണാത്ത ചിപ്പികൾ തേടി
ഓരോ തിരയിലും ഓരോ കരയിലും
ഓടിയലഞ്ഞൂ നമ്മൾ ഇതു വരെ
ഓടിയലഞ്ഞൂ നമ്മൾ (ഓർമ്മകളേ..)
 
എൻ പ്രേമയമുനാ നദിയുടെ കരയിൽ
ഞാൻ തീർത്ത താജ്മഹൽ നോക്കി
ഓരോ ഹൃദയവും ഓരോ ഹൃദയവും
മൌനഗാനം പാടും നാളെയീ
മൌനഗാനം പാടും (ഓർമ്മകളേ..)

നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
0
No votes yet
Ormakale ormakale

Additional Info

അനുബന്ധവർത്തമാനം