ഈ വല്ലിയിൽ നിന്നു ചെമ്മേ

ഈ വല്ലിയിൽ നിന്നു ചെമ്മേ പൂക്കൾ
പോകുന്നിതാ പറന്നമ്മേ
 തെറ്റി നിനക്കുണ്ണി ചൊല്ലാം -നല്‍പ്പൂ
മ്പാറ്റകളല്ലേയിതെല്ലാം
മേൽക്കുമേലിങ്ങിവ പൊങ്ങി വിണ്ണിൽ
നോക്കമ്മേ എന്തൊരു ഭംഗി
അയ്യോ പോയ് കൂടിക്കളിപ്പാൻ അമ്മേ
വയ്യേ എനിക്കു പറപ്പാൻ (ഈ വല്ലിയിൽ‍)

അവാത്തതിങ്ങനെ എണ്ണി ചുമ്മാ
മാഴ്കൊല്ലാ എന്നോമലുണ്ണി
പിച്ച നടന്നു കളിപ്പൂ നീയീ
പിച്ചകമുണ്ടോ നടപ്പൂ
 
അമ്മട്ടിലായതെന്തെന്നാൽ
ഞാനൊരുമ്മ തരാമമ്മ ചൊന്നാൽ
നാമിങ്ങറിയുവതല്പം എല്ലാം
ഓമനേ ദൈവസങ്കല്പം - (ഈ വല്ലിയിൽ‍)

നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
0
No votes yet
Ee valliyil ninnu chemme

Additional Info

അനുബന്ധവർത്തമാനം