ആറ്റിനക്കരെയാരിക്കാണ്

ആറ്റിനക്കരെയാരിക്കാണ്
അഞ്ചാം തീയതി കല്ല്യാണം
കോട്ടയ്ക്കൽ കുന്നിന്മേലേ
കൊട്ടു കേക്കണു കൊഴലു കേക്കണു
(ആറ്റിനക്കരെ..)

തെക്കു നിന്നു വടക്കോട്ടേക്കൊരു
മക്കിക്കപ്പലു പോകുന്നേ
കാറ്റുപായച്ചിറകും വീശി
കൂറ്റൻ കപ്പലു പോകുന്നേ

കൊയിലാണ്ടിപ്പുഴയിൽ കൂടി
കളിവഞ്ചിപ്പള്ളയിലാകെ
കിളിവാലൻ വെറ്റില കേറ്റി
പതിനായിരമാളുകൾ വന്ന്
(ആറ്റിനക്കരെ..)

കോട്ടമറ്റു പറക്കും കപ്പലിലെന്തെല്ലാം
ചരക്കുകളുണ്ട്‌
കോട്ടയ്ക്കൽ കോട്ടയ്ക്കുള്ളൊരു
തോക്കും വാളും കോപ്പുകളും

തെക്കു നിന്നു വടക്കോട്ടേക്കൊരു
മക്കിക്കപ്പലു പോകുന്നേ
കാറ്റുപായച്ചിറകും വീശി
കൂറ്റൻ കപ്പലു പോകുന്നേ

വയനാടൻ മലയിൽ നിന്നും
മയിലാഞ്ചിച്ചാക്കുകൾ വന്ന്
മയ്യഴിച്ചന്തയിൽ നിന്നും
നെയ്ച്ചോറിനു നെയ്യും വന്ന്
(ആറ്റിനക്കരെ..)

നാട്ടിൽ നിന്നൊരു കല്യാണം
മറുനാട്ടിലാകെ കല്യാണം
നാടു കാക്കാൻ നമ്മുടെ തലവൻ
കോട്ട കെട്ടിയ കല്യാണം 

 

നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
0
No votes yet
Aattinakkare

Additional Info

അനുബന്ധവർത്തമാനം