മുറ്റത്തു പൂക്കണ മുല്ലത്തൊടിയില്

മുറ്റത്തു പൂക്കണ മുല്ലത്തൊടിയില്
മുട്ടിച്ചെരിപ്പിന്റെ ചെത്തം കേട്ടപ്പോ
ഞെട്ടിപ്പിടഞ്ഞതെന്തേ ഖൽബിലേ
കുട്ടിപ്പനങ്കിളിയേ - കുട്ടിപ്പനങ്കിളിയേ

പുത്തനിലഞ്ഞി - പുത്തനിലഞ്ഞി
മുത്തുക്കുടകൾ പിടിച്ചില്ലേ
പൂമരക്കൊമ്പേ തൂമണം തിങ്ങും
ചാമരം വീശിക്കൊടുത്തില്ലേ 
ചാമരം വീശിക്കൊടുത്തില്ലേ 

(മുറ്റത്തു... )

പായസച്ചോറിന്നു വെയ്ക്കേണ്ടേ
പാലും പഴവുമൊരുക്കേണ്ടെ
പട്ടിന്റെ തട്ടമെടുക്കേണ്ടേ - വീട്ടില്‍ 
മട്ടിപ്പാലിട്ടു പുകയ്ക്കേണ്ടേ

(മുറ്റത്തു... )

കസ്തൂരി ചേർത്ത കളിപ്പാക്കും കൂട്ടി ഞാൻ
വെറ്റില നുള്ളിക്കൊടുക്കുമ്പോൾ
മാരന്റെ കാതിലു മറ്റാരും കേൾക്കാതെ
മാറ്റിത്തം ബല്ലതും ചൊല്ലേണം 

(മുറ്റത്തു... )

നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
0
No votes yet
Muttathu pookkana

Additional Info

അനുബന്ധവർത്തമാനം