ഓലോലം കാവിലുള്ള

ഓലോലം കാവിലുള്ള താലപ്പൊലിയിന്നാണല്ലോ
താലത്തിൽ അരിയും തിരിയും മലരും വേണം
നമ്മൾ നാളീകലോചനമാരുടെ നടനം വേണം തൈ തൈ

മലനാട്ടുമാപ്പിളക്കൊരു പെരുന്നാളാണ് - ഇന്നു
മലനാട്ടിനുണർവിന്റെ തിരുന്നാളാണ്
മറുനാടൻ പരിഷയെ വിറപ്പിച്ച കുഞ്ഞാലി-
മരയ്ക്കാരുടെ നാട്ടുകാർക്കിന്നുശാറാണ് - നമ്മുടെ
മരയ്ക്കാരുടെ നാട്ടുകാർക്കിന്നുശാറാണ്
ഇന്ദ്രസമം പട്ടം കെട്ടിയ വീരൻ പടനായകനായ്
ചന്തമെഴും പട്ടു വിരിക്കുക സ്വാഗതം ചെയ്യുക നമ്മൾ 

മണ്ണു വാഴും തമ്പുരാനോ മാനവിക്രമരാജാവ് - ഈ
മണ്ണു കാക്കും മരയ്ക്കാരോ വീരവിക്രമ നേതാവ്
ചോരയൊന്നു ജാതിയൊന്ന് നാദമൊന്ന് നമ്മുടെയീ-
കേരളീയ ജനമിനി ഒറ്റവീട്ടുകാർ - ഈ
കേരളീയ ജനമിനി ഒറ്റവീട്ടുകാർ  

ഓലോലം കാവിലുള്ള താലപ്പൊലിയിന്നാണല്ലോ
താലത്തിൽ അരിയും തിരിയും മലരും വേണം
നമ്മൾ നാളീകലോചനമാരുടെ നടനം വേണം തൈ തൈ

നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
0
No votes yet
Ololam kaavilulla

Additional Info

അനുബന്ധവർത്തമാനം