ഒരു മുല്ലപ്പൂമാലയുമായ്

ഒരു മുല്ലപ്പൂമാലയുമായ് നീന്തി നീന്തി നീന്തി വന്നേ
ഒന്നാം കടലിൽ മുങ്ങാംകുഴിയിട്ടൊന്നാം തിരമാലാ
ഒന്നാം തിരമാലാ

ഒരു കൊട്ട മുത്തും വാരിയോടിയോടിയോടി വന്നേ
ഒന്നാം കടലിൽ ഓരടിക്കടലിൽ ഒന്നാം തിരമാലാ
ഒന്നാം തിരമാലാ

നീലത്തിരമാലകൾ മേലേ
നീലത്തിരമാലകൾ മെലേ നില്ല് നില്ല്
നില്ലെടി തോണി
കാലത്തെ കടലമ്മേടെ കൈനീട്ടം വാങ്ങട്ടെ
ദൂരത്തെ കാണാ‍ക്കരയിൽ ചെല്ല് ചെല്ല് ചെല്ലക്കാറ്റേ
നേരത്തെ കടലിൻ വയലിൽ
കൊയ്ത്തൊന്നു നടന്നോട്ടേ
കൊയ്ത്തൊന്നു നടന്നോട്ടേ 
(ഒരു മുല്ലപ്പൂ... )

മനസ്സിന്റെ ഏഴാം കടലിൽ
മാൻപേടപ്പെണ്ണൊരുത്തി
മൈക്കൺനാൽ ചാട്ടുളി ചാട്ടി
മാരന്റെ കരളിൽ കുത്തി 

ഒരു മുല്ലപ്പൂമാലയുമായ് നീന്തി നീന്തി നീന്തി വന്നേ
ഒന്നാം കടലിൽ മുങ്ങാംകുഴിയിട്ടൊന്നാം തിരമാലാ
ഒന്നാം തിരമാലാ

നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
0
No votes yet
Oru mullappoo maalayumaay

Additional Info

അനുബന്ധവർത്തമാനം